DE WERKINGEN VAN DEMONEN DEEL 2

De werkingen van demonen deel 2

Marc. 1:21-28;  Marc. 9:14-29; Luk. 13:32

Welke demonen dreef Jezus uit?

 • Bij een doofstomme, Matth. 9:32-33.
 • Ernstig bezeten dochter Kananese vrouw of Syro-Phenisische vrouw, Matth. 15:21-28.
 • Bij een blinde die niet kon spreken, Matth. 12:22
 • Maanzieke jonge man (epilepsie), Matth. 17:14-18.
 • Legio, Marc. 5.
 • Dove en stomme geest, Marc. 9:25-27. De geest was de oorzaak van deze doofstomheid.  Een ander verhaal is als geesten zich doof houden (Ps. 58:5-6)
 • Geest van zwakheid, Luk. 13:10-13. Het verhaal van de kromgebogen vrouw die ZIE (zij was krom en kon zich niet oprichten) 18 jaar gebonden was door satan. Zij was een dochter van Abraham, dus een gelovige. Jezus sprak: “Vrouw u bent verlost van uw zwakheid”. Hij legde haar de handen op, nota bene op sabbat. Net zoals de omstanders hun os of ezel losmaakte van de kribbe om te drinken, zo maakt Jezus deze vrouw los van deze band. Als kwalen maar blijven en chronisch worden, dan is het verstandig eraan te denken dat er een geest van zwakheid op het vinkentouw kan zitten.

Verder door de Bijbel heen zien we ook:

 • Een waarzeggende geest, Hand. 16:18. Deze had bezit genomen van een vrouw, een slavin. Dat was een geest die voortdurend riep: “Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons EEN weg naar de zaligheid.” Dat klinkt heel vroom alsof die demon reclame maakte voor het evangelie. Let op dat de boze geest zegt die EEN weg naar de zaligheid verkondigen en niet DE weg, dat is de weg van Jezus. Na vele dagen keerde Paulus zich om en zei tegen de geest: “Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.” Haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel uit waarzeggerij verdwenen was en sleurden hen naar de markt voor de overheid. Zij kregen vele slagen en zo werden ze in de gevangenis gegooid.
 • Een geest van spiritisme, of occulte machten in het algemeen, Deut. 18:9-14. Denk bijv. aan het Ouijabord, het glaasje draaien om geesten op te roepen, dat op middelbare scholen wel voorkomt.
 • Een leugengeest, 1 Kon. 22:22; 2 Kron. 18:21. Het verhaal van Achab of die wel of niet moest optrekken naar Ramoth in Gilead tegen Aram. 4oo leugenprofeten zeiden dat Achab dit rustig kon doen en dat hij de strijd zou winnen (‘mooi weer’-profeten) en 1 ware profeet, Micha, zei  dat hij zou omkomen in de strijd en Achab vond hem een onheilsprofeet. Hij kreeg gelijk.
 • Een geest van angst en geweld. Dat zie je bij Saul. Daar zat ook hysterie bij in dat David maar blijven najagen. De boze geest hitste hem steeds tegen David op om hem te doden met zijn speer (1 Sam. 10:10-16; 1 Sam. 16:14,18, 23; 1 Sam. 18:10; 1 Sam. 19:9-10). Ook de geest van jaloersheid speelde een rol. Het volk riep eens: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Hij kon het niet hebben dat David succesvoller was. Dat werd een aftrekpost in zijn leven, want hij had er 9000 minder verslagen. Hij had er ook een optelsom van kunnen maken: David heeft er tienduizend verslagen en ik heb er duizend verslagen. Samen zijn  we sterk en hebben we er 11.000 verslagen.
 • Muziek en lofprijs is een hulp in de strijd als het om bevrijding gaat. We zien echter bij de boze geest van Saul die hem angst aanjaagde, dat als David op de harp tokkelde dit Saul verademing en verlichting bracht waardoor de boze geest tijdelijk week. De geesten kunnen daardoor op de vlucht slaan, maar ze komen terug (1 Sam. 19:9-10). Al was Saul ook een tijdje onder de profeten en bespeurde hij de Geest van God, toch beklijfde dat niet bij hem (1 Sam. 10 en 19). De muziek van David leverde hem echter nooit blijvende bevrijding en verlossing op. Het verlichtte en verzachtte een poosje. Het was in het oude verbond ook behelpen, omdat het uitdrijven van demonen daar nog niet geopenbaard was. Uiteindelijk was Saul ongehoorzaam geweest aan het woord van de Heere door Samuël (1 Sam. 15) en kwam hij later bij de waarzegster terecht en eindigde in zelfmoord.
 • Werkelijke bevrijding onder het nieuwe verbond komt alleen in de naam van Jezus, waarvoor demonen moeten wijken!
 • Voor zijn bekering brieste en blies Saulus van dreiging en moord en was hij gebonden door een demon van geweld en een vrome macht (Hand. 9:1). Het tegenbeeld zie je bij Jezus die na Zijn opstanding blies op de discipelen en zei: “ontvangt heilige geest” (Joh. 20:22). Dit blazen was zacht en lieflijk. Dat was hun geheiligde menselijk geest, hun wedergeboorte. Pas op Pinksteren werden ze in de Geest gedoopt. Deze geesten die bij Saulus werkten (geweldgeest en vrome geest) werken vaak samen. Daarover lezen we over Paulus’ worsteling in Romeinen 7 als hij het heeft over de zondemacht in hem en dan zegt hij: “Dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde(macht) die in mij woont” (Rom. 7:17,20)

Er zijn meer demonen af te leiden, bijv.:

 • Geest van jaloersheid. Ook genoemd afgunst en nijd. Een van de oerzonden van de duivel naast hoogmoed en weerspannigheid. Kan ook gewoon over aardse dingen gaan. Jaloers op iemands huis, auto, kinderen of vakantie. Terwijl je als je het leven met Jezus leeft schatrijk bent: erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus.
 • Geest van ergernis. Bijv. als er iets kwijt is of kapot gaat. Denk aan de kleine irritaties thuis. Misschien heb je slecht geslapen of je zit niet helemaal goed in je vel.
 • Geest van wrok of bitterheid. Wil je bitter of beter worden? Het is het gif van je gal spuwen over anderen. In de gemeente geeft dat onrust en velen worden erdoor besmet.

We kunnen er een aantal toevoegen die niet zo direct bij name in de Bijbel staan, maar
            wel als zodanig ontdekt zijn. Toets jezelf daarbij waar je herkenning bij jezelf vindt.

 • Geesten van geweld (die in voortijd en eindtijd extreem naar voren). Ook subtiel verbaal geweld, bijv. felheid, heftigheid tegen je kind of tegen een broer of zus om discussie te winnen. Of het voortgedreven en opgejut worden door bijvoorbeeld een hobby die tot een obsessie is geworden, iets dat je focus bijna helemaal in beslag neemt. Kan samengaan met hysterie. Je voelt je opgefokt.
 • Streekgeest/territoriale macht/grootvorst/wereldbeheerser van deze duisternis. Dan. 10 (vorst van Perzië en vorst van Griekenland) en niet buiten het land van de Gergesenen/Gardarenen willen bij de bevrijding van de man met het legioen demonen in zich. Dat was hun gebied.
 • Driftmachten. Daardoor raken mensen buiten zichzelf. ‘Des duivels’ worden ze en men is zichzelf niet meer, maar er manifesteert zich een macht. In blinde drift ontploffen ze (vergelijk een vaatje buskruit of een vulkaanuitbarsting).
 • Machten uit het voorgeslacht of familiemachten. Demonen hebben dan een wettige grond bij iemand die afgoderij of occultisme bedrijft. Zij binden dan ook de volgende geslachten. Zij bezoeken hen, gaan bij hen op bezoek tot in het derde en vierde geslacht (Ex. 20:4-5). Jezus heeft de vloek op zich genomen en ons van de vloek bevrijd (Gal. 3:13). We mogen deze banden verbreken, ze doorsnijden in Jezus’ naam om ons vrij te zetten van de claim van demonen uit het voorgeslacht. Wij zijn met het kostbare bloed van Christus vrijgekocht van de ijdele of zinloze levenswandel die ons van de vaderen is overgeleverd (1 Petr. 1:18-19).
 • ‘Vrome’ of religieuze geesten. Daarbij speelt huichelarij en schijngodsdienst ook vaak een rol. Denk alleen al aan het galmende, zalvende stemgeluid dat sommigen opzetten als ze gaan bidden. Men praat ineens heel anders dan men normaal praat. U kunt je afvragen: was dat dezelfde persoon? Traditiegeesten vibreren hier mee.
 • Leergeesten, bijv. achter de uitverkiezingsleer of achter de Israëlleer. Die zijn taai e hardnekkig.

Tenslotte nog heel beknopt iets over de persoonlijkheidsvijanden:

 • Geest van verwerping/ geest van afwijzing. “Ik ben niks en ik word niks, ik voel me waardeloos.” Het is de geest die achter elk minderwaardigheidscomplex zit.
 • Geest van weerspannigheid (soms ook occult-weerspannig). Daar gaat gepaard met verzet en oppositie, bijv. tegen de leiding van de gemeente.
 • Geest van hysterie (onder meer ontregeling van het gevoelsleven). Dat wordt soms aangezien voor ‘aanstelleritis.’ Maar men stelt zich niet aan, maar er resoneert een geest van hysterie mee, die alles aandikt en overdrijft.

Als wij zoeken mensen in Jezus’ naam te bevrijden, dan is het niet zo dan je een lijstje met demonen kunt pakken en het een en ander kunt afvinken. Ik heb wel een aantal demonen benoemd, omdat dit de herkenbaarheid verhoogd en je opmerkzaam maakt van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Bovendien zijn we als het goed is bewogen met andere mensen die gebonden zijn en proberen we te helpen waar we openingen krijgen. Jezus was met ontferming bewogen.

Wat bewerken geesten?

 • Opstand, Jes. 14; Ezech. 28.
 • Zonde, 1 Joh. 3:8. Zonde is gemeenschap met boze geesten.
 • Ziekte, Job 2:7. “Satan trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.” Vergelijk Hand. 10:38.
 • Leugen, dat is bedrog. Daaronder valt ook dwaalleer.
 • Geweld (ook: pressie of druk).
 • Angst/vrees. Ook fobieën, bijv. smetvrees, tunnelvrees, liftvrees.

Er bestaat ook een  gezonde angst die je waarschuwt.

 • Depressie. Kwijnende, neerhangende geest. Soms is er ook natuurlijke oorzaak: bijv. gebrek aan transportstoffen die neurotransmitters heten. Dat stofje moet dan toegevoegd en dat is een hulp van medische kant.
 • Wetteloosheid of wetticisme (dat zijn de twee sloten waar je in terecht kunt komen naast de weg van Jezus). Bij wetteloosheid zie je de teugelloosheid en de bandeloosheid. Men werpt de wetten opzij, bijv. die van de overheid (bijv. avondklokrellen). Bij wetticisme zie je dat in uiterlijke vroomheid en uiterlijk vertoon
 • Afwijzing/verwerping.
 • Verzet/weerspannigheid/rebellie of zelfs anarchie=regeringsloosheid, gezag ontbreekt. Dan wordt het een chaos. Denk aan de leus van de Franse revolutie ‘ni Dieu, ni maitre’ (geen God, geen meester).
 • Hysterie, o.a. ontregeling van je gevoelsleven. Bijv. opgefokt en opgejut worden.
 • De wereld zucht en is in barensnood (Rom. 8:22). Ze ligt in het boze, is onder de pressie van de machten der duisternis in beroering.

Er bestaan ook wereldbeheersers van deze duisternis (Ef. 6:12). We noemen ze vaak grootvorsten. Heel in het kort daar iets over. Bijvoorbeeld:

 • Belial (=nietswaardig: deze geest maakt je waardeloos), 2 Kor. 6:15 en in het oude testament ruim 20x in de Statenvertaling.
 • Koningin van de hemel (zat bijv. achter Izebel, Diana, daar bij de Atemis te Efeze (Hand. 19) en zit ook in de Maria-cultus). Maakt Maria groot en houd Jezus altijd klein als baby.
 • Geest van Edom (die drijft broeders uiteen en houdt ze bij elkaar weg, om te beginnen bij Jacob en Ezau). Enzovoort.

Demonen misleiden je door bedrog

Geesten behoren tot de onzichtbare wereld. Hun handelingen zijn vaak waarneembaar en merkbaar, bijv. in een sfeer, een negatief klimaat.

Ik noem een aantal terrein waar zij door bedrog infiltreren:

 • Ze zitten achter afgoden (tussenstof, medium).
 • Ze zitten achter spiritisme (geesten van doden oproepen; doen zich voor als de overledene. Vergelijk Saul bij de waarzegster te Endor die Samuël wilde laten oproepen. Een demon deed zich voor als de overledene.
 • Ze zitten achter magnetisme, strijkers die hun hand heen en weer bewegen over de zieke plek. Naäman verwachtte dat zou gebeuren bij Elisa, “dat hij zeker naar buiten zou komen, voor mij gaan staan, de Naam van de Heere, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen (2 Kon. 5:1). Elisa stuurde zijn bode en kwam zelf niet naar buiten. De knecht zei: “Ga heen  en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden”(2 Kon. 5:10). Eerst sputterde Naäman nog: “Zijn niet de Arbana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël?” (2 Kon. 5:12). Zijn knechten zeiden: als de profeet u iets moeilijks zou hebben opgedragen, zou u het dan niet gedaan hebben? Dan lezen we: “Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein (2 Kon. 5:13-14). Sommige mensen zeggen over dat magnetisme: “ik hoop ervan op te knappen, baat het niet, het schaadt ook niet.  Nou het schaadt wel degelijk. De boze verwisselt gewoon zijn troepen: hij haalt de ziektemachten eruit en hij stopt er geesten van angst of depressie in. Net zoals een boer zijn koeien uit de wei halen en de paarden erin laat. Merk op dat achter dat strijken bij magnetisme zit een occulte kracht. Occult betekent: verborgen (dat wil zeggen vanuit de geestelijke, onzienlijke wereld). Heb je ermee te maken gehad? Laat je dan bevrijden in Jezus’ naam. Mijn vrouw heeft de bevrijding van de machten uit het voorgeslacht beleefd, vooral van de occulte macht van het magnetisme, het strijken dat haar gelovige, vrome opa deed en deze wilde dat in de familie overdragen naar het volgende geslacht. Zo kunnen generatievloeken ontstaan.
 • Ze zitten achter alle zwarte magie/toverij, maar ook achter alle witte magie. Er wordt met duistere krachten gespeeld en gemanipuleerd. Ook die mensen die nutteloze wonderen verrichten, bijv. het buigen van lepeltjes of het laten verschijnen van goudstof of het aanbrengen van gouden kiezen in je mond. Volstrekt nutteloos, maar wel bewerkt door duistere machten en krachten.
 • Ze zitten achter alle onreinheid. Ik bedoel nu op seksueel gebied. In principe zijn alle boze geesten natuurlijk onrein. Laat het ‘me too’-geluid onder ons niet gevonden worden.
 • Ze zitten ook achter diverse alternatieve geneeswijzen. Wees op je hoede! In het verkeer in de natuurlijke wereld zeggen we: “bij twijfel niet inhalen of (als voetganger) niet oversteken.” Hier geldt dat er gevaarlijk verkeer is in de geestelijke wereld en bij twijfel aan een alternatieve geneeswijze of therapie: laat je er niet mee in.
 • Ze zitten ook achter verslavingen. Ik noem eten (wordt vreten), alcohol (drinken wordt je bedrinken), roken, drugs, gokken, gamen (zelfs door mensen van boven de 40 jaar). Laat je niet helemaal meeslepen in de virtuele wereld die zo populair is.
 • Ze zitten achter valse godsdiensten. Alle wereldgodsdiensten buiten het christendom zijn in wezen vormen van zelfverlossing. Vooral ook de oosterse godsdiensten die ook in ons land binnenkomen, soms verpakt in yoga en trancendente meditatie en dergelijke.

Denk ook aan het gewelddadige moslimextremisme. Moslimfundamentalisme door bijv. passief de sharia aan te hangen of actieve aanhangers bij de salafisten, die weigeren met anderen te integreren.

Maar denk ook aan de godsdienstoorlogen binnen het christendom. Denk bijv. aan de Inquisitie, ingesteld door de R.K.-kerk nota bene bijv. of de kruistochten en veel meer, zoals al die Dopersen, Waldenzen en Katharen die vervolgd werden door de kerk en op de brandstapel gingen.

Geef terug, ga uit en kom tevoorschijn!

Wil men anderen helpen door voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis (Jes. 61:1), dan is het nodig te zoeken naar meer licht, inzicht en doorzicht, omtrent de tactiek en het zich verschuilen van de machten achter of in de mens. Jesaja heeft het over een beroofd volk dat vastgebonden en opgesloten in gevangenissen zit. Zij zijn een prooi en buit van vijanden geworden en niemand redt, niemand zegt: Geef terug! (Jes. 42:22). Zo mogen wij onze kinderen of jongeren die een andere aan opgaan ook claimen: “Geef terug boze, in Jezus’ naam.” Dit mogen wij ook tegen geestelijke vijanden zeggen die ons geestelijk bezit geroofd hebben. God zegt: Ik zal u vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder, kaalvreter en de knager (Joël 2:25). In het oude verbond de roof van de oogst, bij ons het geestelijk wegroven wat de machten proberen te doen, bijv. bij kinderen en kleinkinderen. Laten we in gebed voor ze op de bres staan en ze claimen voor Gods koninkrijk.

In een aantal hoofdstukken verder in Jesaja lezen we: “Om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn!” (Jes. 49:9) Daarna wordt in hetzelfde hoofdstuk van Jesaja uit de schaduwbedéling gezegd: “Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen omkomen? Maar zo zegt de Heere: Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden, en de buit van een geweldpleger zal ontkomen.” (Jes. 49:24-25). Jezus haalt dit vers aan en past het toe op satan en zijn demonen blijkens het tekstverband: “Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke (=satan) binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven” (Matth. 12:28-29).

Bevrijding

Mogelijk heb je dingen gehoord/gelezen, waarbij je dacht: op dat punt zit ik vast. Ik moet me laten bevrijden. Bevrijding komt door in de naam van Jezus demonen uit te drijven. Laat je bevrijden door met vertrouwde mensen in gesprek te gaan en te bidden.

Zelf heb ik de bevrijding van de geest van verwerping die je altijd min over jezelf laat denken heel reëel ervaren. Dat gaf een doorbraak in mijn leven. Maar niet meer te blijven staan in bepaalde gewoontehoudingen is een proces. Ik moest ook leren er anders in te gaan staan, anders te wandelen en anders je te gedragen.

Na bevrijding van demonen is het van groot belang de poorten te sluiten waardoor ze toegang kregen in je leven. Als je als een open stad met open poorten blijft, dan is de vijand zo weer binnen. Er moeten geen gaten of bressen blijven in de muren van je leven. Jezus sprak tegen een geest: “ga uit van hem en kom niet meer in hem” (Marc. 12:25-27).

In Matth. 12:43-45 staat die gelijkenis van de geest die uit de mens weggegaan is en door dorre plaatsen gaat om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. (hij gebruikt nog steeds een bezittelijk voornaamwaard ‘mijn’ alsof hij het nog bezit). En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. En hij keert terug met zeven andere, nog sterker verdorven geesten en het wordt met die mens erger dan in het begin.”

De alcoholist is niet alleen geholpen met een bevrijdingssessie, maar hij zal heel praktisch al zijn flesjes die hij of zij nog heeft, vaak overal verstopt moeten laten leeglopen in de gootsteen. En het contact met verkeerde vrienden en drinkgelagen vermijden. Iemand die alcoholist is geweest zal geen druppel alcohol meer moeten nemen. Dat kan voor een gemeente de aanleiding zijn om bij het avondmaal slechts druivensap, dat is ongegiste wijn, te laten rondgaan.

Wij moeten, zegt Titus 3:3, niet verslaafd te zijn aan allerlei begeerten en hartstochten (velerlei begeerten en zingenot, NBG-vert.). Het roken valt daar ook onder. Vroeger zei men in het volle evangelie: “Op de tempel van de heilige Geest staat geen schoorsteen.” Ook geldt hier: ik zal mij door niets laten knechten oftewel mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen” (1 Kor. 6:12).

Wapen je in de eindtijd

Hoe belangrijk is het daarom om bestand te blijven na bevrijding door niet leeg te blijven staan, maar vol te worden van de heilige Geest en de hele wapenrusting aan te trekken: “Verder, mijn broeders, wees krachtig (niet: slap!) in de Here en in de sterkte (niet: zwakte!) van Zijn macht” (Ef. 6:10).

Wees je altijd bewust te dat je rein kunt staan voor God door het bloed van het Lam en het woord van jouw getuihenis, jouw positieve belijdenis (bijv. “De Heer zal me hier doorheen halen”) en daarmee onaantastbaar voor de boze. Het bloed beschermt en beveiligt je tegen de verderver. Net zoals Israël in het land Gosen bewaard werd voor de plagen die Egypte troffen door het bloed aan de deurposten en bovendorpel van hun huizen, waardoor de verderfengel voorbijging en zij het Pascha of Pesach konden vieren (Ex. 12:23).

Zo kunnen wij gewapend zijn als na de vijfde bazuin met de sleutel van occult inzicht door de antichrist – hij is de ster die uit de hemel op de aarde valt (in Openb. 8:10-13) – en zo wordt op occulte, spiritistische wijze de afgrond geopend waardoor zwermen van verderfengelen als sprinkhanen en schorpioenen uit de put komen om verderf op aarde te zaaien.

Laten wij altijd belijden dat Jezus overwinnaar is tegenover de vijand (Openb. 12:11). ‘Jezus is overwinnaar’ is de jubelkreet van de zonen van God en dat zullen de demonen nooit willen nazeggen. Die leuze ‘Jezus is Overwinnaar’ is wel een testcase als wij worstelen met gebondenen om bevrijding. Dat krijgen gebonden mensen soms maar moeizaam over de lippen. Laten wij bovenal het schild van het geloof opheffen, waarmee wij ALLE (niet: sommige) vurige pijlen van de boze zullen uitblussen (Ef. 6:16).

Basisteksten in de geestelijke strijd

Tenslotte wil ik drie basisteksten in de geestelijke strijd aanhalen die een enorme hulp zijn:

 • Jak. 4:7-8a: “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en Hij zal tot u naderen.”
 • 1 Petr. 5:8-9: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” Je kan denken “mijn strijd is heftig” maar het is niet iets bijzonders, want de hele broederschap komt in het spervuur van demonen terecht en dan mogen we leren bestand te worden door onbeweeglijk vast in God te staan.
 • Met 2 Kor. 2:10b-11 willen we eindigen waar staat: “Want Zijn gedachten (namelijk die van satan) zijn ons niet onbekend.” Daarom hebben we het een en ander van de strategie en de tactiek van het rijk der duisternis besproken. Waarom? “Opdat de satan geen voordeel op ons zou behalen.” Wij moeten daarom de tactiek en de listen van de demonen kennen, opdat zij alleen maar nadeel van ons hebben. Aan ons is in Gods kracht de overwinning over de hele satanische legermacht. Daarom heb ik deze boodschap gebracht om u op te scherpen voor de geestelijke strijd. AMEN!      

Jildert de Boer

© Verdieping en Aansporing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *