De betekenis van het woordje ‘allen’

DE BETEKENIS VAN HET WOORDJE ‘ALLEN’

“ALLEN” is een fascinerend woord, dat voor mij op vele plaatsen ging oplichten in de Bijbel! Niet om daarmee de onjuiste leer van de ‘alverzoening’ te staven overigens.

Op elke plaats waar “allen” gebruikt wordt, zal gekeken moeten worden naar de betekenis. Vaak spreekt de Bijbel niet over “allen” zonder uitzondering, maar gaat het om “allen” zonder onderscheid!

Het is belangrijk dat het zonneklaar wordt dat de eenheid NIET breed-oecumenisch vorm krijgt met “allen” zonder enige Bijbelse voorwaarden, maar evenmin het monopolie kan zijn van slechts de ene of de andere kerk, groep of gemeenschap, die meent de ENIGE ware gemeente van God te zijn (sektarisme). Het woord “samen met alle heiligen” legt de nadruk op ‘alle’, dat is de ruimte en op ‘heiligen’ (= afgezonderden van het kwade), dat is de beperking. Helaas gelooft men in kerken die onder de beheersing van de leer van ‘uitverkiezing en verwerping’ liggen, in de praktijk niet in de mogelijkheden van het woordje ‘allen.’

Bloemlezing van teksten met “allen”

Hierbij een bloemlezing, waar het woordje “allen” onder meer treffend voorkomt:

 • Ps. 119:63: “Ik ben een metgezel van ALLEN die U vrezen, en van hen die uw bevelen onderhouden.”
 • Ps. 145:18: “De Here is nabij ALLEN die Hem aanroepen, ALLEN die Hem aanroepen in waarheid.”
 • Joh. 1:12: “Want ALLEN die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven.”
 • Rom. 10:12: “Want er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. Immers EEN en dezelfde is Heer over ALLEN, rijk voor ALLEN die Hem aanroepen.”
 • 1 Kor. 1:2: “aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met ALLEN, die ALLERWEGE de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen, hun en onze Here.”
 • 1 Kor. 3:21-23: “Daarom, niemand beroeme zich op mensen; ALLES is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas…….het is ALLES het uwe; doch gij zijt van Christus en Christus is van God.”
 • 1 Kor. 12:13: “Want door één Geest zijn wij ALLEN tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ALLEN zijn wij met één Geest gedrenkt.”
 • 2 Kor. 1:1: “aan de gemeente Gods, die te Korinte is, met AL de heiligen in geheel Achaje.”
 • Gal. 3:26-27: ”Want gij zijt ALLEN zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij ALLEN, die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.”
 • Ef. 4:13: “totdat wij ALLEN de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.”
 • Ef. 6:24: “De genade zij met ALLEN, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.”
 • Fil. 4:21: “Groet IEDERE heilige in Christus Jezus.”
 • 1 Thess. 3:12: “en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot ALLEN – zoals ook wij gezind zijn jegens u -….”
 • 2 Tim. 4:8: “voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook ALLEN die Zijn verschijning hebben liefgehad.”
 • 1 Petr. 5:14: “Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u ALLEN die in Christus zijt.”

Een treffend woordje ter overdenking en tot bezinning

Het is een goede, nuttige zaak over deze verzen met het ‘trefwoord’ ALLEN uit de Bijbel rustig en aandachtig na te denken! Ze zijn bijzonder veelzeggend! Voor mij was het een kleine openbaring! Het begrip ‘allen’ neemt het sektarisme – zij die denken dat alléén zij en zij alléén de gemeente van Christus zijn – alle wind uit de zeilen. Maar het woordje ‘allen’ betekent in de Bijbel meestal niet zonder uitzondering, maar veel meer zonder onderscheid. Daarom geeft het geen voet aan een brede oecumene zonder bijbelse voorwaarden tot eenheid. Evenmin biedt het plaats voor alverzoening of universalisme dat zo graag alle mensen en alle demonen gered ziet worden, maar waarvoor de bijbelse grond: geloof in Christus en Zijn werk, ontbreekt. Echter, het woordje ‘allen’ opent de poort van de zaligheid voor hen die gebukt gaan onder een uitverkiezingsdogma.

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *