De vrijheid van de Geest in de samenkomsten


Inleiding
Wat bepaalt het verloop van de christelijke samenkomst? Wie maakt de dienst uit? Het goede antwoord daarop is: de leiding van de heilige Geest, die broeders en zusters wil inschakelen tot dienstbetoon aan elkaar. We zien op het christelijk erf bijna altijd een vast patroon van dienst, waarbij slechts één of enkele personen per samenkomst werkelijk tot dienstbetoon kunnen komen. Door middel van vormen en strukturen heeft het Babylonisch-religieuze denken hier een grote slag geslagen. Satan heeft op die wijze de leden van het lichaam van Christus behoorlijk kunnen kortwieken. De rol van de meeste mensen in de samenkomst is beperkt tot zingen en zwijgen, of in het gunstigste geval tot hardop bidden en eventueel het uitoefenen van Geestesgaven.

Iets doorgeven tot nut en opbouw
Het is duidelijk dat degenen die geen gelegenheid krijgen met “iets” te komen, zoals 1 Cor. 14:26 aangeeft, zich beknot of geblokkeerd kunnen voelen. “Als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen”(Efeze 4:29), kan zo zijn vervulling in de samenkomst niet vinden. Menselijke programmering houdt dit vrije dienen tegen. Niettemin lezen we eenvoudig:” aan EEN IEDER wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen”(1 Cor.12:7) Het is Gods bedoeling dat Zijn Geest kan HEERSEN in de samenkomsten en dat de Heer VRIJUIT gebruik kan maken van de leden van Zijn lichaam. Menselijke gewoonten en tradities- hoe goed ook vaak bedoeld- staan een krachtiger werking van Gods Geest in de gemeente tegen.

Menselijke struktuur of vrijheid voor de Geest?
Jammergenoeg geven de geestelijke leiders ter plaatse de leiding in de praktijk van de bijeenkomsten veelal niet echt over aan de Geest des Heren. Misschien zijn ze bang om vrijheid te geven, zodat ook anderen dan voorheen gebruikelijk was met “iets”vanuit God naar voren kunnen komen tot opbouw van allen. Daarom worden er- goed bedoeld weliswaar- roosters opgesteld, die alles in vaste banen kanaliseren. Dit belemmert het leveren van een korte bijdrage aan een stukje woordverkondiging, want de enige spreker van die morgen is al bij voorbaat aangegeven en bekend. Als er al getuigenissen zijn, dan worden ook deze ingepland. Deze gang van zaken stimuleert de creatieve werking van de heilige Geest niet. De mogelijkheden van de gelovigen, om elkaar in de samenkomst op te bouwen, worden op die wijze danig ingeperkt. De Heer wil evenwel de gaven en talenten van de gelovigen tot volle ontwikkeling, ontplooiing en uiting doen komen!
Zo ontstaat er een vrijheid in gebondenheid aan het Woord. De ware vrijheid bewerkstelligt geen chaos of losbandigheid. Broeders en zusters, die zich door Woord en Geest laten leiden, geven geen ruimte aan vleselijk denken (zoals bijvoorbeeld: de meeste willen zijn) Zij willen de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees gebruiken (Gal.5:13), maar stellen zich onder de orde en tucht (opvoeding) van de Geest van God en dienen in ootmoed.

Priesters, die dienen vanuit leven
In de gemeente gaat het nooit om heerschappij voeren, maar om het elkaar dienen
( Marc.10:42,43) Wij zullen geen slaven van mensen zijn ( 1 Cor.7:23) Alle leden van de gemeente hebben de roeping tot priesterschap, om Zijn grote daden te verkondigen( 1Petr.2:9) Het priesterschap in het nieuwe verbond heeft niets meer te maken met vleselijke afkomst, opleiding of aanstelling, maar werkt krachtens een onvernietigbaar LEVEN( Hebr.7:16) Het leven van Christus in ons maakt uit, dat we meer en meer inhoud krijgen tot zegen van ELK-ANDER in de gemeente. Niet door prachtig in elkaar stekende preken of boeiende theoretische beschouwingen worden we werkelijk geestelijk gevoed en innerlijk versterkt. Het leven maakt de zalving uit en daarom ook kon Jezus spreken als gezaghebbende, in tegenstelling tot de Schriftgeleerden( Marc.1:22) In de gemeente geldt: “ Spreekt IEMAND(!!), laten het woorden zijn als van God( 1 Petr.4:10,11)

Ontwikkeling tot dienaren
Waar de Geest HEER is, Hem die macht wordt gegeven, dáár is vrijheid om te dienen. Op die manier kunnen de leden van het lichaam van Christus vrijuit opgroeien tot bijv. herders, evangelisten, profeten, leraars, enz. Oudsten zijn zij, die de meeste leef-tijd in Christus hebben, niet diegenen die door meerderheid van stemmen daartoe gekozen zijn. Het gaat om de oudsten in godsvrucht en wijsheid. Zij zijn het die voor-gangers in geest en waarheid, in geloof en liefde, zijn. Deze rusten de anderen zó toe tot dienstbetoon( Efeze 4:12), dat ook zij werkzaam en nuttig tot opbouw worden. God heeft de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen ( 1 Cor. 12:18)
Woordverkondiging van 2 of 3 profeten (1 Cor.14:29), getuigenissen, liederen, gebeden en geestesuitingen sluiten zodanig op elkaar aan, dat er een “rode draad”- door de heilige Geest gesmeed- ontstaat. Het mooiste is immers als er per samenkomst op hetzelfde aambeeld wordt geslagen. De inhoud van dit alles wordt dan vastgenageld en bevestigd in de harten tot verdere LEVENSVERANDERING, een in ELK opzicht toegroeien naar Hem, die het hoofd is, Christus! Hiertoe is de dienst van alle geledingen noodzakelijk! (Efeze 4:15,16)

Een passende jas aantrekken
Als kinderen groter worden in hun groei naar de volwassenheid, dan krijgen ze van hun ouders grotere jassen. Zo kunnen we ook in een gemeente, waar de leden tot ontwikkeling naar volwassenheid gestimuleerd worden, niet meer toe met oude jasjes, vaste vormen en menselijke organisatie. Dit zijn oude wijnzakken, die de nieuwe wijn van Gods Geest niet kunnen bevatten. (Voor de goede orde geven we hierbij duidelijk aan, dat we met “nieuwe wijn” niet allerlei buiten-bijbelse manifestaties bedoelen, die zich onder deze naam presenteren. Nieuwe wijn is het leven in de Geest volgens het nieuwe verbond)
Laten we derhalve breken met al het Babels-religieuze op dit gebied! Geef volledige ruimte aan de leiding van de heilige Geest in de samenkomsten en zeg niet langer “de oude wijn is voortreffelijk”( Luc.5:38)
Niet het vertrouwde of dat waaraan men gewend was, is maatstaf in het nieuwe verbond, maar of men bereid is de leiding van de samenkomsten in de handen van de Heer te geven. Hij wil door Zijn Geest de leden van het lichaam in vrijheid optimaal tot funktioneren doet komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *