Het plan van God in de tabernakel ontvouwd deel 5

Het plan van God in de tabernakel ontvouwd (5)

De weg van God in tabernakelperspectief

HET HEILIGE DER HEILIGEN

Ga door de poort, ga door de deur, blijf zelfs niet in het heilige hangen, maar ga de weg door het voorhangsel heen! De gouden kandelaar laat licht vallen op het voorhangsel, een beeld van het gescheurde, het gekruisigde vlees (Hebr. 10:20): de verdere weg naar het einddoel! “Wij dragen altijd het sterven of de doding van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt” (2 Kor. 4:10). De weg is een volledig, geestelijk kruisigingsproces in gehoorzaamheid naar het doel toe: de ark, de troon, de Bruid gelijkvormig aan de Bruidegom.

Het voorhangsel

In het voorhangsel waren cherubs (engelen) geweven. Na de zondeval stonden er cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken (Gen. 3:24). Het voorhangsel is de scheiding, de muur tussen God en mensen. “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en Uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort ” (Jesaja 59:1-2).

Christus kwam in ons vlees, is a.h.w. in onze huid gekropen (het vlees aan dat der zonde gelijk, Rom. 8:3), leerde de gehoorzaamheid door het lijden in verzoekingen (Hebr. 5:7-8; Hebr. 2:18) en toen Hij voleindigd was, scheurde het voorhangsel van bovenaf naar beneden. Dat was Gods werk! Het voorhangsel, dat is Zijn vlees, zegt Hebr. 10:20. Jezus baande de weg daar doorheen (door de aardse natuur heen, zegt de Vertaling Brouwer) tot God en Hij wijdde deze in.

Nu mogen wij Hem, de Voorloper, (Hebr. 6:20) volgen op Zijn weg in de kruisiging van ons vlees met zijn hartstochten en begeerten (Gal. 5:24) naar alle heerlijkheid van God! Onze betere hoop in het Nieuwe Verbond is nader tot God naar het volkomene! Die hoop reikt tot binnen het voorhangsel! Wij mogen met volle vrijmoedigheid toetreden, maar ook in eerbied en ontzag voor God.

De ark van het verbond

In het heilige der heiligen is de ark: de verbondskist met verzoendeksel en twee engelen plus drie voorwerpen binnenin. De ark is een beeld van de troon van God. Wij mogen met vrijmoedigheid toegaan naar de troon der genade, om barmhartigheid te vinden en hulp op de tijd dat we in verzoeking zijn (Hebr. 4:16). Dat wil zeggen: het liefst voordat we tot zonde komen, zodat we door de genade van God in de overwinning kunnen blijven staan.

Het heilige der heiligen vraagt  erom dat ons leven volkomen onder de heerschappij van God komt. Jezus Christus verlangt naar de intense, diepe en intieme gemeenschap met volwassen zonen van God, die Hem gelijkvormig worden: de Bruid, Zijn gelijke of wederhelft! De ark is niet zozeer beeld van Christus, zoals velen aangeven, maar vooral beeld van de Bruid, de vrouw van het Lam die zich gereed heeft gemaakt (Openb. 19:7-8). De Hogepriester (als man, beeld van Christus (Hebr. 9:11-12), sprengde het verzoendeksel eens per jaar met het bloed van het lam. Hij is tevens de Bruidegom voor de Bruid, die het goddelijke leven in zichzelf heeft verkregen en verworven.

Het einddoel wordt geschilderd in een tabernakelbeeld: “En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van het verbond werd zichtbaar in zijn tempel…” (Openb.11:19). Hier komt Jezus tot volle openbaring in de Zijnen! Hier geldt: “Wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden IN zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden IN allen die tot geloof gekomen zijn” (2 Tess. 1:10). Hier komt Jezus’ tot dan toe grotendeels verborgen beeld in ons met verbazing openbaar! Hoeveel is er al van Jezus’ beeld in jou te zien? Wij zullen straks zijn, wat God hier van ons heeft kunnen maken! Er zal veel verschil in heerlijkheid zijn, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster (1 Kor. 15:40-42).

Wat zat er in de ark, in die verbondskist? Deze was trouwens opnieuw gemaakt van acacia- of sittimhout overdekt met goud.

De drie voorwerpen in de ark

In de ark zaten drie dingen:

Het verborgen manna: hemelbrood in de woestijn! Heb jij een verborgen leven met Christus in God? (Kol. 3:3). Krijg je niet slechts kennis, maar openbaring uit het Woord? Of dien je Hem aan de buitenkant voor mensen? (een toonbrood is altijd nog door mensen gemaakt, manna is spijze van God). “Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna” (Openb. 2:17).

De bloeiende staf van Aäron: openbaar jij altijd de vrucht van de Geest van liefde tot en met zelfbeheersing? (Gal. 5:22). Kan jouw staf altijd blijven bloeien wat voor onrecht of onrechtvaardigheid ze je ook aandoen, misschien zelfs in de gemeente?

De twee stenen tafelen: heb jij Gods wetten ingeschreven in je hart en je verstand, zodat je van binnenuit ze door de Geest gehoorzaamt? (Hebr. 8:10; Hebr. 10:16). In computertaal: zijn Gods wetten zo in je geprogrammeerd en opgeslagen, dat je ze in je leven kunt ‘printen’ met je voorbeeld in daden? Word jij -net als Jezus- een afdruk van Zijn wezen en een afstraling van Gods heerlijkheid? (Hebr. 1:3). Druk jij op diemanier Jezus’ voetstappen? De smalle weg is zo breed als de voetstappen van Jezus (1 Petr. 2:21-23). De vijf voetstappen van Jezus om in te treden zijn:

  • die geen zonde gedaan heeft
  • en in wiens mond geen bedrog is gevonden
  • die als Hij gescholden werd, niet terugschold
  • en als Hij leed, niet dreigde
  • maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

Het verzoendeksel en de blik van engelen

Het verzoendeksel: Hij is het Zoenmiddel (Rom. 3:25) tussen God en mensen. “Kus de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat” (Psalm 2:12). Blijf altijd schuilen bij Hem, in afhankelijkheid. Lees Psalm 91 over de schuilplaats van de Allerhoogste! Zonder Hem kunnen we niets doen (Joh. 15:5b). Op het verzoendeksel is de besprenging met het bloed (Hebr. 10:19-22). “Zonder bloedstorting is er geen vergeving” (Hebr.  9:22). De basis is en blijft de rechtvaardiging door Zijn bloed! De belijdenis of het getuigenis ‘ik ben een rechtvaardige’ door het bloed van het Lam is een krachtig wapen tegen de aanklager (Openb. 12:11).

God troont op de cherubs (Ps.  99:1). De engelen begeren een blik te slaan in Gods geweldige plan met mensen! (1 Petr.1:11).

Het offer van Jezus Christus is ‘eens voor altijd’ gebracht! (bijv. Hebr. 10:10). Dat is en blijft ons fundament. Aan redding kunnen we in één MOMENT (=stap) deel aan krijgen. Het wandelen met Jezus door Hem te volgen in heiliging is een geleidelijk groeiPROCES (=weg), richting het volkomene! (Hebr. 6:1; Hebr. 12:14).

De weg door de tabernakel is de weg tot de Bruid of tot de zonen Gods

De weergaloos mooie weg in stappen door de tabernakel laat ons vele aspecten zien van het werk van Jezus Christus, om te groeien in Hem en op Hem te gaan lijken. Ben jij erop uit dat Hij en Zijn karaktertrekken meer en meer gestalte krijgen in jouw leven? (Gal. 4:19). Welke eigenschappen of deugden van Christus zijn er in jou zichtbaar aan het worden?

De Bruidegom zoekt een Bruid die door haar geestelijke opleiding bij Hem gaat passen. Het zijn de eerstelingen die het Lam volgen waar Het ook naar toe gaat (Openb. 14:4).

Wat een mogelijkheden biedt God in Zijn fascinerende plan! De tabernakel biedt ons daarvan een wonderschoon plaatje en overzicht!

God wil graag de mens als evenbeeld terug: gaaf en onberispelijk! De zuchtende schepping wacht op de zonen van God, die samen met Jezus, de Zoon van God, alles gaan herstellen! (Rom. 8:19). Hij wil vele zonen tot heerlijkheid brengen (Hebr. 2:10). Hij zal met verbazing aanschouwd worden IN de zijnen: de volgroeide, de volwassen zonen Gods! (2 Thess. 1:10). Al Gods heil komt openbaar in mensen Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust (2 Tim. 3:17). Zondaars worden na hun redding opgeleid tot zonen, die God kan gebruiken en inzetten tot bevrijding en herstel! Als je blij wordt van zo’n machtig perspectief in Gods plan, zeg dan: halleluja!   

Jildert de Boer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *