CHRISTUS IN HET VLEES GEOPENBAARD…(2)

Het geheimenis van de godsvrucht

WIE EN HOE WAS JEZUS CHRISTUS OP AARDE

EN HOE KUNNEN WE HEM VOLGEN?


Onze redding is in Hem

Onze redding is afhankelijk van Godswege: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”[1] Daarom is het van groot belang Jezus als Zoon van God te belijden, die niet slechts een goed voorbeeld als mens gaf, maar ons van God gezonden is tot verlossing.

Jezus Christus: Verlosser, Voorloper, Voorbeeld

Hij is allereerst onze persoonlijke Verlosser! Tegelijkertijd is Hij onze Voorloper[2]en ons Voorbeeld[3]die door gehoorzaamheid de weg baande door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees[4]en zo werd Hij als overwinnaar de eerste mens Gods op de troon![5] Hij kwam immers “in een vlees aan dat der zonde gelijk”,[6]dat wil zeggen: in het vlees waarin alle mensen voorheen gezondigd hadden en daarom hadden ze verlossing nodig. Door de kracht van de heilige Geest heeft Hij een goddelijk leven geleid, waardoor Hij onder andere kon zeggen: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”[7]Hij leefde als Zijn hemelse Vader.

Wij mogen Jezus, de Voorloper, volgen. Hij is onze grote gangmaker (en Hij is uiteraard veel meer dan dat alleen). Daarbij denk ik als illustratie aan het voorbeeld van het onderdeel ‘stayeren’ in het wielrennen. Stayeren verwijst naar fietsen achter een gangmaker die zich op een motorfiets bevindt. De fietser volgt zo dicht als hij maar kan, om te profiteren van de ‘slipstream’ van zijn gangmaker. Zo is het geestelijk ook met ons die achter Jezus aan gaan!

Wij zijn geroepen om Zijn nagelaten Voorbeeld in Zijn voetstappen na te volgen, Hij die geen zonde gedaan heeft…[8] Dat leven in overwinning is ook voor ons weggelegd.

Nu kunnen wij na onze wedergeboorte uit God als mens Gods leven,[9]om delend in de goddelijke natuur[10]door de kracht van de heilige Geest als overwinnende zonen van God geopenbaard te worden.[11] Het gaat er voor ons om dat wij “te allen tijde het sterven of de doding (St. vert.) van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.[12] Dit sterven of deze dood van Christus betekent hier niet Zijn dood op Golgotha, maar is het zelf dagelijks je kruis opnemen[13]en sterven aan jezelf, om daarna Zijn opstandingsleven te openbaren.

Christus is komende in ons vlees

Eenmaal is Jezus Christus Zelf in het vlees gekomen.[14] De geest van de antichrist zal dat niet belijden. Die is er tegen dat goddelijk leven Zich gaat openbaren in het menselijke vlees.[15] Hij verzet Zich tegen Christus ‘komende in vlees,’[16]dat wil zeggen in ons, de aankomende zonen van God.

Het herhaalde leven van Jezus Christus zal tevoorschijn komen, in de volheid van ‘144.000’ (een volheid van 12x12x1000) eerstelingen, die het Lam volgen waar Hij ook heengaat.[17] In hun mond is geen leugen of bedrog gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.[18] Anders gezegd: het gereproduceerde leven van Jezus, de Zoon van God, wordt door de heilige Geest geopenbaard in de zonen van God! Het enkelvoud is een meervoud geworden! Terecht spreekt Obadja van verlossers of heilanden (St. Vert.) die de berg Sion bestijgen![19]

Nu zal de antichrist Zich niet verzetten als wij Christus proberen te vatten in een belijdenis met filosofische termen, maar de misleider is er fel tegen gekant dat Christus Zich (opnieuw) gaat openbaren in ons vlees (lichaam)! “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in deze wereld die Jezus Christus in vlees komende niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.”[20] Het tevoorschijn gaan komen van het goddelijke leven van Christus in ons: dat is gevaarlijk voor de tegenstander!

Dat was ook de immense strijd die Paulus voerde: “totdat Christus in u gestalte verkregen (gewonnen) heeft.”[21] We lezen: “Maar wij behoren God te allen tijde te om u te danken, door de Here, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen (verwerven, andere vert.) van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.”[22]

Het ware goud van Gods heerlijkheid mag zichtbaar gaan worden in ons leven. Dat is een weg, een groeiproces naar onze bestemming: het beeld van de gelijkvormigheid aan de Zoon![23]

Christus geopenbaard in het vlees

“En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees…”[24]

De gezonde leer is de leer van de godsvrucht.[25] Niet wie dit verstandelijk proberen te doorgronden, maar alleen godvruchtigen leren dit geheimenis te verstaan! Het is niet voor gelovigen die het niet zo nauw nemen met gehoorzamen aan Gods Woord. God gooit dit geheimenis niet zomaar te grabbel voor Jan Rap en zijn maat.

Jezus sprak: “Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.”[26] Het is voor de eenvoudigen die het als een kind aannemen en in godsvrucht leven door Gods wil te doen. Over deze edele gezindheid zei Jezus: “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht (deze leer, NBG-vert.) weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.”[27] De blindgeborene zei tegen de Farizeeën over Jezus: “Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij Zijn wil, die verhoort Hij.”[28]

Als wij eenvoudigweg Gods Woord laten spreken, dan zien we dat Christus in de evangeliën Zichzelf graag als de Zoon des mensen aanduidde, terwijl Hij tevens de Zoon van God was. “Hierom trachtten de Joden des te meer te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God Zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.”[29] Omdat Jezus had gezegd “Ik ben Gods Zoon” lasterden zij Hem.[30]

De Joden konden Hem niet aanvaarden als Gods Zoon

Voor Joden was het een groot probleem dat Hij de Zoon van God is, niet dat Hij de Zoon des mensen is. Men sprak over hem als zodanig: Hij was een zoon van naar men dacht Jozef[31]of men zei: “is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons?”[32] De reden dat de Joden met hulp van de Romeinen Jezus gekruisigd hebben was, dat ze zich ergerden aan Zijn presentatie “Ik ben Gods Zoon.”[33] Voor Moslims is dit punt ook lastig en zij vragen: hoe kan God een Zoon hebben? Zij komen niet verder dan Jezus te zien als een profeet die nog onder hun profeet Mohammed staat. En profeet, dat was Hij natuurlijk óók, let alleen al op het gegeven dat Hij Nathanaël van te voren onder de vijgenboom zag zitten.

Kunnen orthodox-bijbelgetrouwe christen Jezus volledig aanvaarden als Mensenzoon?

Voor bijbelgetrouwe christenen is het doorgaans geen probleem om Jezus te zien en te aanvaarden als Zoon van God. De Bijbel zegt: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid, vol van genade en waarheid.”[34] Johannes zag door de Zoon des mensen heen de Zoon van God. Wij denken ook aan de belijdenis van Petrus, toen Jezus aan de discipelen vroeg: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen ben?” Petrus antwoordde: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.”[35] Deze belijdenis is glashelder en voldoende.

Orthodox-bijbelgetrouwe christenen hebben er in de praktijk soms meer een probleem mee dat Hij ook de Zoon des Mensen is. Daar zien we soms het omgekeerde voorkomen: dat men niet wil geloven dat God Zijn Zoon heeft gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk.[36] “Zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon (van God) was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden en toen Hij het einde bereikt had (volmaakt geworden was, HSV), is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”[37] Dat lijden was gedurende Zijn hele leven aan de orde, telkens als Hij verzocht werd, en kwam niet pas naar voren bij de climax van dat lijden in Gethsemane en op Golgotha.

Volgens deze orthodox-bijbelgetrouwe christenen is Jezus wel in zekere zin mens, maar vooral ook tegelijkertijd God. Zij zien Jezus als ‘God de Zoon’ in plaats van als Zoon van God. Maar dan vragen wij ons af: aanvaarden zij dan wel ten volle dat Jezus de mensen gelijk werd als een dienstknecht of slaaf, dat Hij de strijd als mens moest voeren in de kracht van de Geest en dat Hij als mens een ontwikkeling moest doormaken? Hoe verstaat men dat Hij Zich ontledigd heeft?[38]

Christus heeft op GELIJKE wijze DEEL gekregen aan bloed en vlees als de kinderen en Hij is in ALLE opzichten zijn broeders gelijk geworden.[39] Hij was voluit de Zoon van Zijn moeder Maria.[40] Hij moest Zijn eigen wil elke dag verloochenen, om de wil van Zijn Vader te doen.[41] De eigen begeerte, die Hij als ieder mens had, werd bij Hem in verzoekingen nooit bevrucht![42]

Nu geldt voor ons: “Want doordat Hijzelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden (dat is: voordat wij tot zonde komen!) te hulp komen.[43] Dit is een sleutel tot een overwinningsleven!


[1] Joh. 3:16, NBG-vert.

[2] Hebr. 6:20

3 1 Petr. 2:21-22
4 Hebr. 5:7-9; Hebr. 10:19-20, NBG-vert.

5 Openb. 3:21
6 Rom. 8:3, NBG-vert.
7 Joh. 14:9, NBG-vert.

[8] 1 Petr. 2:21-22

[9] 1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:17, NBG-vert.
10 2 Petr. 1:4
11 Hebr. 2:10-11, Rom. 8:14,19,29, NBG-vert.
12 2 Kor. 4:10, NBG-vert.
13 Luk. 9:23
14 1 Joh. 4:2
15 1 Joh. 4:3

16 2 Joh. 7, letterlijk

17 Openb. 14:1-4, vooral vers 4, NBG-vert.
18 Openb. 14:5; 1 Petr. 2:22; Ef. 5:27
19 Obadja 21
20 2 Joh. 7, letterlijk
21 Gal. 4:19, NBG-vert.
22 2 Thess. 2:13-14, NBG-vert.
23 Rom. 8:29

24 1 Tim. 3:16, NBG-vert.

25 1 Tim. 6:3

26 Matth. 11:25-26

27 Joh. 7:17
28 Joh. 9:31, NBG-vert.
29 Joh. 5:19, NBG-vert.
30 Matth. 27:43; Joh. 5:17-18; Joh. 10:32-36; Joh. 19:7

31 Luk. 3:23; Luk. 4:22
32 Marc. 6:3
33 Matth. 27:43; Joh. 5:17-18; Joh. 10:32-36; Joh. 19:7
34 Joh. 1:14
35 Matth. 16:13-17

36 Rom. 8:3, NBG-vert.
37 Hebr. 5:8-9, NBG-vert.
38 Fil. 2:7
39 Hebr. 2:14,17, NBG-vert.
40 Gal. 4:4, NBG-vert.
41 Joh. 5:30, NBG-vert.; Joh. 6:38
42 Jak. 1:14-15
43 Hebr. 2:18, NBG-vert. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *