De hemelse gewesten dichterbij deel 1

DE HEMELSE GEWESTEN DICHTERBIJ (deel 1)

Joh. 3:12-13; Joh. 3:31; 2 Kor. 4:18; Ef. 2:4-6; Fil. 3:20-21 en Kol. 3:1-2

Inleiding

Er is meer tussen hemel en aarde dan je kunt zien. Mensen geloven in de werking van röntgenstralen om röntgenfoto’s te maken. Maar die straling is in eerste instantie onzichtbaar voor het natuurlijke oog. Men gelooft ook in ultraviolet- en in infrarood-licht. Er zijn radiogolven en televisiegolven die niet direct waarneembaar zijn voor onze aardse ogen. Al deze dingen zijn mooie voorbeelden ter vergelijking als je in gesprek bent met ongelovigen over onze onzienlijke, onzichtbare God die immers geest is. In feite geloven ook ongelovigen soms in onzichtbare zaken die er wel degelijk zijn!

We gaan proberen het bijbelse begrip ‘hemelse gewesten’ dichterbij te halen. Dat is niet iets heel vaags of zweverigs en we gaan dan ook niet zweefvliegen of luchtfietsen. Maar om iets te noemen: als wij bidden en de troon van God aanlopen, dan zijn wij bezig in de hemelse gewesten.

De ‘hemelse gewesten’ moeten we niet verkeerd uitleggen. Een vroegere vriend van mij kwam uit een bidstond, reed op de terugweg de auto van zijn vader in de prak en zei: “Sorry pa, ik kon er niks aan doen, ik was nog zo in de hemelse gewesten.” Die vlieger ging natuurlijk niet op. Hij had zijn gedachten niet bij het verkeer en maakte daardoor een ongeluk.

Ik verklap alvast dat het Gods bedoeling is dat wij één leven in twee werelden tegelijk leven: in de hemelse gewesten en op de aarde. Wij hebben dus ook een verantwoordelijkheid op aarde. Ik zit ook wel eens in gedachten en dat kan omdat ik dan bijv. in geestelijke dingen verzonken. Mijn vrouw moet me dan soms uit een ‘geestelijke roes’ halen als ik gewoon op aarde nodig ben, al was het maar om goed naar mijn eigen vrouw te luisteren. De hemelse gewesten is dus geen dromenland. Het omgekeerde is ook mogelijk en dat herken ik eveneens: je gaat zo op in je aardse werkzaamheden dat het je bijna niet lukt je geest op te laten stijgen en je te verheffen in de hemelse gewesten om ondertussen ook de dingen te bedenken die boven zijn, waar Christus is.

Het belangrijke bijbelse item ‘hemelse gewesten’ komt 5x voor in de Efezebrief: Ef. 1:3; Ef. 1:20-21; Ef. 2:4-6; Ef. 3:10 en Ef. 6:12. Bij gewesten denk je misschien aan de geschiedenis van Nederland toen er op een gegeven moment sprake was van de zeven gewesten. Dat waren zeven provincies die gingen samenwerken. Wij moeten wel verstaan dat je de hemelse gewesten zo niet in een aardse kaart kunt onderbrengen of indelen in geografische gebieden. De Naardense Bijbel vertaalt met “de hemelse regionen” en de NBV van 2004 vertaalt in dit opzicht heel mooi met “hemelsferen.” Daar heerst een atmosfeer, een klimaat zou je kunnen zeggen. Ik denk aan de tekst “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken (zichtbare dingen), maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest” (Rom. 14:17). Dat soort dingen kun je niet met je handen pakken, maar ze deze drie elementen bepalen de sfeer van het Koninkrijk van God. De bedoeling is dat dit klimaat gaat heersen in je leven, bij jou thuis en in de gemeente. Dat zorgt voor een soort goddelijk aroma en dat is wat van ons uit mag gaan in onze omgeving waar op aarde we ook zijn. Vertoont ons leven al iets van die hemelse glans op aarde waar we leven, wonen en werken? Goddelijke warmte, aandacht en begrip hebben we niet uit onszelf, maar de Heilige Geest wil ze bewerken in ons nieuwe leven. Het zijn onzichtbare, ongrijpbare dingen op zichzelf, maar ze blijken wel degelijk in wat jouw en mijn leven uitademt naar mensen om je heen.

Laten we maar beginnen een aantal verzen te lezen die met ‘hemelse gewesten’ te maken hebben:

  • Joh. 3:12-13: Hoewel Jezus op de aarde wandelde, was hij tegelijkertijd ook in de hemel.
  • Joh. 3:31: wie uit de aarde is, kun je herkennen aan het spreken van die persoon.
  • 2 Kor. 4:16-18: wij houden onze ogen gericht op de dingen die men niet ziet. De dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, dus tijdelijk. De dingen die men niet ziet zijn eeuwig.
  • Ef. 2:4-6: daar staat de uitdrukking dat wij “met hem in de hemelse gewesten gezet zijn in Christus Jezus.”
  • Fil. 3:20-21: “onze wandel is in de hemelen” (SV, let op het meervoud). Toen een volle evangeliepionier eens voor een predikantenvergadering sprak, getuigde hij “ik wandel in de hemelen” en toen werd er met onbegrip gereageerd en gezegd: “wat doet u dan nog hier?” Wij zijn hemelburgers op aarde.
  • Kol. 3:1-2: “Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is.”

De geestelijke, onzichtbare wereld

Je zou kunnen zeggen dat de hemelse gewesten de onzichtbare geestelijke wereld vormen. Het is een andere dimensie. Je kunnen daar niet met je natuurlijke ogen zien of met je aardse handen tasten. Het gaat nu om je geestelijk oog, je geloofsoog of zoals de Bijbel zegt: “verlichte ogen van uw verstand (HSV) of hart” (NBG).

Het beloofde land Kanaän is voor ons een schaduwbeeld van onze strijd in de hemelse gewesten, maar ook van onze rust in God te midden van vijanden. Jozua en Kaleb hadden als enigen een andere geest en er geloof voor en volharden in het navolgen van de Heere om het beloofde land in te nemen met de reuzen als toetje erbij. Vroeger dacht ik in mijn oude voorstelling dat de Jordaan de doodsrivier is en dat Kanaän de rust van de hemel na dit leven verbeeldde. Maar dat klopt niet met de verovering van het land door strijd die stap voor stap moest plaatsvinden. In Openbaring 12:7 staat dat er oorlog in de hemel kwam. Dus niet het beeld van rust en heerlijkheid. Michaël en zijn engelen voerden strijd tegen de satan en zijn engelen en wij zijn als zonen van God betrokken in die strijd en de overwinning die erop volgde (Openb. 12:11).

Jezus sprak over het Koninkrijk der hemelen dat nabij gekomen was (bijv. Matth. 4:17). Let op het meervoud ‘hemelen.’ Hij zei tegen zijn discipelen dat het Koninkrijk binnenin hen was, maar leerde ze ook bidden “Uw Koninkrijk kome.” Willen wij in ons leven beheerst worden van boven? Aanvaarden wij het Koningschap, de Koningsheerschappij van Jezus in ons leven? Jezus is immers sinds hemelvaart verheerlijkt tot Gods troon.

Jezus openbaarde het 1. Koninkrijk van God, toonde ons Gods als de Vader. Hij toonde ook het 2. koninkrijk van satan, want Hij stelde satan ten toon. Hij sprak binnen die onzichtbare sfeer ook over het bestaan van een 3. dodenrijk. Hij liet zien hoe engelen en hoe demonen werken. Denk wat de engelen betreft dat zij geesten zijn die ons dienen (Hebr. 1:14). Het lied dat mij heeft geholpen is ‘All night, all day, angels watching over my Lord.’ Kortom: dat is hoe de geestelijke wereld van de hemelse gewesten oftewel de onzichtbare wereld die een grote realiteit is, functioneert. En hoe ook wij daar ook onze plek in Christus Jezus hebben gekregen, niet met ons lichaam, maar met onze inwendige mens, onze ziel en geest. We hebben dat gezien in de teksten boven dit stuk. Door de Geest die de verhoogde Jezus uitgestort heeft in ons binnenste mogen wij die positie bekleden en delen in Jezus’ overwinning om in ons leven te leren staan boven alle overheid macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt in de hemelse gewesten (Ef. 1:21). Het boek Openbaring maakt de tegenstelling tussen mensen die in de hemel wonen (komt 3x voor) en mensen die op de aarde wonen (8x genoemd in het laatste bijbelboek).

Er is een uitdrukking die zegt “je bent in de zevende hemel” en we bedoelen dan dat iemand superblij is ergens over. De Bijbel gaat niet verder dan de derde hemel in 2 Kor. 12:4 waarheen Paulus opgetrokken is geweest. Hoe zit dat met die drie hemelen? Ik heb regelmatig de uitleg gelezen en gehoord dat 1. De wolkenhemel is, 2. De sterrenhemel en 3. De hemel waar God woont. Dat is een gebruikelijke indeling. Je zou het ook anders kunnen verstaan en ik ben het in de loop der jaren zo gaan begrijpen: 1. De hemelse gewesten of de geestelijke, onzichtbare wereld, 2. De gezuiverde hemel die schoongemaakt is van alle boze geesten daar, dat is dat de tweede, herstelde hemel, zo goed als de nieuwe aarde, de in glorie herstelde, vernieuwde aarde is en 3. De voltooiing van Gods plan, de derde hemel dat God alles in allen is (1 Kor. 15:28) en verder reikt de openbaring van de Bijbel niet.

Wat is de hemel en waar is de hemel?

Soms zijn wij zo kortzichtig dat wij denken dat de hemel een soort verlengstuk van de aarde is. Na onze dood komen wij dan in een verre plaats die hemel heet, waar God woont. In plaats van het begrip te krijgen dat de hemelsferen nu al door ons bewoond en bewandeld mogen worden en dat wij nu strijden tegen de indringers daar door ze successievelijk te overwinnen. Het eeuwig leven begint ook niet pas na de dood, maar bij je wedergeboorte, want wie gelooft, HEEFT eeuwig leven (Joh. 6:47). Het is als met de kringloop van het water en daar zit zo’n prachtige gelijkenis in. Je zat in de zee, beeld van het dodenrijk (geestelijk dood in zonden en misdaden, Ef. 2:1). Je werd in die geestelijke zee beschenen door de zon der gerechtigheid, je werd van boven geboren, wedergeboren, en je steeg als waterdamp op uit de zee, om in de wolk van getuigen (Hebr. 12:1) samen de gemeente te vormen. De wolk is beeld van onze positie in de hemelse gewesten. Merk op dat als Jezus terugkomt, dan komt Hij met de wolken, dat is samen met zijn gemeente, waar de natuurlijke wolken met hun talloze waterdruppels een beeld van zijn.

Waar is de hemel? De Russische kosmonaut Joeri Gagarin ging in 1961 de ruimte in en toe hij terugkwam zei hij dat hij goed had rondgekeken, maar nergens God of de hemel of engelen had gezien. Tja, God is geest, engelen zijn geesten en de Bijbels zegt dat alleen de reinen van hart God kunnen zien (Matth. 5:8). Hij had natuurlijk nog maar een speldenknop gezien van het immense zichtbare heelal. Alleen al ons melkwegstelsel is zo groot en wijds, zo immens dat het ons mensen al duizelt als we bedenken hoeveel andere stelsels er nog zijn. Waar wij het nu over hebben gaat verder dan het zichtbare uitspansel en het machtige firmament en de talloze sterren in het gewelf, waar wij onder de indruk van raken als wij ‘-s avonds wel eens naar de sterren kijken en dan een jubellied op de Schepper in ons opwelt als bijvoorbeeld “Hoe groot zijt gij”.

Waar is de hemel? Is de hemel boven de wolken of achter de sterren? Sommige liederen wekken die indruk. Bijv. het kinderlied ‘Boven de wolken.’ Of  bijv. ‘Boven de starren is het Vaderhuis.’ Of  ‘Wat de toekomst brenge moge.’ Dan loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Daar is uiteraard goed bedoeld: in blind vertrouwen op de Vader. Maar wat de hemelse dingen betreft, hoeft niet alles onbekend land, terra incognita, te blijven. Wij mogen er gaandeweg meer van ontdekken, al komen wij ook de wazige spiegel (“kijken door een spiegel in een raadsel”, HSV) tegen, waarin wij zien dat wij nog niet ten volle kennen (1 Kor. 13:12). Of is de hemel ergens voorbij de planeet Pluto? Nee, de hemel, dat gaat veel verder dan het materiële universum of het zichtbare uitspansel en firmament. Wij wijzen vaak naar boven en de Bijbel geeft dat beeld ook, maar we moeten ons realiseren dat wat voor ons boven is voor onze tegenvoeters in Nieuw-Zeeland juist letterlijk bekeken een wijzen naar ‘beneden’ is. Maar het is helder dat de bijbel voor de hemel ‘boven’ gebruikt en bijv. voor het dodenrijk de term ‘onder de aarde’ bezigt.

God heeft niet alleen de zichtbare, maar ook de onzichtbare dingen geschapen! De hemel, dat is de onzichtbare wereld, maar wij hebben er vaak een materiële, aardse voorstelling bij: heel ver weg en pas voor na je dood. In de hemelse gewesten gaat het om een onzichtbare, goddelijke dimensie en dat maakt een ‘hemelsbreed’ verschil met oude denkbeelden. In de hemelse gewesten geldt geen tijd, geen ruimte en geen afstand. Als we denken aan de hemelvaart van Jezus dan was dat geen ruimtevaart. Met eerbied gesproken was onze Heere geen astronaut of kosmonaut. Hij maakte geen reis die we kunnen uitdrukken in lichtjaren. De lichtsnelheid is 300.000 km. per seconde. Een lichtjaar is 9,5 miljard km. afstand. De zon staat 149,6 miljoen km. bij ons vandaan. De afstand tot de na de zon dichtstbijzijnde ster Proxima Centauri is 4 lichtjaren, dat is 38 miljard km. Met ons blote oog kunnen wij ongeveer 6000 sterren zien, maar er zijn er natuurlijk veel en veel meer in het oneindige heelal. Wat gebeurde er met de hemelvaart van Jezus? Jezus werd door een wolk onttrokken aan de zichtbare wereld en overgeplaatst in de onzichtbare wereld, in een andere dimensie. De hemel is geen zichtbare plaats die in kilometers afstand kan worden bereikt. Het is geen locatie, maar een geestelijke toestand of situatie. Het is de geestelijke, onzichtbare realiteit waarin God en Jezus functioneren en waar de engelen zijn. De demonen zijn ook werkzaam zijn in de verkeerde kant van de hemelse gewesten en dan is er nog het dodenrijk waar Jezus in Luk. 16 over spreekt, waar dood, Apollyon en verderfengelen huizen. De hemelse gewesten is ook de situatie waarin onze innerlijke mens actief kan zijn. Er staat: “ dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken” (Ef. 4:23).

Als mens zijn wij uniek. Engelen zien geschapen voor de geestelijke wereld. Zij verschijnen slechts bij uitzondering, bij bijzondere gelegenheden, in de materiële, natuurlijke wereld. Dieren leven alleen in de natuurlijke, zichbare wereld. Wij als christenmensen kunnen leven in twee werelden tegelijk: aan de ene kant nuchter op aarde met onze lichamelijke, uitwendige mens of lichaam, ver van de Heere in de vreemde (NBG) of zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere (HSV, 2 Kor. 5:8). Aan de andere kant: geestelijk gesproken mogen we in de hemelse gewesten wonen, wandelen, werken en strijden. Een ongelovige zit geestelijk gezien met zijn inwendige mens in het dodenrijk, maar leeft daarnaast met zijn lichaam in de natuurlijke, zichtbare wereld op aarde. Voor ons geldt dat wij een Nederlander en een ‘Bovenlander’ tegelijk zijn: burgers van het koninkrijk der Nederlanden en burgers van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20).

Stefanus was vol van de heilige Geest en hij zei: “Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen, staande aan de rechterhand van God” (Hand. 7:56). Hij kon niet met zijn natuurlijke ogen vreselijk ver kijken, maar voor hem ging de geestelijke wereld open. Het geestelijke gordijn werd weggeschoven en zo kreeg hij een inblik in de hemel waar Jezus niet zat ter rechterhand van God, maar actief staande voor hem paraat stond als Voorspraak. Stefanus keek vol geloof naar boven en kon zeggen: “Heere, reken hen deze zonde – van het stenigen – niet toe.”

Geloofsogen

“Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet” dat is de omschrijving of definitie van het geloof in Hebr. 11:1, een je richten op het onzichtbare dus. “Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat, en een beloner is voor wie Hem zoeken” (Hebr. 11:6). Nu al zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, al zien wij ook dat Hem nog niet alle dingen onderworpen zijn (Hebr. 2:8-9). Jezus zei in Matth. 13:16 tegen de discipelen “zalig zijn uw ogen, omdat zij zien.” Hij toonde hen in gelijkenissen hoe de onzienlijke, geestelijke wereld functioneerde. Hoe heerlijk om verlichte ogen te hebben om het heerlijke perspectief van God voor ons te zien ipv bevangen ogen te hebben als de Emmaüsgangers of met oogkleppen op te lopen. Op die manier kun je bijv. demonenblind blijven zoals in de traditioneel christelijke kerken vaak gebeurd is. Helaas zijn veel mensen ondanks zondevergeving op die manier op een bepaald punt in hun leven gebonden gebleven door boze machten, omdat men daar geen inzicht in had dat boze geesten in Jezus naam aangepakt en uitgedreven mogen worden. Jezus zei: “zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen” (Luk. 10:19).

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *