De strijd van Jezus en die van ons

Christus in het vlees geopenbaard

Een andere Jezus, die niet te volgen is?
Onlangs hoorden we tot onze verbazing in een evangelische gemeente, “dat Jezus de aanvechtingen niet had die wij hebben, omdat Hij zondeloos was”. Dit riekt naar een andere Jezus, dan zoals Hij in de Schriften geopenbaard wordt!
Een dergelijke Jezus is voor ons onnavolgbaar, omdat hij dan een soort hemels lichaam zou moeten hebben gehad (maar hoe kon Hij dan bijvoorbeeld moe worden? Joh.4:6). Of dat Hij ook tijdens zijn ontlediging en vernedering als mens tegelijkertijd God geweest zou moeten zijn, terwijl het Woord leert, dat Hij nu juist de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is (Fil.2:7).

Christus tijdens zijn dagen in het vlees: Zoon des mensen – Zoon van God

Hij was echter geboren uit een vrouw, Maria (Gal.4:4), uit het geslacht van David naar het vlees (Rom.1:3) en daarom moest hij continu leren zeggen: “niet mijn wil, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft” (Joh.5:30; Joh.6:38; Luc.22:53), namelijk de wil van Zijn Vader! Dit koste hem voortdurende zelfverloochening en trouw! Naar de geest der heiligheid heeft Hij door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here (Rom.1:4). Omdat Hij nimmer zondigde, was het voor de dood niet mogelijk Hem vast te houden (Hand.2:24).
Wij hebben echter vanuit Gods Woord geleerd en met ons hart verstaan, dat Jezus is gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk (Rom.8:3). Hij heeft exact dezelfde strijd gekend en ondervonden, die wij nu op onze beurt voeren en waarbij Hij als Hogepriester kan meevoelen met onze zwakheden. Immers: “Hij is in ALLE dingen op GELIJKE wijze als wij verzocht geweest”(Hebr.4:15). Zonder te zondigen kwam hij uit deze verzoekingen tevoorschijn en overwon! Daarom kon Hij op een gegeven moment spreken: “De overste der wereld komt en heeft aan Mij niets” (Joh.14:30).

Het verschil en de overeenkomsten tussen Jezus en ons
Voor ons geldt dat wij eerst vergeving van zonden nodig hebben over ons oude leven en daarvoor heeft Jezus Christus verzoening bewerkt aan het kruis van Golgotha, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petr.3:18).
Jezus is verwekt door de heilige Geest bij de maagd Maria, die niet zijn draagmoeder, maar zijn echte moeder was. Ook Hij heeft op gelijke wijze als de kinderen aan bloed en vlees deel gekregen (Hebr.2:14).
Jezus had immers het vlees van Maria aangenomen, heeft daarin echter nooit een oud leven geleefd, omdat Hij zijn eigen wil opgaf, om Gods wil uit te leven en de boze kon geen enkele vat op Hem krijgen.
Van meetaf aan was Hij uit God geboren, iets wat bij ons pas bij de wedergeboorte het geval is.

Jezus volgen op de weg in Zijn voetstappen
Nu staan wij na onze wedergeboorte en met dezelfde kracht van de Geest -waardoor Hij ontvangen was (Luc.1:35)- in de strijd, om niet te zondigen, maar in de voetstappen van Jezus te treden (1 Petr.2:21,22) en zo -via het verloochenen van onze eigen wil, teneinde Gods wil te doen- Zijn leven te openbaren onder de mensen.
Hoe heerlijk is het dat de Zoon van God is te volgen op Zijn weg! Hij ontledigde en vernederde Zich tot Zoon des mensen (Fil.2:6,7) en werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem (2 Cor.5:21), opdat wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur (2 Petr.1:4) en als zonen Gods openbaar zouden worden (Rom.8:19).
Veel mensen proberen slechts Jezus te volgen, maar in de kracht van de Geest is het WERKELIJK MOGELIJK Zijn voetstappen te drukken!

De realiteit van de strijd

Natuurlijk gaat dit gepaard met veel strijd, maar onze troost is dat Hij diezelfde strijd aan den lijve heeft ondervonden. Ook Hij had kunnen vallen tijdens de verzoeking door de duivel in de woestijn, want dit was geen toneelstukje of demonstratieve opvoering, maar harde realiteit.
Het geweldige is dat de Zoon des mensen in de afhankelijkheid van de Vader bleef en met het zwaard van het Woord en in de kracht van de Geest de duivel weerstond. De strijd was evenwel geen farce en het ging Hem beslist niet van een leien dakje af. Het was een echte strijd, waarin Hij overwon!
Nu kent Hij onze strijd uit eigen ervaring en Hij staat ons als barmhartig en getrouw Hogepriester bij en Hij bidt en pleit voor ons, opdat wij niet alleen het fundament van zondenvergeving in ons leven hebben, maar opdat Hij ons overwinning op de zonde kan laten smaken.
Zelf was Hij al jong met die strijd begonnen: “Boter en honig (beeld van overwinning!) zal Hij eten, zodra Hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen” (Jes.7:15).

De weg achter de Voorloper aan

Het is duidelijk dat om dit heerlijke doel -gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus, Gods Zoon, de eerstgeborene onder vele broeders (Rom.8:29)- te bereiken er een weg van gehoorzaamheid gegaan dient te worden. Zo heeft Hij -hoewel Hij de Zoon was- de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, namelijk in de verzoekingen (Hebr.5:8; Hebr.2:18).
Op die weg door het vlees of de aardse natuur heen (Hebr.10:20, vertaling Brouwer) en het proces dwars door de geestesmachten in de hemelse gewesten heen (Hebr.4:14; Efeze 6:12) leren we het kruis op te nemen, onszelf te verloochenen en Hem te volgen.
In Jezus’ strijd en ontwikkeling was er een toename in wijsheid (Luc.2:52) en als wij trouw zijn in Hem en God daarom bidden (Jac.1:5) zal deze goddelijke wijsheid ook gaandeweg ons deel worden.
Het is Gods bedoeling dat wij zoals Hij wandelen (1 Joh.2:6), onszelf reinigen gelijk Hij rein is (1 Joh.3:3) en overwinnen gelijk Hij heeft overwonnen, om met Hem op de troon (=heerschappij) mee te zullen regeren (Openb.3:21).
Onze Voorloper (Hebr.6:20) heeft tijdens Zijn dagen in het vlees een immense strijd geleverd (Hebr.5:7) en langs die weg alle goddelijke heerlijkheid in Zich opgenomen, die Hij bij Zijn vleeswording had afgelegd (Kol.1:19; Kol.2:9; vergelijk Fil.2:6-8).

Geestelijke ontwikkeling
Laten wij beseffen dat er nog veel aangroeisels van de boze weg moeten, door de Geest (bewust te maken) werkingen des lichaams gedood (Rom.8:13) en menselijke dwaasheden en onrijpheden afgelegd moeten worden in ons leven.
Op die wijze komt de vrucht van de Geest, het wezen van de Christus of tewel de goddelijke natuur in ons tot verdere openbaring. Willen wij deze weg tot heil voor 100% gaan? Alleen via dit ontwikkelingsproces worden we geschikt voor de grootste taak van meeregeren, om met Hem te dienen, te bevrijden, in wijsheid te handelen en met hem te oordelen over de wereld en de engelen (1 Cor.6:2,3).
Geve God ons genade in de situaties en verzoekingen van ons leven de ontwikkelingsmogelijkheden te benutten, om in waarheid en liefde in elk opzicht naar Hem toe te groeien die het hoofd is, Christus (Efeze 4:15). Want het voegde Hem, …..dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken (Hebr.2:10).
Langs die weg wordt Christus ook in ONS vlees geopenbaard!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *