CHRISTUS IN HET VLEES GEOPENBAARD… (5, slot)

Het geheimenis van de godsvrucht

WIE EN HOE WAS JEZUS CHRISTUS OP AARDE

EN HOE KUNNEN WE HEM VOLGEN?


Jezus is het patroon op de weg naar de openbaring van de zonen van God

Nu zijn wij aan de beurt en gaan wij ‘hoe Jezus was tijdens zijn leven op aarde’ praktisch toepassen voor ons leven. Wij kunnen het voorbeeld van Jezus Christus volgen als Hij mens was, vol van de Geest, maar niet aan God gelijk op aarde, anders is het onmogelijk. Dan is Hij vollstrekt onnavolgbaar.

Wij zijn zonen en dochters van mensen, die tevens zonen van God mogen worden, om zo één leven in twee werelden (op aarde en in de hemelse gewesten) tegelijk te kunnen leven. Jezus is ons ideaalplaatje, ons prototype of ons patroon waar wij ons naar mogen richten. Hij is het model of het voorbeeld en onze Voorloper.

Hij was de mens die opgestaan is uit de doden na drie dagen dodenrijk, evenals Jona, en daarmee bewees Hij Gods Zoon te zijn in kracht. Hij was het vrouwenzaad dat het slangenzaad de kop zou vermorzelen.[1]

Jezus is de eerste van een serie, een reeks, namelijk om vele zonen van God tot heerlijkheid te brengen.[2] Jezus is de Leidsman, de eerstgeborene onder vele broeders.[3] Jezus heeft de weg gebaand en ingewijd als Voorloper voor ons. Hij eigende Zich het Woord, de Schriften toe en ze werden goddelijke werkelijkheid in Zijn leven. Nu mogen wij ook zeggen: “mij geschiede naar Uw Woord.” Wij mogen en kunnen de beloften van God aan ons door geloofsgehoorzaamheid toeëigenen. We willen ons niet door onze menselijke wil laten leiden, dat die ons leven en keuzes zou bepalen, maar leren Godgericht  te leven in zelfverloochening, om Zijn wil te doen. Het draait niet meer om mij, maar om de Heer en om anderen. “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, NIET MEER VOOR ZICHZELF ZOUDEN LEVEN, MAAR VOOR HEM, Die voor hen gestorven is en opgewekt.”[4]

Het doel van God met de mens is door Jezus ook binnen ons bereik gekomen. Laten we onze hand erop leggen: het is mogelijk en haalbaar voor mij! Om te beginnen: vergeving van zonden, vervulling met de heilige Geest en een plaats in de hemelse gewesten krijgen. Hij (Jezus) is de weg door de hemelen gegaan[5]en schudde alle demonen van Zich af. Nu volgen wij daarin om verder vernieuwd te worden naar Zijn beeld!

Hoe het voor ons mogelijk is om te overwinnen

Het vraagt om de boze machten te overwinnen door dezelfde kracht van de heilige Geest zoals Jezus ons toonde. Zo strekken wij ons uit naar alle heerlijkheid van God! Dan komt de vorst van deze wereld en heeft evenals bij Jezus geen macht (meer) over ons.[6] Zo groeien we in elk opzicht naar Hem toe die het hoofd is en bereiken we de mannelijke rijpheid,[7]het stadium van de volwassen en volgroeide zonen God waar de zuchtende schepping naar uitziet.[8] Christus is ‘komende in vlees’[9]en de antichrist, die eveneens komt, zal het niet kunnen verhinderen, dat de zonen van God tevoorschijn gaan komen!

Zij zullen samen met Jezus, de Zoon van God, de nu nog zuchtende schepping helpen herstellen en bevrijden,[10]eerst in het duizendjarige vrederijk en vervolgens op de nieuwe (= vernieuwde) aarde. Wat een glorieuze toekomst staat ons te wachten en samen met ons vele anderen!

De eerste Adam en de laatste Adam

De eerste Adam werd door God geschapen als een volwassen man op aarde van een bepaalde leeftijd en hij wordt de zoon van God genoemd.[11] Als enige mens had Hij immers God als Vader, maar hij had geen moeder. Jezus had God als Vader (Zoon van God) en Maria als moeder (Zoon des mensen). Hij wordt de laatste Adam genoemd,[12]of de hemelse mens.[13] Hem liet God geboren worden als een kwetsbare baby uit een vrouw, deed Hem als mensenkind opgroeien tot Hij volwassen was op dertigjarige leeftijd, de Geest als een duif op Hem neerdaalde[14]en Zijn openbare bediening van drie en een half jaar in Israël begon.

In  Romeinen 5:12-21 wordt de parallel tussen Adam en Christus getrokken en het grote verschil voor ons ‘in Adam’ of ‘in Christus.’ Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood.[15] Adam is een voorbeeld van Hem die komen zou.[16] De gave van de genade die er is door de ene mens Jezus Christus is overvloedig geweest over velen.[17] Dat leidde tot rechtvaardiging en eeuwig leven. Door de gehoorzaamheid van de Ene worden nu velen als rechtvaardigen aangemerkt en is het Gods bedoeling dat de genade in ons leven zou regeren of heersen.[18]

Kwam Jezus als Adam voor de val of voor Adam na de val?

Kwam Jezus nu precies als Adam? In zekere zin wel, want zowel Adam voor de zondeval als Christus bij Zijn geboorte waren onschuldig (zonder zonde). Toch was het voor Adam na de val en de mensen die na hem allen zondigden, dat Christus kwam om hen van de zonde te verlossen. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees (letterlijk: “in gelijkheid van het vlees van zonde”) en dat omwille van de zonde, en heeft Hij de zonde veroordeeld in het vlees. [19] Jezus kwam om ons grootste probleem – de zonde – op te lossen door ons ervan te verlossen. Daarom moest Jezus in alles de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde, zegt de Hebreeënschrijver.

Hij had geen ‘zondig vlees’ dat mensen wel hebben, die door hun zondigen tot zondaar geworden zijn. Maar Hij kwam ook niet in een zogenaamd ‘hemels vlees’ of ‘goddelijk vlees’, want dan zou hij slechts een schijnlichaam hebben gehad en dat is een dwaling (het zogeheten Docetisme). “Omdat nu kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens DAARAAN DEEL gehad…”[20] “Hij neemt de engelen niet aan (goede engelen hebben geen verlossing nodig en voor boze engelen is er geen verlossing), maar Hij neemt het nageslacht (spermatos= zaad, St. Vert.) van Abraham aan. Daarom moest Hij in ALLES aan Zijn broeders GELIJK worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn…”[21]

De ontwikkeling van Jezus in de dagen dat Hij op aarde was

Na de overbekende tekst “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël – dat is: God met ons – geven.”[22] lezen wij het volgende vers dat wij ook op Jezus kunnen toepassen: “Boter en honing zal Hij eten, totdat (of: zodra, NGB-vert.) Hij is staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.”[23] Jezus moest leren bij het opgroeien de gerechtigheid lief te hebben en de ongerechtigheid te haten.[24]

Hij werd gevormd op aarde in de timmermanswerkplaats en ook bij Hem kwam het natuurlijke eerst en dan het geestelijke.[25] De plaats waar Hij vertoefde was Nazareth en dit betekent ‘wachtplaats.’ Daar heeft Hij geleefd in het gezin van Jozef en Maria, waar tenminste zeven kinderen (4 broers en minstens 2 zussen) waren die Hem mede vormden.[26] Daarin leerde Hij een beroep, dat ook in Zijn opleiding paste, in de timmermanswerkplaats van Jozef.

Al die jaren werd Hij geheiligd door Zijn Vader.[27] Velen denken dat Jezus op aarde God was en dat Hij meteen geestelijk volwassen was, maar dat is niet het geval. Hij werd door lijden heen volmaakt,[28]dat wil zeggen: Hij bereikte het einde, werd voleindigd.[29] De weg naar dat einddoel toe was een ontwikkelingsproces.

Alleen over Jezus als twaalfjarige jongen krijgen we iets meer te horen. We lezen vlak voor dat verhaal: “Het Kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.”[30]

Toen ging Hij met zijn ouders mee naar het Pascha in Jeruzalem. Daar raakten Jozef en Maria Hem kwijt en bleek Hij in de tempel te zitten. We lezen: “En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. En Hij zei tegen hen: Waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij tegen hen sprak. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hen onderdanig. Hij was ook zijn pleegvader onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.”[31]

Dan lezen we in het laatste vers heel opmerkelijk: “En Jezus NAM TOE in wijsheid en in grootte en in genade bij God en mensen.[32] Hier zien we een duidelijke ontwikkeling in geestelijke statuur op weg naar lichamelijke en geestelijke volwassenheid. Uit het gegeven dat Hij toenam in wijsheid na deze gebeurtenis kunnen wij afleiden dat het helder was, dat Hij bezig moest zijn in de dingen van Zijn Vader, maar dat het misschien niet met de meest mogelijke of met ALLE wijsheid was geweest, om je aardse ouders drie dagen te laten zoeken. Hij kon hierin – als wij Lukas 2 vers 40 en vers 52 met elkaar vergelijken – nog groeien door in wijsheid toe te nemen. Dit gezegd hebbende, moeten wij er natuurlijk direct aan toevoegen dat Jezus nooit gezondigd heeft noch in gedachten, noch in woorden, noch in daden. Maar er moest een rijpingsproces in Hem plaatsvinden, om lichamelijk en geestelijk volwassen te worden.

Pas op Zijn dertigste jaar werd Hij gezalfd en toegerust met de heilige Geest voor Zijn openbare bediening. Na zijn waterdoop om Zich met ons te vereenzelvigen, klonk de bevestiging door een stem uit de hemel: “U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”[33]

Na 33 en half jaar gaf Hij Zijn leven op het kruis van Golgotha, om ons te redden. En Hij triomfeerde over duivel en dood door na drie dagen op te staan uit het graf door de kracht van de Geest. Veertig dagen later is onze Heer onttrokken aan de aarde (de zichtbare, natuurlijke wereld) en in de hemel (de geestelijke, onzichtbare wereld) opgenomen, waar Hij zit ter rechterhand van God, om voor ons te bidden en te pleiten als Voorspraak[34]en als Doper in de heilige Geest[35]deze aan ons te schenken.

Gerechtvaardigd door de Geest…

‘Christus in het vlees geopenbaard’ is ruimschoots uit de doeken gedaan. Nu komen we aan het slot nog een keer kort terug op de basistekst:

“En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht

 • Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
 • is gerechtvaardigd door de Geest,
 • is verschenen aan de engelen,
 • is verkondigd aan de heidenen,
 • geloofd in de wereld,
 • opgenomen in heerlijkheid.”[36]

De meeste van de hier genoemde elementen zijn zonneklaar. Alleen over “is gerechtvaardigd door de Geest” nog een opmerking. Dit doelt op de opstanding van Christus als sluitend bewijs dat Hij altijd als rechtvaardige door de Geest heeft geleefd en nooit tot zonde is gekomen. Daardoor werd openbaar dat met Zijn offer voor de zonde was voldaan en werd Hij na gedood te zijn naar het vlees levend gemaakt in de Geest.[37]

Zo werd Christus overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.[38]

Nadat wij rechtvaardig gemaakt en rechtvaardig verklaard zijn[39]op grond van Christus’ werk, is het Gods bedoeling dat wij daarna als rechtvaardige gaan leven en wandelen door de Geest![40]

Kom mee in dit heerlijke overwinningsleven!

Jildert de Boer,

© Verdieping en Aansporing, september 2021.


[1] Gen. 3:15

[2] Hebr. 2:10, NBG-vert.

[3] Rom. 8:29

[4] 2 Kor. 5:15

[5] Hebr. 4:14; Ef. 4:10

[6] Joh. 14:30

[7] Ef. 4:13-15, NBG-vert.

[8] Rom. 8:19, NBG-vert.

[9] 2 Joh. 7, letterlijk

[10] Rom. 8:19-25, NBG-vert.

[11] Luk. 3:38

[12] 1 Kor. 15:45

[13] 1 Kor. 15:47-49

[14] Luk. 3:22; vergelijk Luk. 4:18-19

[15] Rom. 5:12

[16] Rom. 5:14c

[17] Rom. 5:15

[18] Rom. 5:16-21

[19] Rom. 8:3

[20] Hebr. 2:14

[21] Hebr. 2:16-17

[22] Jes. 7:14; vergelijk Matth. 1:23
23 Jes. 7:15
24 Hebr. 1:9
25 1 Kor 15:46
26 Matth. 13:55-56
27 Joh. 10:36
28 Hebr. 2:10, NBG-vert.
29 Hebr. 5:9, NBG-vert.; Joh. 17:4

30 Luk. 2:40

[31] Luk. 2:48-51
32 Luk. 2:52; vergelijk 1 Sam. 2:26
33 Luk. 3:22

34 Hebr. 7:25; Hebr. 9:24; Rom. 8:34; 1 Joh. 2:1-2
35 Matth. 3:11; Marc. 1:8; Luk. 3:16; Joh. 1:33; Hand. 1:5; Hand. 11:15
36 1 Tim. 3:16, NBG-vert.
37 1 Petr. 3:18
38 Rom. 4:25
39 Rom. 3:22-23,28; Rom. 5:1,9; 2 Kor. 5:21; Gal. 2:16

CHRISTUS IN HET VLEES GEOPENBAARD… (5)

Het geheimenis van de godsvrucht

WIE EN HOE WAS JEZUS CHRISTUS OP AARDE

EN HOE KUNNEN WE HEM VOLGEN?


Jezus is het patroon op de weg naar de openbaring van de zonen van God

Nu zijn wij aan de beurt en gaan wij ‘hoe Jezus was tijdens zijn leven op aarde’ praktisch toepassen voor ons leven. Wij kunnen het voorbeeld van Jezus Christus volgen als Hij mens was, vol van de Geest, maar niet aan God gelijk op aarde, anders is het onmogelijk. Dan is Hij vollstrekt onnavolgbaar.

Wij zijn zonen en dochters van mensen, die tevens zonen van God mogen worden, om zo één leven in twee werelden (op aarde en in de hemelse gewesten) tegelijk te kunnen leven. Jezus is ons ideaalplaatje, ons prototype of ons patroon waar wij ons naar mogen richten. Hij is het model of het voorbeeld en onze Voorloper.

Hij was de mens die opgestaan is uit de doden na drie dagen dodenrijk, evenals Jona, en daarmee bewees Hij Gods Zoon te zijn in kracht. Hij was het vrouwenzaad dat het slangenzaad de kop zou vermorzelen.[1]

Jezus is de eerste van een serie, een reeks, namelijk om vele zonen van God tot heerlijkheid te brengen.[2] Jezus is de Leidsman, de eerstgeborene onder vele broeders.[3] Jezus heeft de weg gebaand en ingewijd als Voorloper voor ons. Hij eigende Zich het Woord, de Schriften toe en ze werden goddelijke werkelijkheid in Zijn leven. Nu mogen wij ook zeggen: “mij geschiede naar Uw Woord.” Wij mogen en kunnen de beloften van God aan ons door geloofsgehoorzaamheid toeëigenen. We willen ons niet door onze menselijke wil laten leiden, dat die ons leven en keuzes zou bepalen, maar leren Godgericht  te leven in zelfverloochening, om Zijn wil te doen. Het draait niet meer om mij, maar om de Heer en om anderen. “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, NIET MEER VOOR ZICHZELF ZOUDEN LEVEN, MAAR VOOR HEM, Die voor hen gestorven is en opgewekt.”[4]

Het doel van God met de mens is door Jezus ook binnen ons bereik gekomen. Laten we onze hand erop leggen: het is mogelijk en haalbaar voor mij! Om te beginnen: vergeving van zonden, vervulling met de heilige Geest en een plaats in de hemelse gewesten krijgen. Hij (Jezus) is de weg door de hemelen gegaan[5]en schudde alle demonen van Zich af. Nu volgen wij daarin om verder vernieuwd te worden naar Zijn beeld!

Hoe het voor ons mogelijk is om te overwinnen

Het vraagt om de boze machten te overwinnen door dezelfde kracht van de heilige Geest zoals Jezus ons toonde. Zo strekken wij ons uit naar alle heerlijkheid van God! Dan komt de vorst van deze wereld en heeft evenals bij Jezus geen macht (meer) over ons.[6] Zo groeien we in elk opzicht naar Hem toe die het hoofd is en bereiken we de mannelijke rijpheid,[7]het stadium van de volwassen en volgroeide zonen God waar de zuchtende schepping naar uitziet.[8] Christus is ‘komende in vlees’[9]en de antichrist, die eveneens komt, zal het niet kunnen verhinderen, dat de zonen van God tevoorschijn gaan komen!

Zij zullen samen met Jezus, de Zoon van God, de nu nog zuchtende schepping helpen herstellen en bevrijden,[10]eerst in het duizendjarige vrederijk en vervolgens op de nieuwe (= vernieuwde) aarde. Wat een glorieuze toekomst staat ons te wachten en samen met ons vele anderen!

De eerste Adam en de laatste Adam

De eerste Adam werd door God geschapen als een volwassen man op aarde van een bepaalde leeftijd en hij wordt de zoon van God genoemd.[11] Als enige mens had Hij immers God als Vader, maar hij had geen moeder. Jezus had God als Vader (Zoon van God) en Maria als moeder (Zoon des mensen). Hij wordt de laatste Adam genoemd,[12]of de hemelse mens.[13] Hem liet God geboren worden als een kwetsbare baby uit een vrouw, deed Hem als mensenkind opgroeien tot Hij volwassen was op dertigjarige leeftijd, de Geest als een duif op Hem neerdaalde[14]en Zijn openbare bediening van drie en een half jaar in Israël begon.

In  Romeinen 5:12-21 wordt de parallel tussen Adam en Christus getrokken en het grote verschil voor ons ‘in Adam’ of ‘in Christus.’ Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood.[15] Adam is een voorbeeld van Hem die komen zou.[16] De gave van de genade die er is door de ene mens Jezus Christus is overvloedig geweest over velen.[17] Dat leidde tot rechtvaardiging en eeuwig leven. Door de gehoorzaamheid van de Ene worden nu velen als rechtvaardigen aangemerkt en is het Gods bedoeling dat de genade in ons leven zou regeren of heersen.[18]

Kwam Jezus als Adam voor de val of voor Adam na de val?

Kwam Jezus nu precies als Adam? In zekere zin wel, want zowel Adam voor de zondeval als Christus bij Zijn geboorte waren onschuldig (zonder zonde). Toch was het voor Adam na de val en de mensen die na hem allen zondigden, dat Christus kwam om hen van de zonde te verlossen. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees (letterlijk: “in gelijkheid van het vlees van zonde”) en dat omwille van de zonde, en heeft Hij de zonde veroordeeld in het vlees. [19] Jezus kwam om ons grootste probleem – de zonde – op te lossen door ons ervan te verlossen. Daarom moest Jezus in alles de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde, zegt de Hebreeënschrijver.

Hij had geen ‘zondig vlees’ dat mensen wel hebben, die door hun zondigen tot zondaar geworden zijn. Maar Hij kwam ook niet in een zogenaamd ‘hemels vlees’ of ‘goddelijk vlees’, want dan zou hij slechts een schijnlichaam hebben gehad en dat is een dwaling (het zogeheten Docetisme). “Omdat nu kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens DAARAAN DEEL gehad…”[20] “Hij neemt de engelen niet aan (goede engelen hebben geen verlossing nodig en voor boze engelen is er geen verlossing), maar Hij neemt het nageslacht (spermatos= zaad, St. Vert.) van Abraham aan. Daarom moest Hij in ALLES aan Zijn broeders GELIJK worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn…”[21]

De ontwikkeling van Jezus in de dagen dat Hij op aarde was

Na de overbekende tekst “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël – dat is: God met ons – geven.”[22] lezen wij het volgende vers dat wij ook op Jezus kunnen toepassen: “Boter en honing zal Hij eten, totdat (of: zodra, NGB-vert.) Hij is staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.”[23] Jezus moest leren bij het opgroeien de gerechtigheid lief te hebben en de ongerechtigheid te haten.[24]

Hij werd gevormd op aarde in de timmermanswerkplaats en ook bij Hem kwam het natuurlijke eerst en dan het geestelijke.[25] De plaats waar Hij vertoefde was Nazareth en dit betekent ‘wachtplaats.’ Daar heeft Hij geleefd in het gezin van Jozef en Maria, waar tenminste zeven kinderen (4 broers en minstens 2 zussen) waren die Hem mede vormden.[26] Daarin leerde Hij een beroep, dat ook in Zijn opleiding paste, in de timmermanswerkplaats van Jozef.

Al die jaren werd Hij geheiligd door Zijn Vader.[27] Velen denken dat Jezus op aarde God was en dat Hij meteen geestelijk volwassen was, maar dat is niet het geval. Hij werd door lijden heen volmaakt,[28]dat wil zeggen: Hij bereikte het einde, werd voleindigd.[29] De weg naar dat einddoel toe was een ontwikkelingsproces.

Alleen over Jezus als twaalfjarige jongen krijgen we iets meer te horen. We lezen vlak voor dat verhaal: “Het Kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.”[30]

Toen ging Hij met zijn ouders mee naar het Pascha in Jeruzalem. Daar raakten Jozef en Maria Hem kwijt en bleek Hij in de tempel te zitten. We lezen: “En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. En Hij zei tegen hen: Waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij tegen hen sprak. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hen onderdanig. Hij was ook zijn pleegvader onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.”[31]

Dan lezen we in het laatste vers heel opmerkelijk: “En Jezus NAM TOE in wijsheid en in grootte en in genade bij God en mensen.[32] Hier zien we een duidelijke ontwikkeling in geestelijke statuur op weg naar lichamelijke en geestelijke volwassenheid. Uit het gegeven dat Hij toenam in wijsheid na deze gebeurtenis kunnen wij afleiden dat het helder was, dat Hij bezig moest zijn in de dingen van Zijn Vader, maar dat het misschien niet met de meest mogelijke of met ALLE wijsheid was geweest, om je aardse ouders drie dagen te laten zoeken. Hij kon hierin – als wij Lukas 2 vers 40 en vers 52 met elkaar vergelijken – nog groeien door in wijsheid toe te nemen. Dit gezegd hebbende, moeten wij er natuurlijk direct aan toevoegen dat Jezus nooit gezondigd heeft noch in gedachten, noch in woorden, noch in daden. Maar er moest een rijpingsproces in Hem plaatsvinden, om lichamelijk en geestelijk volwassen te worden.

Pas op Zijn dertigste jaar werd Hij gezalfd en toegerust met de heilige Geest voor Zijn openbare bediening. Na zijn waterdoop om Zich met ons te vereenzelvigen, klonk de bevestiging door een stem uit de hemel: “U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”[33]

Na 33 en half jaar gaf Hij Zijn leven op het kruis van Golgotha, om ons te redden. En Hij triomfeerde over duivel en dood door na drie dagen op te staan uit het graf door de kracht van de Geest. Veertig dagen later is onze Heer onttrokken aan de aarde (de zichtbare, natuurlijke wereld) en in de hemel (de geestelijke, onzichtbare wereld) opgenomen, waar Hij zit ter rechterhand van God, om voor ons te bidden en te pleiten als Voorspraak[34]en als Doper in de heilige Geest[35]deze aan ons te schenken.

Gerechtvaardigd door de Geest…

‘Christus in het vlees geopenbaard’ is ruimschoots uit de doeken gedaan. Nu komen we aan het slot nog een keer kort terug op de basistekst:

“En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht

 • Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
 • is gerechtvaardigd door de Geest,
 • is verschenen aan de engelen,
 • is verkondigd aan de heidenen,
 • geloofd in de wereld,
 • opgenomen in heerlijkheid.”[36]

De meeste van de hier genoemde elementen zijn zonneklaar. Alleen over “is gerechtvaardigd door de Geest” nog een opmerking. Dit doelt op de opstanding van Christus als sluitend bewijs dat Hij altijd als rechtvaardige door de Geest heeft geleefd en nooit tot zonde is gekomen. Daardoor werd openbaar dat met Zijn offer voor de zonde was voldaan en werd Hij na gedood te zijn naar het vlees levend gemaakt in de Geest.[37]

Zo werd Christus overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.[38]

Nadat wij rechtvaardig gemaakt en rechtvaardig verklaard zijn[39]op grond van Christus’ werk, is het Gods bedoeling dat wij daarna als rechtvaardige gaan leven en wandelen door de Geest![40]

Kom mee in dit heerlijke overwinningsleven!

Jildert de Boer,

© Verdieping en Aansporing, september 2021.


[1] Gen. 3:15

[2] Hebr. 2:10, NBG-vert.

[3] Rom. 8:29

[4] 2 Kor. 5:15

[5] Hebr. 4:14; Ef. 4:10

[6] Joh. 14:30

[7] Ef. 4:13-15, NBG-vert.

[8] Rom. 8:19, NBG-vert.

[9] 2 Joh. 7, letterlijk

[10] Rom. 8:19-25, NBG-vert.

[11] Luk. 3:38

[12] 1 Kor. 15:45

[13] 1 Kor. 15:47-49

[14] Luk. 3:22; vergelijk Luk. 4:18-19

[15] Rom. 5:12

[16] Rom. 5:14c

[17] Rom. 5:15

[18] Rom. 5:16-21

[19] Rom. 8:3

[20] Hebr. 2:14

[21] Hebr. 2:16-17

[22] Jes. 7:14; vergelijk Matth. 1:23
23 Jes. 7:15
24 Hebr. 1:9
25 1 Kor 15:46
26 Matth. 13:55-56
27 Joh. 10:36
28 Hebr. 2:10, NBG-vert.
29 Hebr. 5:9, NBG-vert.; Joh. 17:4

30 Luk. 2:40

[31] Luk. 2:48-51
32 Luk. 2:52; vergelijk 1 Sam. 2:26
33 Luk. 3:22

34 Hebr. 7:25; Hebr. 9:24; Rom. 8:34; 1 Joh. 2:1-2
35 Matth. 3:11; Marc. 1:8; Luk. 3:16; Joh. 1:33; Hand. 1:5; Hand. 11:15
36 1 Tim. 3:16, NBG-vert.
37 1 Petr. 3:18
38 Rom. 4:25
39 Rom. 3:22-23,28; Rom. 5:1,9; 2 Kor. 5:21; Gal. 2:16

40 1 Joh. 2:29; 1 Joh. 3:7; Gal. 5:5; Gal. 5:16,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *