ANGST EN VREES, HOE DIE TE OVERWINNEN IN ONS LEVEN

Inleiding

We kennen wel de uitdrukking ‘angst is een slechte raadgever’ en we weten wel dat angst een negatieve uitwerking in je leven kan hebben. Angst brengt een bepaald klimaat en sfeer met zich mee. Daarom is het belangrijk hier eens over na te denken en de remedie te vinden hoe we met angst om kunnen gaan, hoe vrees in ons leven aan te pakken is en hoe we het bang-zijn in ons leven kunnen overwinnen.

Angst en vrede

In de Grote Van Dale lezen we wat ‘angst’ betekent: “Het is een gevoel van beklemming en vrees dat veroorzaakt wordt door een (wezenlijk of vermeend) dreigend onheil of gevaar.”

Nevenverschijnselen van het bang-zijn kunnen bezorgdheid, schrik of verschrikt worden en onrust of verontrust worden zijn. Het tegengestelde van angst is wel de vrede die God geeft.

In angst zijn allerlei gradaties te maken: van een alles overweldigende angst (voor omstandigheden, dingen of voor een persoon) tot een onrustige gespannenheid of zelfs een angst voor de angst, dat is de vrees dat een angstaanval zal optreden. Met soms allerlei lichamelijke bijverschijnselen: paniek, zweten, hyperventilatie, hartkloppingen, trillen of in milde vorm blozen door verlegenheid. Dat laatste ken ik heel goed uit het verleden, maar door Gods genade ben ik daar behoorlijk doorheen. In vrede zijn ook meer gradaties aan te brengen: van de vrede met God door geloof in Jezus Christus naar de vrede van God in de omstandigheden, de vrede in God te midden van allerlei situaties, en de vrede die 2 Thess. 3:16 noemt: “Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze.”

Teksten die eruit springen

 • “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand (de hand is in de Bijbel beeld van Gods Geest), die gerechtigheid werkt” (Jes. 41:10).
 • In verband met de eindtijd: “…wees dan niet verschrikt…” (Luk. 21:9); “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen(!) zullen heftig bewogen worden” (Luk. 21:26). “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Luk. 21:28).
 • “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde” (1 Joh. 4:18).

Vrees niet, de vreze des Heeren en gezonde angst

Het is goed te benoemen dat Jezus vaak zei: “Wees niet bevreesd” en “vrees niet, geloof alleen”. Maar ook dat er aan de andere kant ‘de vreze des Heeren” bestaat, dat is niet een vrees voor God, maar wel de vrees van God, om niet te zondigen, de vrees om God niet te aanbidden op een ‘ouwe jongens-krentenbrood’-manier, maar Hem te vereren met eerbied en ontzag (ik noem dit, maar dat is een ander onderwerp voor een andere keer).

Wat ik ook wil aanstippen is dat er ook een gezonde nuchtere angst is: angst voor gevaar, bijvoorbeeld voor vuur. Daarvoor mogen we gewoon alert zijn en hoeven we niet naïef te zijn en geen oogkleppen op te hebben. Dat wil ik gezegd hebben.

Angst door de zondeval

De eerste keer dat we angst tegenkomen in de Bijbel is in de hof van Eden. De mensen gingen zich verbergen te midden van de bomen in de hof, toen ze Gods geluid in de hof hoorden. Op Gods vraag “waar ben je?” bleek dat ze God niet langer recht in de ogen konden kijken. “Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij.” Meteen kwam de angst en de schaamte na de zondeval mee. Waarom? Omdat ze niet in de gemeenschap met God waren gebleven. Een eerste antwoord voor ons tegen angst, vrees of bang-zijn, is:

 • In de gemeenschap met God blijven, Zijn wil doen en in Hem geloven.

Angst hoort er niet bij en komt van de boze

Angst hoort van oorsprong niet bij de schepping en niet bij de mens. Net zomin als zonde, ziekte, depressie en dood van origine bij ons horen. God Zelf kent totaal geen angst, het is hem wezensvreemd. De veroorzaker van angst is satan, die in de hof de slang tot een bezeten dier maakte, en die nog steeds de vorst van deze wereld is. Hij is de brullende leeuw die zoekt wie hij kan verslinden (1 Petr. 5:8). Hij wil ons intimideren, ons van angst laten verstijven en bevriezen, zodat hij kan toehappen. Een hulp is 1 Petr. 4:19: “Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem overgeven, steeds het goede doende.” Wat ook in je ziel in beroering komt, weet dat je je aan Hem overgeeft en ondertussen steeds het goede blijft doen. God zegt in het verband van de tekst over de duivel als brullende leeuw: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u”. Werpen, gooien! Dus niet iets prevelen en je zorgen weer op je laden en je door satan in de luren laten legen. Nee, God staat boven satan. Dus: “bied weerstand aan hem, vast in het geloof…” (1 Petr. 5:9). En: “Onderwerp je aan God en biedt weerstand tegen de duivel en hij zal van je vluchten!” (Jak. 4:7).

Vrede en rust in God

Wij mogen weten en ervaren dat wij door het geloof in Jezus Christus vrede met God ontvangen (Rom. 5:1). Dat is wat Jezus zei: “Mijn vrede geef ik u, Mijn vrede laat Ik u” (Joh. 14:27). Een vrede die zo door mag werken in ons, dat we leren in alle situaties van het leven Gods vrede kunnen ervaren. Dat is de vrede in ons die de vrucht of het resultaat is van de heilige Geest. Dat werkt Hij in ons: een zoete vrucht van vrede! God is altijd in de vrede en de rust en wij mogen tot Zijn rust en vrede ingaan, niet pas als we dood zijn en er op een graf soms kan staan “die en die is de rust ingegaan”, maar laten we tot de geestelijke rust ingaan, terwijl we hier op aarde leven en in de strijd van het geloof staan. Om nog een praktisch voorbeeld te geven: ik dacht vroeger dat ik tot de rust in kon aan als onze dartele kinderen op bed lagen, maar later het ik geleerd dat het de kunst is, terwijl jonge kinderen of kleinkinderen druk zijn overdag, dat wij dan van binnen in Gods rust kunnen komen.

Gezag tegenover de geestelijke vijand

En als satan ons aanvalt direct of via mensen of door middel van omstandigheden, en dat ons dreigt te beangstigen of te benauwen, dan zullen we leren in Jezus’ Naam hem te weerstaan. Ons is macht gegeven: macht tegen slangen en schorpioenen (tegen demonen en  verderfengelen) en tegenover de gehele legermacht van de vijand en NIETS zal ons enig kwam doen (Luk. 10:19). Wij mogen dus ook leren angst en vrees in ons leven te overwinnen! We mogen ons meer bewust worden dat ons macht en gezag door Jezus is verleend over heel het rijk der duisternis met zijn duistere machten. De aanklager van de broeders die dag en nacht ons aanklaagt voor God kan overwonnen worden. Hoe? Zij hebben hem in die oorlog in de hemelse gewesten overwonnen door:

 • het bloed van het Lam (satan, ik ben een rechtvaardige in Christus en elke aanklacht smoort in het bloed van Jezus.
 • het woord van hun getuigenis (dat is hardop belijden en uitspreken: ik ben gereinigd, ik ben een kind van God, ik houd vast aan wat Gods Woord zegt: dat is mijn nieuwe identiteit in Christus, mijn positie in Hem).
 • zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (satan, ik leef niet meer voor mijn dikke ego en mijn natuurlijke leventje is niet meer iets wat ik koste wat het kost moet vasthouden, ik leef nu voor Jezus) (Openb. 12:10-11).

Spookgedachten

Maar hoe is dat allemaal in de praktijk? Dat werkt als het ‘mooi weer’ is in je leven en het zonnetje schijnt, maar hoe ben je als discipel van Jezus als er ‘tegenwind’ komt? In de Bijbel zie je dan een keer dat de discipelen het luid uitschreeuwden toen Jezus op de zee liep en zij dachten dat het een spook was. Wat kan het gemakkelijk gebeuren dat er allerlei gedachten door je hoofd gaan spoken, zelfs als Jezus je tegemoet wil komen.

Bijvoorbeeld: Ik red het financieel niet, mijn huwelijk loopt maar niet, met dat kind van mij komt het niet goed, en dat andere kind is zo moeilijk, ik ben bang dat het nooit wat wordt (hoor je nu je belijdenis: ik ben bang. Dat is niet het woord van je getuigenis dat je erdoor heen sleept. Dat zegt in geloof: “maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags Zijn gunst gebiedt, ‘k zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied…” of: “God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij Zijn wil bekend…”).

Ik ga nog even door met negatieve belijdenissen als je alleen afgaat op de zichtbare wereld: mijn baan staat op de tocht, of ik trek het niet meer met deze baas, mijn lichaam wil niet mee en is ernstig ziek.  Dan zegt de Heer in onze spook- of zelfs paniekgedachten: “Hebt goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd” (Marc. 6:49-50). Kan het dan weer stil worden in je levensboot? Kan het dan weer rustig worden in je huwelijksbootje? Of blijf je dan samen maar krampachtig en ingespannen roeien om je huwelijksboot op de klippen te laten slaan? Laat de Heer je stuurman zijn. “Laat Hem besturen, waken…”

Altijd de overheid gehoorzamen?

Al gaat de overheid in de corona-aanpak de verkeerde kant op, dan nog is er niets te vrezen, niets om je bang voor te maken. God is voor ons, wie zal tegen ons zijn? (Rom. 8:31-39). Normaal gesproken zullen wij de overheid gehoorzamen, maar er kunnen situaties zijn, waarin wij God meer moeten gehoorzamen dan de overheid (Hand. 5:28-29).

De ouders van Mozes Amram en Jochebed vreesden het bevel van de overheid Farao niet: alle jongetjes die geboren werden moesten omgebracht en in geloof verborgen zij Mozes in een biezen kistje in de Nijl. En wij weten hoe God het verder leidde. Vergelijk Herodes en de kindermoord te Bethlehem.

Onrust in je ziel

Hier is een absoluut vertrouwen en geloven in God ons vaste baken. In Psalm 42 en 43 zie je het ook als er van alles gebeurt aan stormachtige dingen in je leven dat de psalmist een paar keer uitroept: “Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?”

Je ziet, die ziel met z’n gevoelens en z’n bedenksels en redeneringen van het verstand en mijn wil die het niet meer weet, komt in beroering en kan verschrikt en verontrust worden. En dan het antwoord in die beide psalmen: “Hoop op God, want ik zal Hem weer loven (of: nog loven); Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God” (Ps. 42:6,12; Ps. 43:5).

Stormen in je leven

Wat zei Jezus bij de storm op het meer in Marc. 4? Er was een harde stormwind, de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep en dan ligt Jezus nota bene van binnen in alle rust te slapen. Ze roepen: “Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan?” En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! Ja, de demonen die deze storm opzetten wilden hen laten zinken en verdrinken, want Jezus was op weg naar de overkant om in Gadara een bezeten man te bevrijden van een legioen demonen en daarom gingen ze zo te keer om dat te verhinderen als ze konden. Maar één machtswoord van Jezus in  autoriteit en met gezag uitgesproken was genoeg: “En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.” En Hij zei tegen hen: “Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?” (Marc. 4:37-41). Ja, Hij was en is de Zoon van God die tegelijkertijd ons in onze zwakheden en angsten tegemoet kan komen en ons kan begrijpen als we in beproeving en verzoeking zijn in ons leven. Hij geeft hulp van de troon van genade! (Hebr. 4:15-16).

 • Er is dus naast gemeenschap met God als tweede geloof nodig! Het geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt (maar die zijn nog geen werkelijkheid) en het bewijs van de dingen die je niet ziet (Hebr. 11:1).

Onze houding temidden van…

Wij zien Jezus alleen met ons geestelijke oog, maar Hij is nog onzichtbaar voor ons fysieke oog en de engelen: ze werken wel, maar we zien ze niet. Ze zijn Gods geheime agenten die ons die het heil zullen beërven te hulp komen. En van de engelenlegers zijn er twee derde goede engelen en een derde demonen zegt Openb. 12. Onthoud dat goed. En dan is er zo’n prachtig kinderliedje: “Ook al stormt het, ook al stormt het, ook al stormt het om mij heen. Als ik zwak ben, Hij heeft macht. Hij geeft telkens nieuwe kracht. Ook al stormt het, ook al stormt het, ook al stormt het om je heen.”

De Heer laat ons niet ondergaan. Hij heeft het beste met ons voor. Alle dingen werken mee ten goede voor wie geloven (Rom. 8:28). Er is bij God altijd een uitweg, steeds een weg ter ontkoming. Laten we net als Mozes niet vrezen, maar standvastig blijven als ziende de Onzienlijke! (Hebr. 11:27). God is geest, maar Hij bestaat in de onzichtbare wereld, Hij bewoont een ontoegankelijk licht, maar Hij heeft ook jouw leven in Zijn machtige hand! Hoe functioneert dat?

 1. Blijf in gemeenschap met God;
 2. Geloof dat God ons door stormen heenleidt en ik noem als derde:

Kracht van de Geest werkzaam

 • Laat de kracht van de heilige Geest in ons werkzaam zijn.

Als je tenminste weet dat je de heilige Geest ontvangen hebt. Dat is niet vanzelfsprekend. Ben je gedoopt in en vervuld met de Geest? Stroomt je leven ervan over? Ik heb  het niet over iets gevoelsmatigs of iets overgeestelijks, maar gewoon over het goddelijk-normale christelijke leven. Strek je daarnaar uit in je eigen leven of laat eventueel met je bidden onder handoplegging. De kracht van de Geest in ons kan alle vormen van angst uitbannen. God verlangt naar en Hij beoogt onbevreesde christenen die niet meer door het minste of geringste van de kaart zijn.

Een geest van vrees

Er staat in 2 Tim. 1 nadat hij in vers 6 tegen Timotheüs heeft gezegd: ik herinner je eraan de genadegave die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. En wat volgt dan?

 • “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees(achtigheid), maar van kracht, liefde en bezonnenheid” (2 Tim. 1:7).

Er is kracht en durf nodig in ons leven in plaats van lafhartigheid of bangheid, maar wel altijd in de liefde, nooit in een harde radicaliteit. Altijd bezonnen, dat is bedachtzaam, met zelfbeheersing of matigheid die een vrucht is van de Geest.

Een fundamentele angst kan vaak een dieper liggen oorzaak hebben. Door beschadigingen in het verleden, door traumatische ervaringen. Dat moeten we niet onderschatten, of daar al te gemakkelijk overheen walsen. Ik las dat 15% van de mensen een bepaald angstcomplex, of wat men noemt een angststoornis hebben. Er is dan een weg van herstel nodig, een proces dat geleidelijk en langzamerhand kan plaatsvinden. En los van psychiatrische verschijnselen is dan vaak begeleiding nodig, gebed, innerlijke genezing en vaak bevrijding.

Fobieën en bevrijding

We kennen ook het beheerst en beklemd worden van angst die een sterkte belemmering in het dagelijks leven kan geven. Dat noemen we phobos in het Grieks, of ons woord fobie. Je kunt dan spreken van een geest van vrees die je op een terrein bindt en daarvan is bevrijding in Jezus’ Naam mogelijk. Dat is angst voor dingen, dieren of situaties. Er zijn veel vormen: pleinvrees, straatvrees, smetvrees, watervrees, tunnelvrees, liftvrees. Men spreekt van claustrofobie. Angst voor spinnen, voor de tandarts, voor vlinders en alles wat fladdert, hoogtevrees, sociale angst, mensenvrees. Het is mogelijk om ervan bevrijd te worden en vrij te komen van fobieën, van obsessies en van dwanggedachten. In de naam van Jezus door de kracht van de heilige Geest.

Als dit soort zaken in ons leven gaan heersen en ons binden, dan kan die fobische angst de plannen van God in jou onderdrukken. Maar er is verlossing van zulke banden en bindingen. Voorbeeld: toen mijn vrouw na een bevalling last had van een soort postnatale depressie kregen we een keer een geloofstip van een huisarts, toen zij de straat niet meer op durfde om in het winkelcentrum een boodschap te gaan doen. En dan gaat het niet zozeer om demonen, maar wel om ontregelde hormonen die opspelen. Die dokter zei: “En nu ga je naar buiten en de Grote Baas van je leven – hij bedoelde God – gaat met je mee!” God staat boven onze angsten en dat moeten we goed vasthouden.

Er bestaat ook ziekteangst. Dan ben je een hypogonder: je hebt vast dit of je hebt vast dat en zat dat ook al niet in de familie, enzovoort. En medisch is er dan doorgaans niks te vinden.

Weet je, er is een uitspraak: “De mens lijdt het meest door het lijden, dat hij vreest, maar dat nooit op komt dagen.”

Vormen van angst en bijbelse remedie

Waarvoor kan er bij ons allemaal angst zijn?

 • De angst om alleen te zijn, maar Gods Geest woont in je. Maar dat zeg ik niet losjesweg als een dooddoener.
 • De angst voor de nacht, maar “angels watching over me my Lord.”
 • De angst voor de duivel, maar Hij die in ons is, is groter dan hij die tegen ons is (1 Joh. 4:4).
 • De angst voor de oorlog. Daarvoor zijn duizenden gevlucht of op de vlucht en spreken we van een vluchtelingencrisis.
 • De angst voor de dood. Maar Jezus heeft door Zijn dood hem die de macht had over de dood – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende hun hele leven aan de slavernij onderworpen waren (Hebr. 2:14b-15).
 • De angst voor het oordeel en de hel, maar als je in Jezus gelooft heb je eeuwig leven en kom je niet in het oordeel en de poel van vuur. Sta op dat woord!
 • De angst voor God. Dat komt door een verkeerd Godsbeeld, waarin God als een boeman wordt afgeschilderd. Vrees niet, wie Mij gezien heeft, heeft de vader gezien (Joh. 14:9) Zo Zoon, zo Vader, die ons liefheeft! En je behoudenis bewerken met vrezen en beven betekent dat je serieus gehoorzaam mag zijn aan wat God van je vraagt.
 • De angst om te falen. We mogen elke keer opnieuw opstaan als we gefaald hebben en vertrouwen op de Heer dat Hij ons helpt en ondersteunt, zodat het beter gaat en we in balans komen.
 • De angst voor afwijzing en verwerping. Weet dat je aanvaard en volkomen geaccepteerd bent in Gods geliefde Zoon. Je mag er zijn en je bent van waarde voor God.
 • De angst om de controle te verliezen. Het zou toch eens misgaan als jij het niet in de hand hebt. Ach, wat kun je eigenlijk verliezen? Onder jou zijn eeuwige armen. De Heer staat klaar om je met Zijn adelaarsvleugels op te vangen.
 • De angst dat het lichamelijk niet goed gaat. Ons lichaam is een tempel van de heilige Geest. We zijn gekocht en betaald (1 Kor. 6:19-20).
 • De angst voor vervolging. De drie vrienden van Daniël waren in het vuur, maar er kwam een engel bij hen en ze bleven onaangetast. Of om net als Paulus en Silas te zingen tot Gods lof als je in de gevangenis. En als je gemarteld zou worden, of op de brandstapel terecht komt, dan geloof ik dat de tegendruk van de Geest in ons binnenste ons bestand maakt, om erdoor heen te gaan en eventueel te sterven om Jezus’ wil.
 • De angst in het verkeer. Pas op, kijk uit. Rij jij, of rij ik? Bemoei je niet met degene die rijdt! Vertrouw!
 • De angst voor ‘leeuwen en beren’ op je weg. Denk aan Simson, aan David en aan Daniël. De Heer haalde hen erdoor heen. Denk aan Kaleb die reuzen versloeg.
 • De angst voor je financiën en je levensonderhoud. Wentel je weg op de Heere, vertouw op Hem en Hij zal het maken (Ps. 37:5). Wees wel zorgzaam, maar wees in geen ding bezorgd (Matth. 6:25-34) en zoek eerst het Koninkrijk van God. Sjouw geen zware koffer met zorgen met je mee die het leven zwaar maken. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
 • De angst dat er geestelijk niets of weinig van je kinderen terecht komt. Houd aan in het gebed. Geloof dat het zaad wat je van Gods Woord in ze hebt gezaaid op zal komen. Leg de namen van je kinderen in Gods handen, dat is de allerbeste plek.
 • De angst voor mensen. “Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwen, zijn onaantastbaar” (Spreuk. 29:25). Hebr. 13:6: “Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?”

Angst kan reeël zijn

Schaam je nooit voor je angst: “telkens als ik angstig ben, steun ik op U”, kunnen we zingen. Zelfs Jezus kende grote angst in Gethsemane lezen we in Matth. 26, Luk. 22 en Hebr. 5:7.

Wat we nodig hebben is: een levende verbinding met God, jezelf oefenen in een geest van geloof en de kracht van de Geest. Hoop, moed en gehoorzaamheid. Laat de vurige pijlen van de boze afketsen op jouw geheven schild van geloof. Zorg dat je van overheersing van angst, vrees en bang-zijn vrij wordt. Laat met je bidden zo nodig. Dat kan heel goed zijn als je er zelf niet uitkomt. Wees niet slap en moedeloos, roep niet “ik zie het niet meer zitten”, als was dat zelfs bij Elia een keer het geval, maar wees sterk en krachtig in de Heere en houd stand in de strijd. Wees niet lui en gemakzuchtig, dat is de weg van de minste weerstand.

We hebben gelezen: de volmaakte liefde drijft de vrees uit! (1 Joh. 4:18). Houd dat vast in je denken.

Angst voor de toekomst?

Ik eindig met de angst die de wereld voor de toekomst heeft. Hebben wij daarvan soms ook een klap van die molenwiek meegekregen? Want wij hebben geen evangelie van dreiging en angst voor de toekomst, van wat er allemaal nog aan rampen gaat en staat te gebeuren. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit angst en geweld, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest (Rom. 14:17). God heeft ons geroepen door Zijn heerlijkheid en macht (2 Petr. 1:3) en Hij verlokt ons tot heil en heerlijkheid.

Wees niet verontrust

Wees niet verontrust over de pandemie. Bid God om wijsheid als je daarin tekortschiet en Jak. 1:5 zegt dat God die eenvoudigweg geeft en zonder verwijt. Laat je geen vrees aanjagen door wat de TV allemaal over corona zegt, raak niet in onrust en verlies je bezinning niet. God heeft alles onder controle! Pieker niet over het klimaat en de stikstofuitstoot. Zorg allereerst dat je geestelijk leefklimaat niet verontreinigd wordt en dat we in de gemeente zuiver en rein blijven in de Heer. Er is veel geestelijke milieuverontreiniging, vooral via de media: occultisme, op seksueel gebied, geweld, alcohol, druks, gokken, gamen, genderideologie. Helaas worden veel kinderen en tieners daaraan blootgesteld.

Vertrouwen op God

Laten wij ons vasthouden aan de belofte: “Zie Ik ben met u al de dagen van uw leven tot aan de voleinding der wereld” (Matth. 28:20). Ik besluit met een kinderliedje:
“Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand. In die van onze Heer.” Jezus komt terug. Maranatha! AMEN.

Laten we zingen: “U bent mijn Schuilplaats, Heer” (Opwekking 176):

TELKENS ALS IK ANGSTIG BEN, STEUN IK OP U!

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *