Komt er weer een nieuwe letterlijke tempel in Israël?

KOMT ER EEN NIEUWE, LETTERLIJKE TEMPEL IN ISRAEL?

Met de leer van het herstel van het natuurlijke volk Israël komt mee dat er weer een aardse, stenen tempel in Jeruzalem moet komen op de plaats waar nu de Rotskoepel van de Omarmoskee staat. Er zullen weer offers gebracht worden, aardse priesters en Levieten optreden, een aardse Hogepriester, enz. In het licht van het nieuwe verbond en met name de Hebreeënbrief is het ondenkbaar dat deze zaken binnen een nieuwe, zichtbare, fysieke tempel weer terug zullen komen.

Het nieuwe verbond kent geen zichtbare, aardse, stenen tempels met handen gemaakt. De Allerhoogste woont niet in tempels met handen gemaakt.[1] De tempel is een geestelijke zaak. Het betreft nu de gemeente van Christus:

  • “…waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.”[2]
  • Een geestelijk huis met levende stenen.[3]
  • “Zijn huis zijn wij…”[4]
  • “Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?”[5]
  • “Want u bent de tempel van de levende God.”[6]
  • “…weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.”[7]

Mocht er een letterlijke, stenen tempel gebouwd worden in het aardse Jeruzalem, zoals vele ‘Israëlisten’ menen, dan mist deze elke geestelijke relevantie, want het grote offer voor de zonde, Jezus Christus, heeft immers voor eens en altijd[8]voldaan. Een herstel van de schaduwdienst van het oude verbond heeft geen enkel nut.

De tempel was bij Jezus “de tempel van Zijn lichaam” en niet de stenen tempel waarover 46 jaar gebouwd was, zoals de Joden meenden.[9] Jezus sprak dat deze tempel na drie dagen zou herrijzen en daarmee was met Zijn opstanding het begin van de wederoprichting (het herstel) van de geestelijke tempel een feit. De tempel van de Geest is in het nieuwe verbond steeds consequent beeld van het lichaam van de gelovige in het klein[10]of van de gelovige gemeente uit Jood en heiden als geheel.[11]

In het bijzonder zien velen in twee nieuwtestamentische Schriftplaatsen weer een zichtbare, letterlijke, tempel herrijzen, namelijk in 2 Thessalonicenzen 2 en in de eerste verzen van Openbaring 11. Maar waarom zouden ineens deze verzen om een stenen tempel gaan, terwijl de tempel in het nieuwe verbond overal een geestelijke kwestie is? Bovendien gaat het aan het eind[12]van Openbaring 11 weer over de tempel van God die in de hemel is. Het boek Openbaring gebruikt het woord ‘tempel’ in geestelijke zin en waarom zou dat hier opeens om een stoffelijke tempel gaan? Hoe moet je  deze twee Schriftgedeelten dan verstaan?

De antichrist zal zich manifesteren in de tempel van God[13]en de machten van de duisternis zullen het Babylonische voorhofschristendom aanvallen en in bezit nemen.[14] Bij een consistente lezing van het nieuwe testament geloven wij dat we ook in deze verzen te maken hebben met de geestelijke tempel, dat is macro de gemeente van Christus en micro het lichaam van de christen. Gods tempel is bestemd voor de heilige Geest,[15]maar de geest van de antichrist wil die plaats in het menselijk lichaam innemen. De antichrist zal die plek ook veroveren in de valse gemeente en deze Babylonische hoer, het afvallige christendom, overweldigen, zodat zij wordt tot een woonplaats van demonen, een schuilplaats (of: bewaarplaats, gevangenis) voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.[16]

In positieve zin om ons ernaar uit te strekken, staat er geschreven: “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (= drager, steunpilaar) in de tempel van mijn God maken; en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam.”[17]

Jildert de Boer

© Verdieping en Aansporing, 2020.

 

[1] Hand. 7:48-49; Hand. 17:24

[2] Ef. 2:21-22

[3] 1 Petr. 2:5

[4] Hebr. 3:6

[5] 1 Kor. 3:16

[6] 2 Kor. 6:16

[7] 1 Tim. 3:15

[8] Hebr. 7:27; Hebr. 9:12; Hebr. 10:10; Rom. 6:10

[9] Joh. 2:19-21

[10] 1 Kor. 6:16

[11] Ef. 2:21-22

[12] Openb. 11:19

[13] 2 Thess. 2:4

[14] Openb. 11:1-2

[15] 1 Kor. 3:16

[16] Openb. 18:1-2

[17] Openb. 3:12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *