Apostolische successie en Levende getuigen Leer (twee aan twee beweging) (Uit het Engels vertaald)

Bruce Murdock

Er zijn twee geschilpunten die aangevoerd worden als ernstige aangelegenheden over onze gemeenschap en dat is het gevoel van verraad geweest over de historische kwestie en de zogenaamde macht die sommigen binnen de gemeenschap hebben vergaard over anderen. Dit artikel zal trachten de leerstellingen van de apostolische opeenvolging en de levende getuigen doctrine te omschrijven en hun rollen in deze zaken uitleggen.

Apostolische Successie
Dit artikel zal de definitie van de Cruden’s concordantie van “apostel” gebruiken, die letterlijk betekent “een gezondene”. Cruden’s maakt één definitie, om te verwijzen naar “alle verschillende volgelingen van Christus, die evangelisatiewerk doen”. Dus voor het doel van deze definitie, zullen we de uitdrukking gebruiken, om te bedoelen diegenen die een deel zijn van de bediening van Christus. (daarmee bedoelt hij ongetwijfeld de bediening van de werkers in de zgn. twee aan twee gemeenschap- vertaler).

Het begrip van op(een)volging is dat de mantel van apostelschap over moet gaan van de ene persoon naar de andere, wat een ononderbroken lijn inhoudt van evangeliserende dienaren vanaf Christus tot op vandaag.

De praktijk van deze leerstelling is op zijn minst op twee manieren getoond binnen onze gemeenschap. Ten eerste dat mensen die de evangeliebediening binnen willen treden van iemand goedkeuring moeten ontvangen. Wij weten in de laatste tijd van niemand die de evangeliebediening is binnen gegaan zonder de goedkeuring van anderen. Dit nauwkeurige proces zal goed werken in het beste belang van het zich offeren van iemand om de bediening binnen te gaan, in het bijzonder daar het duidelijk is dat het zeker tot pijn en teleurstelling zal leiden voor een persoon die niet geschikt is voor het werk. Aan de andere kant echter, is het teken van een ontkenning van Gods bekwaamheid, om uit te zoeken waar mensen moeten zijn, en misschien blijk van een vrees dat bepaalde mensen niet aanvaard zullen worden door het volk. Als een individu goedgekeurd moet worden door een andere persoon, dan is er een zekere gebondenheid aangebracht op die persoon tot de andere die goedkeurde of de macht heeft, om die persoon uit de bediening te verwijderen. Deze soort van gevangenschap zal bijna zeker leiden tot het op een akkoordje gooien met de waarheid bij de eerste keer dat een leider in autoriteit zich vergist. Degene in slavernij heeft weinig andere keus dan de vergissing te ondersteunen, en niet de waarheid.

Ten tweede, leidt deze leer iemand te geloven in “een ononderbroken lijn” van bediening of dat predikaties over “van den beginne” apostolische op(een)volging betekent. Echter, wanneer men geplaatst wordt tegenover feiten omtrent William Irvine en gebeurtenissen vóór het begin van de twintigste eeuw, dan heeft dit veel angst en gevoelens van verraad teweeg gebracht. Het feit is dat wij geen kennis hebben van werkers onmiddellijk voorafgaand aan Irvine, en dit feit klopt niet met de werkelijke schuldige, de leer van de apostolische successie. Veel mensen zijn gewond door ontdekking van de feiten over Irvine, en binnen de gemeenschap is er nog heel wat ontkenning en wensen onbekend te blijven van deze kwestie, aannemend dat iedereen die dit bespreekt leugens aan het gebruiken is in hun discussie. De bediening faalt nog deze kwestie recht onder de ogen te zien en geeft er de voorkeur aan vaag te verwijzen naar Irvine en anderen in die tijd als “ vinders, niet oprichters”. Natuurlijk is Christus
de stichter van zijn leringen, maar dat helpt echter niet de gewonde gevoelens te verzachten van diegenen die van mening zijn dat zij moeten geloven in apostolische successie, toch kunnen zien dat aan Irvine niet de mantel van apostelschap overgebracht is door een andere werker.

De ervaring van Saulus/Paulus is een positief bewijs dat de leer van apostolische successie vals is. Zelfs een vluchtige lezing van Handelingen 9 zal de lezer met een duidelijk begrip achterlaten dat het proces van het binnentreden van Paulus in de bediening van Christus een zaak was enkel tussen hem en God, voorzien door de discipel, niet apostel, Ananias als door God geleid.

De beweging die ontstond aan het begin van de twintigste eeuw zal nooit gepast verkondigd en gewaardeerd worden totdat de leer van apostolische successie verdwenen is.

Levende Getuigen Leer
Deze leer houdt een soortgelijk begrip als apostolische opvolging in dat het insluit het overbrengen van geloof van de ene persoon naar de andere. Meer in het bijzonder, betekent het dat niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan zonder het Woord te horen van een persoon, specifieker een werker. Het vaakst wordt dit ondersteund door Rom. 10:17, dat “ het geloof komt door het horen, en het horen door het Woord van God”.

De Schriften zijn duidelijk dat van persoon tot persoon Gods methode bij voorkeur is om zijn onderwijzingen over te brengen, echter strikte aanhankelijkheid tot deze leer kan en doet leiden naar praktijken van veroordeling van anderen, oordeelszucht en zelfs uitsluiting, daarbij het geloof beperkend in de macht van God, om rechtstreeks te handelen met iedere persoon op elke tijd.

Hoe vaak hebben we niet iemand bekeken met verachting of medelijden, omdat zij niet “belijden”? Geloof in de Levende Getuigen Leer zal verzekeren dat we op die manier over mensen van mening zijn. Superieur, gered te midden van een ongeredde wereld. Toch heeft Jezus zo duidelijk het oordelen van anderen aan de kaak gesteld (Matth. 7:2) en zelfs verklaarde dat Hijzelf die de macht door God gegeven werd om te oordelen (Joh.5:27) niet kwam om te oordelen, maar om te behouden (Joh.12:47). Als de macht aan mensen gegeven was, om te redden, dan zou Jezus dat hebben verklaard, maar de macht om te redden is de Zijne alleen. Als gelovigen van Christus is het beste wat we kunnen doen anderen op Hem te wijzen.

De leerstellingen van de Apostolische Successie en de LGL (Levende Getuigen Leer) hebben voor velen geleid tot een dienst aan God van vrees, niet van liefde en vaak heeft het geleid tot een dienen van de bediening en niet God. God is liefde (1 Joh.4:18) en als onze dienst tot Hem of tot anderen is gebaseerd op gevoelens van schrik en schuld, dan hebben we nodig de fundamenten van ons geloof opnieuw te onderzoeken.

Het volgende is een oefening om een persoon te helpen bepalen hoe zij van oordeel zijn, als zij gedicteerd worden door de LGL (Levende Getuigen Leer). LT betekent “levende getuigen” en LB betekent leer van de bediening. Enkelingen en werkers zullen over het algemeen hun zienswijzen over dit onderwerp vinden op één van deze niveaus:

LT1
Niemand (behalve William Irvine) kan zijn gered, of is ooit gered geweest buiten een geloofsbediening zonder huis, zoals gevonden wordt in de Waarheid. Er kunnen misschien wel lange perioden in de geschiedenis zijn geweest waar zo´n bediening niet ergens in de wereld bestond.

LB1 Wij geloven dat de bediening zoals gevonden wordt in de gemeenschap God´s ware bediening is vandaag, de enige die werkelijk schriftuurlijk is, en het enige toonbeeld van bediening waardoor iedereen ooit door de geschiedenis heen gered is geworden.

LT2
Niemand kan vandaag buiten de Waarheid gered worden. Sinds de Waarheid tot bestaan is gekomen, zijn allen die God heeft voorbestemd om gered te worden door haar bereikt.

LB2
Wij geloven dat de bediening, zoals gevonden binnen de gemeenschap God´s ware bediening is op aarde vandaag, de enige die werkelijk schriftuurlijk is, en daarvoor de enige waardoor mensen vandaag worden gered.

LT3
Niemand kan gered worden, aan wie de gelegenheid is gegeven om de Waarheid te horen, maar deze weigert.

LB3
Wij geloven dat de bediening, zoals gevonden binnen de gemeenschap God´s ware bediening is op aarde vandaag, en de enige werkelijk schriftuurlijke, maar wij erkennen dat Hij ook kan werken door andere minder schriftuurlijk kanalen op zo´n wijze
dat enkelingen zonder gelegenheid om het evangelie te horen redding gegeven kan worden.

LT4
Er kunnen misschien geredde mensen buiten de gemeenschap zijn, maar zij worden gevonden als enkelingen. Er zijn geen andere gemeenschappen van geredde mensen.

LB4
Wij geloven dat de bediening, zoals gevonden binnen de gemeenschap God´s ware bediening is op aarde vandaag, en werkelijk schriftuurlijk, maar wij erkennen dat Hij ook kan werken door andere minder schriftuurlijke kanalen, om aan enkelingen redding te geven.

LT5
Er kunnen wellicht geredde mensen buiten de gemeenschap zijn, waarvan sommigen in gemeenschap met elkaar kunnen zijn, maar zij genieten niet de speciale zegen van eenheid en wereldwijde gemeenschap, die wij doen. Slechts een klein deel van de Joden wereldwijd keerde terug van Babylon naar Jeruzalem, om de tempel en Jeruzalem te herbouwen. De rest bleef in de landen van hun gevangenschap, maar waren niettemin Joden. Wij hebben het voorrecht van een uniek gevormde en opnieuw samengestelde gemeenschap, die weer geleid wordt door een werkelijke nieuw testamentische bediening.

LB5
Wij geloven dat de bediening zoals gevonden binnen de gemeenschap is uniek schriftuurlijk en uniek gezegend, maar wij erkennen dat God ook werkt door andere minder schriftuurlijke kanalen, om mensen verlossing te brengen.

LT6
Er zijn bijna zeker geredde mensen buiten de gemeenschap, maar wij zijn van mening dat wij een grote zegen van eenheid en wereldwijde gemeenschap genieten, die naar wij geloven volgt als een uitwerking van de schriftuurlijke aard van onze bediening en onze eredienst (in de huizen).

LB6
Wij geloven dat de bediening zoals gevonden wordt binnen de gemeenschap meer schriftuurlijk is dan die van andere gemeenten, maar wij erkennen dat God ook werkt door andere minder schriftuurlijke kanalen, om mensen verlossing te geven.

GLT (Geen Levende Getuigen)
Wij zijn een gemeenschap, die gebaseerd is op wat wij geloven dat er onderscheiden praktijken van Nieuw Testamentische gemeente zijn, welke wij geloven die in het bijzonder goed werkt, dat wil zeggen een geloofsbediening zonder huis en de
gemeente in huis. Natuurlijk zijn er geredde mensen buiten onze gemeenschap.

GLB
Wij geloven dat de bediening zoals die gevonden wordt in de gemeenschap zowel schriftuurlijk als effectief is, en samen met de gemeente in huis, een zeer solide basis voor gemeenschap. Wij erkennen dat God werkt door vele andere kanalen, om mensen verlossing te brengen.

Gepost voor www.friendsoftruth.net op 22-11-2000
©Nederlandse vertaling: Jildert de Boer, 29-12-2005 (vermenigvuldiging, mits ongewijzigd, is toegestaan). Reacties graag naar: jadeboer@hetnet.nl

*Noot van de vertaler
Dit artikel is een moedige poging om open en eerlijk nuanceringen aan te brengen in de massieve stellingname ten opzichte van apostolische successie en de levende getuigen leer binnen de zogenaamde twee aan twee-gemeenschap.
Het zal de auteur niet door allen in dank worden afgenomen, dat de oorspronkelijke leer van de gemeenschap onder positieve, opbouwende kritiek wordt gesteld. De mogelijkheid bestaat dat sommige (hoofd)werkers dit artikel zullen ervaren dat -als het ware- “de poten onder hun stoel” weg gezaagd worden.
Ongetwijfeld heeft de auteur dit niet in de zin gehad, maar is hij wars van vaagheden en geheimzinnig, ontwijkend optreden en daarbij een overtuigd voorstander van een openhartige gedachtewisseling over de historische fundamenten van de beweging.
De kanttekeningen van Bruce Murdock bij de grondtonen en veelal gehanteerde grondhouding van de 2 aan 2-gemeenschap komen van binnenuit en hij doet dit op gepaste, maar onverholen wijze.
Persoonlijk geloof ik dat het artikel uiterst belangwekkend is, om te lezen door ALLEN die bij deze gemeenschap betrokken zijn. Het is een baanbrekende notitie!
Voor zover mijn waarnemingen en ervaringen reiken, worden de standpunten 1 en 2 in de Nederlandse tak van de beweging vaak officieel gehuldigd, maar onder de vrienden zijn er die zich meer thuis zullen voelen bij de gedachtegang van 3 en 4.
De nivo´s 5 en 6, laat staan 7 (afstand nemen van de levende getuigen leer!) heb ik in de Nederlandse situatie niet (openlijk) opgemerkt. De indruk bestaat dat er in de Engelssprekende wereld onder de “Two by Two’s” meer mensen zijn, die ruimte laten voor door het evangelie van Jezus Christus geredde mensen BUITEN hun eigen 2 aan 2-gemeenschap (vergelijk nivo’s 4, 5 en 6).
Hopelijk bewerkstelligt dit gedurfde artikel, dat het vertalen waard was, dat het steile standpunt van “alleen via onze twee aan twee- werkersbediening zonder huis is de zaligheid mogelijk” gerelativeerd kan worden, zodat alleen de Here Jezus Christus de eer zal krijgen voor het door genade verkrijgen van eeuwig behoud, waarbij hij uiteraard vele mensen inschakelt als instrumenten in Zijn hand, om het Woord van God te brengen.
Deze opener houding, omdat er in Gods licht niets te verbergen is, ook niet betreffende de wortels van de gemeenschap, bidden we de vele oprechte vrienden en werkers in de twee aan twee gemeenschap van harte toe!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *