Algemene Kerk Groenekan – Katholiek Apostolisch Werk

Vanwege de onbekendheid van deze Katholiek-Apostolische stroming willen we bij deze groepering uitvoeriger stilstaan.

Deze groepering oriënteert zich op de Katholiek-Apostolische Kerk van 1830, namelijk heel lang onder de Stichtingsnaam ‘Gemeente Gods’ die is ontstaan met de Nederlandse gebroeders L.J. Bos en J.L. Bos te Groenekan in 1930. Beiden ervoeren een roeping tot apostel ervoeren via profetie in een Utrechtse gebedsgroep. Hun getuigenis werd door de oude K.A.K. op wie zij een beroep deden zowel in Londen als in Den Haag genegeerd door hun schrijven onbeantwoord te laten. Na hun tevergeefse beroep op de ‘oude ordening’, die bleef zwijgen, richtten zij toen een nieuw Katholiek Apostolisch Werk op. Daar kent men sinds 1937 de viervoudige ambtsdiening door middel van apostelen, profeten, evangelisten, herders/leraars (Efeze 4:11)

Hun centrale plek werd de kapel ‘Tabor’, Nieuwe Weteringseweg 52a te Groenekan, gebouwd naast hun woonhuis en ook wel genoemd ‘De Kapel van de Grote Koning’. De huidige, vernieuwde kapel dateert van ongeveer 1990. Naar de stand van ongeveer 2009 heeft het Katholiek Apostolisch Werk de volgende 10 gemeenten in het land met door de weekse diensten in Maarssen, Utrecht, Sliedrecht, Rozenburg, Arkel, Middelburg, Den Haag, Arnhem, Ede en Almelo.  Deze zijn later samengevoegd tot grotere eenheden: Middelburg, Sliedrecht, Nieuwegein en Arnhem.
Daarnaast zijn er in enkele andere landen, zoals Duitsland (Leipzig, Dresden en Berlijn) en Oostenrijk (Wenen) KAW-gemeenten. Ook in Engeland, N- Ierland en in de Verenigde Staten van Amerika zijn gemeenschappen ontstaan, waarmee de band echter de laatste jaren verbroken is.
In het verleden noemde men zichzelf wel Inter-Kerkelijk Centrum (I.K.C.). Onderling spreekt men kortweg over ‘Het Werk.’

In hun midden zijn apostelen geroepen en gewijd (na de gebroeders Bos, van wie L.J. (Leo) Bos in 1968 in Nieuw-Zeeland overleed en J.L. (Johan) Bos in de jaren negentig overleed zijn naast andere, inmiddels overleden, personen de huidige apostelen: Arie Nieuwland (Middelburg, inmiddels op hoge leeftijd), Wiebe Tilstra (Makkum) en Henk van Wijk (Groenekan) geroepen, bevestigd en gewijd. Er functioneert binnen de gemeenschap regelmatig profetie. Belangrijke beslissingen gebeuren op profetische aanwijzing. De eucharistieviering staat centraal.

Op bescheiden schaal gebruikt men de oude Katholiek-Apostolische liturgie inclusief de kledij voor de priesterlijke ambten, die oudtestamentisch aandoet. Vrouwen gebruiken hoofdbedekking. Uit deze kring schreef apostel Henk van Wijk op profetische aanwijzing het bijzonder interessante en lezenswaardige boek ‘De dans van de blinde Bruid’ (uitgave Merweboek, 2000). Dit was een van de zeldzame momenten waarop dit Katholiek Apostolisch Werk zich naar buiten presenteerde, zij het naar degenen die het boek aanbevalen op de achterflap niet met open vizier. Er werd niet openlijk duidelijk gemaakt dat Henk van Wijk als apostel in het Katholiek Apostolisch Werk (nieuwe ordening) functioneert. In een recensie over het boek van ds. Smouter (Ned. Geref. predikant, de kerk waar Henk van Wijk officieel nog toe behoort) werd hem dit kwalijk genomen.

Deze tamelijk kleine groepering (naar schatting rond 2009 ongeveer 600-800 mensen in Nederland) lijkt zich te hullen in een bepaalde verborgenheid, vandaar dat we een tipje van de sluier willen oplichten. Hun blad ‘WerkWoord’ is beschikbaar voor hen die in deze kring van het Katholiek Apostolische Werk (nieuwe ordening) vertoeven.
Ook de voordien uitgegeven periodiek ‘Waarheidsdruppels’ met onder meer artikelen van de apostelen Bos werd intern gehouden, waardoor een bepaalde geheimzinnigheid werd gekweekt en transparantie naar buiten ontbrak. Het liturgieboek dat ze – afgeleid van de oude Katholiek-Apostolische Kerk in Engeland – hebben uitgegeven en hun liederenbundel zijn niet voor buitenstaanders beschikbaar.

De leden van dit ‘werk’ zijn tevens ook lid van een andere kerk. Henk van Wijk is bijvoorbeeld ook Nederlands-Gereformeerd (al komt hij er al vele jaren vanwege de drukte in het KAW niet meer). De Katholiek-Apostolische diensten worden door de weeks gehouden en op zondag gaan de meeste mensen doorgaans naar de eigen ‘kerkafdeling’. In de kapel ‘Tabor’ te Groenekan (Nieuwe Weteringseweg 52a) heeft men wel op zondag een eigen dienst, evenals dit in Makkum in de kapel ‘Hermon’ (Kerkeburen 18) het geval is. Dit zijn diensten voor de Algemene Kerk. De grote, algemene Gemeente bestaat in hun zienswijze uit alle gedoopten, waarmee men de als kind gedoopten bedoelt (men heeft de kinderdoop niet losgelaten). Voor mensen met een ‘grootdoop’-achtergrond werkt dit belemmerend, wanneer men in contact komt met het KAW.

Men wil geen contact met de Hersteld-Apostolischen, omdat men net als de laatste Katholiek-Apostolische apostel Woodhouse van het ‘oude werk’ de scheuring in 1863 te Hamburg veroordeelt, maar er wordt getracht het werk van de oorspronkelijke Engelse apostelen (rond 1830) in bescheiden vorm voort te zetten.

Vanaf 1980 was men in het bezit van het kasteel ‘Bruinhorst’,  Luntersekade 1 te Ederveen dat op basis van profetie destijds door apostel Johannes Leonardus (Johan) Bos werd aangekocht voor de opleiding van de zeventig (vergelijk Luk. 10:1). Omdat deze opdracht als vervuld werd beschouwd, heeft men het kasteel enkele jaren geleden (2009) verkocht. Op het kasteel werden ook jeugdkampen gehouden.

Deze groep timmert nauwelijks aan de weg. Zo bestaat er wel een stuk op Wikipedia over de ‘Gemeente Gods’(de Stichtingsnaam). Pas in december 2015 is er een website gekomen: http://eenheiligealgemeneapostolischekerk.nl/ , waarbij de verplichting voor een ANBI mede een rol speelde. Opmerkelijk is dat sinds 26-08-2009 het kerkgenootschap in Groenekan zich bij de Kamer van Koophandel heeft later inschrijven als ‘De Algemene Kerk’ onder nummer 30268359. Dat is een vondst, maar ook vaag en tegelijkertijd veelzeggend dat deze gemeenschap van het Katholiek Apostolisch Werk (KAW) zich hult in de geheimzinnigheid. Men wil geen aparte denominatie zijn, maar in de praktijk is dat feitelijk wel het geval. Informatie is moeilijk verkrijgbaar door hun terughoudende opstelling die de mensen, die tot deze groepering behoren, aannemen. Zij leeft in de verborgenheid. Men is niet missionair naar buiten gericht. Mensen, die gaan deelnemen in ‘Het Werk’, komen er meestal via via bij.

Het Nederlandse Wikipedia-artikel is korter dan het Duitse artikel over deze groepering. Hierbij de link naar het Duitse stuk:

http://de.wikipedia.org/wiki/Katholisch_Apostolische_Kirche_%E2%80%93_Gemeinde_Gottes

Hoewel zij afwijzend staan tegenover de doop door onderdompeling van gelovigen, maar net als alle apostolische groepen de kinderdoop handhaven, beijvert deze groepering zich op het gebied van gebed, verootmoediging, het werk van de heilige Geest: waaronder de verzegeling en profetie, en heiligmaking. De verwachting van de wederkomst van Jezus Christus wordt intens beleefd.

Jildert de Boer
©Verdieping en Aansporing.
(licht bijgewerkt op 01-02-2016).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *