Het ultra-charismatische gevaar deel 3

Het ultra-charismatische gevaar

Deel 3
Eerlijke zelfreflectie ontbreekt vaak
Meestal zijn ultra-charismatische sprekers er niet goed in gedane, gewaagde uitspraken terug te (durven) nemen, als later zonneklaar blijkt dat zij de plank mis hebben geslagen. Een ultra-charismatisch blad als ‘Charisma’ komt evenmin terug van eerdere enthousiaste verhalen over bijvoorbeeld predikers als Todd Bentley nadat openbare zonden (alcoholmisbruik en overspel) duidelijk werden. In het rechtzetten van missers is men niet sterk. Het zou goed zijn om fouten en verkeerde inschattingen te erkennen om ervan te leren. Of is een dergelijke kwetsbare, maar heilzame instelling teveel gevraagd?

Hetzelfde geldt ook voor TRIN wat betreft de zeven helaas niet-genezen blinden in Thailand. De wijze waarop Marten Visser (2010) en Karel Smouter (2011) zowel TRIN als Willem Ouweneel hebben aangepakt, verdient misschien niet in elk opzicht de schoonheidsprijs, maar hun kritische vragen waren terecht. Dergelijke bewegingen doen niets constructiefs met kritiek, maar wijzen die botweg op voorhand af.

Het is volkomen ten onrechte dat TRIN niet publiekelijk terugkwam van de claims dat er zeven blinden in Thailand zouden zijn genezen. Waarom komen ze daar niet eenvoudigweg recht mee voor de draad? Moet er een stand opgehouden worden? Waarom worden de vragen niet onbevangen, eerlijk en transparant beantwoord? Nu kan er gezegd worden: dat is toch al acht jaar geleden? Ja, dat is zo, maar Trin – nu House of Heroes – en andere soortgelijke bewegingen hebben hun koers helemaal niet bijgesteld, maar gaan rückzichtslos door met hun extreme koers. Kennelijk is een erkenning van gemaakte fouten, om niet te zeggen blunders, een daad van ongeloof. De zelfreflectie ontbreekt. Er is ‘no way’ voor kritische noties, want die zijn ‘not done.’

In ultra-charismatische kringen stellen sommigen dat er wereldwijd velen uit de dood opstaan, maar het mankeert doorgaans aan bewijs via documentatie van zulke berichtgevingen. Als dit op behoorlijke schaal plaats zou vinden, dan zou dit absoluut bekend worden in de media.

De hoofdregel is nu nog dat wij immers weten dat, wanneer onze aardse huis, deze tent (ons lichaam) afgebroken wordt, dat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.[1] De belofte is dat de Heere Jezus Christus ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvorming wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam.[2] Maar wij zullen naar onze inwendige mens (ziel/geest), indien wij Zijn Woord bewaren, de dood in eeuwigheid niet aanschouwen of smaken.[3]

De opwekking van de twee getuigen in de eindfase

Paulus schrijft: “…of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.”[4] Dit schrijft Paulus in verband met de volmaaktheid.[5]

In Openbaring 11 zien wij de twee getuigen optreden vlak voor dit volledige einddoel gezien wordt in de tempel, die in de hemel is, waarbij de ark van het verbond zichtbaar wordt (dan is Christus volledig openbaar geworden in de Zijnen) bij de laatste, dat is de zevende bazuin.[6]

Deze getuigen dragen de kenmerken van de geest en kracht van Mozes en Elia, maar ze zijn ook in de geest van de landvoogd Zerubbabel en de hogepriester Jozua, de bouwers of herstellers van de tempel onder Ezra en Nehemia. Daarbij geeft het aanbrengen van de gevelsteen (de topsteen, de sluitsteen of de kroonsteen volgens andere vertalingen[7]), de voltooiing aan: de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.[8]

In Zacharia 4 worden de twee getuigen gezien als de twee olijfbomen of twee gezalfden (‘zonen van olie’ = vol van heilige Geest) die vóór de Heere der ganse aarde staan.[9] Deze ‘zonen van olie’ staan model voor het optreden van de volwassen zonen Gods op aarde, die 1260 dagen (drie en een half jaar) profeteren en tekenen doen, zoals Jezus dat in Zijn bediening deed.[10] Zij roepen de mensen op weg te komen uit de verwarring en de vermenging van de Babylonische voorhof om de geestelijke tempel binnen te gaan.[11] Als twee kandelaren[12] verspreiden ze licht op aarde. En wanneer hun getuigenis voleindigd, volbracht of voltooid is, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (de geest van de antichrist) oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden (lichamelijk).[13]

Deze getuigen zullen echter opstaan uit de doden! “En na die drie en een halve dag (evenals bij Jezus, de eerstgeboren Zoon van God) kwam er een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hieromhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk (= wolk van getuigen[14]), en hun vijanden keken hen na.[15] Deze zonen van God worden door God opgewekt en konden niet langer door de dood vastgehouden worden, evenmin als dat mogelijk was bij de eerstgeboren Zoon van God.[16]

Deze zonen van God, de categorie eerstelingen die het Lam volgen waar Het ook naar toe gaat[17] – hier voorgesteld of vertegenwoordigd door de ‘twee getuigen’ (‘zonen van olie’) – worden uit de dood opgewekt. Dan ligt het voor de hand dat zij – in hun bediening als die van Christus van drie en een half jaar – ook zelf als heilanden[18] rondgegaan zijn net als Jezus, hun Voorloper en Voorbeeld, genezende allen die door de duivel overweldigd waren[19]en dat zij ook doden hebben opgewekt!

Deze fase van het zevende zegel in de eindtijd (Openb. 8 t/m 11 met de zeven bazuinen) gaan wij dan ook zeker tegemoet. Wij zitten nu nog midden in de ontwikkeling naar het volle zoonschap ten tijde van het zesde zegel (Openb. 6:12 t/m Openb. 7). Men kan daar niet als Klein Duimpje in het sprookje met ‘zevenmijlslaarzen’ doorheen wandelen. Dit geleidelijke groeiproces in heiliging door de Geest kost immers tijd!

Hoewel wij nu al als christenidealist naar die tijd mogen verlangen, is het nuchter om als christenrealist te constateren dat wij de overwinning op de dood nog niet kunnen grijpen. Anticiperen op die tijd lukt doorgaans nog niet, zolang het einddoel van het geloof, dat is de zaligheid van de zielen[20], of de volle vrucht van de volkomenheid[21], nog niet bereikt is.

Afwijkingen van die regel in deze fase van de tijd zijn hoogst uitzonderlijk, maar God is soeverein. De dood wordt niet voor niets de laatste vijand genoemd die onttroond wordt.[22]

Het extreem charismatische leidt van de Bijbel af

Het ultra- of extreem charismatische gaat meestal gepaard met het omhelzen van het valse welvaarts- of voorspoedsevangelie en haar predikers bedienen zich geregeld van ‘popiejopie’-gedrag. Zaken als zelfverloochening, het met Christus gekruisigde leven en het lijden in het christenleven, dat primair veroorzaakt wordt door de duivel als overste dezer wereld, komen nauwelijks aan de orde. Het lijden dat van de tegenstander over ons heen komt, kun je weg wegbidden, maar dat hoort er in deze tijd bij. “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alllen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”[23] In het evangelie van voorspoed en welvaart passen de lijdende Job en de geestelijke worstelingen van Paulus niet in het plaatje. De welvaartsboodschap vervormt in wezen het evangelie.

Ruim tien jaar geleden hebben we dat gezien bij de zgn. ‘Lakeland Revival’ (medio 2008) in Florida met prediker Todd Bentley. Buitenissige manifestaties en sensaties kregen er voorrang boven het Woord van God. Ook sommige leiders in Nederland gingen er bijna blindelings achteraan, om vervolgens hier dit ‘vuur’ over te willen dragen via een explosie van handopleggingen. Van dergelijke ultra-charismatische toestanden die ieder kan zien en beoordelen via You Tube-filmpjes, dienen we uitdrukkelijk afstand te nemen.

Ook meer dan tien jaar na de zgn. ‘Lakeland Revival’ kan men vele extreme filmpjes zien waar ultra-charismatische leiders opgeschroefde en onthutsende taferelen laten zien. Dergelijke extremiteiten, waaronder het zgn. ‘dronken in de Geest’ zijn, kon je al zien bij iemand als de ‘Word of Faith’-leider Kenneth Hagin (1917-2003). Het roept walging op als je als serieus christen naar sommige filmpjes van hem op You Tube kijkt.

Wat te denken van Bill Johnson van de Bethel Church te Redding, Californië die om hun grondgebied een ‘kankervrije zone’ instelde? De ‘Bethel Music’-songs (hun worship-band heet ‘Jesus Culture Awakening’) – zoete aanbiddingsliederen – worden inmiddels naast de Hillsong-liederen veel in hyper-charismatische kringen en aanverwante charismatische gemeenten gezongen. Ze plaveien de weg voor de extreme leringen van Bill Johnson, van wie al enkele boeken in het Nederlands vertaald zijn. Ik noem de zogenaamde ‘grave sucking’, waarbij men bij Bethel Church in Redding, Californië op het graf van een bekende godsman of godsvrouw gaat liggen (bijv. C.S. Lewis, Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, enz.) om zijn/haar zalving ‘op te zuigen.’ Dit is een excentriek voorbeeld van in wezen occult bezig-zijn.

Wij zien dat bij sommigen (helaas vermoedelijk velen) op het ultra-charismatische erf, jammer genoeg ook in ons land, mede van toepassing is wat geschreven staat:

  • “Want er zal een tijd komen, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zulleen zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels[24]

Verzinsels zijn verdichtsels, fabels of mythen, volgens andere vertalingen. Hun gehoor wordt daarmee gestreeld of gekieteld en dat heeft te maken met hun eigen lusten, begeerten, verlangens of smaak. In dergelijke samenkomsten is stevige muziek en entertainment gebruikelijk, als ook het vertellen van oncontroleerbare charismatische verhalen, evenals het langdurig aankondigen van collectes. Het gevaar van manipulatie is daarbij niet denkbeeldig. De Bijbel zegt: “Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”[25] Paulus hield niet van een “afgeperste gift.[26]

De ultra-charismatische verschijnselen leiden af van de hoofdzaak van het evangelie en beklemtonen zichtbare manifestaties als het summum van een opwekking.

Het wezen van opwekking is bijbelse Woordverkondiging in de kracht van de heilige Geest tot bekering, overtuiging van zonden, berouw en een radicale overgave van het hart plus een pure toewijding van het hele leven aan Jezus Christus.

Het valt te vrezen dat deze ‘begeestering’ van een massa mensen geen bijbelse eenheid, maar verwarring zal bewerken. Er zijn felle voorstanders van het ‘vuur’, zoals bij ‘House of Heroes’ onder leiding van Mattheüs van der Steen. ‘House of Heroes’ heeft zich nooit duidelijk willen distantiëren van de extremiteiten van Lakeland bij Todd Bentley of van soortgelijke hypes, zoals het verschijnen van goudstof en gouden kiezen: dat zijn bedrieglijke[27]en nutteloze wonderen. Integendeel, zij doen er zelf aan mee en blijven extreme buitenlandse sprekers uitnodigen.

Kortom: zij gaan stevig door op het ultra-charismatische spoor en schrijf hier iets over om mensen voor deze charismatische wantoestanden te waarschuwen, want velen zitten in de roes en de betovering van dergelijke leringen en praktijken.

Wat merkwaardig is dat er in de gemeente ‘House of Heroes’ nog steeds broeders komen met een landelijke bekendheid, van wie je feitelijk zou mogen verwachten dat zij zich op grond van Gods Woord zouden distanciëren van de rariteiten, de onbalans in de leer en de dubieuze praktijk bij ‘House of Heroes.’ Ik denk aan broeders als Jan Pool en Jaap Dieleman die daar nog steeds komen als gastspreker.

Het is ook vreemd dat er sprake is van echtscheiding van de leider van deze gemeente, terwijl de andere om hem heen staande mede-leidinggevenden, zoals o.a. Daniël Renger en Jan Sjoerd Pasterkamp, hebben verzuimd een eerlijk wederhoor bij de ex-vrouw van hem te doen (haar verhaal werd blijkbaar al bij voorbaat niet geloofd). Voor haar was er geen plek meer bij ‘House of Heroes.’ Zij zijn zonder meer achter de bediening van Mattheüs van der Steen blijven staan, terwijl er – voor zover mij bekend – geen sprake was van een echtscheiding op bijbelse gronden (geen overspel). Toen hij snel hertrouwde met een jonge vrouw was dat ook blijkbaar geen probleem voor de om hem heen staande mede-leidinggevenden. Dat kon allemaal gewoon. Blijkbaar gaan ultra-charismatische groepen gemakkelijk en lichtvaardig om met de bijbelse ethiek over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen.

Het kind en het badwater 

Er is verschil tussen hen die van geen correctie of beoordeling willen weten ten aanzien van dit soort manifestaties en dit alles bijna klakkeloos accepteren en hen die allereerst de toetssteen van dit alles willen nemen in het geschreven Woord van God. Dit laatste heb ik getracht te doen.

Wij zijn niet tegen, maar voor genezing van zieken, bevrijding van boze geesten en het spreken in tongen als een bevestiging op of onderstreping van dat Woord[28], maar we willen ons niet laten besmetten door ‘vreemd vuur.’ Opleving of opwekking bereik je niet door veelvuldig luid ‘VUUR’, ‘FRESH’ of ‘MORE’ te roepen. Zulke woorden werden mantra’s (een telkens herhaalde, magische spreuk).

Gooien wij nu met het badwater het kind weg?

Ik heb nu flink veel ‘badwater’ weggegooid, maar ieder moet duidelijk weten dat wij niet het ‘kind’, dat wil zeggen in dit verband: de geestelijke gaven, zoals ze in de Bijbel zelf tot ons komen, weggooien.

Wij kunnen ons wel voorstellen dat veel christenen door het onbekend zijn met de gaven, maar ook uit vrees voor extreme uitingen erg voorzichtig geworden zijn. Ik geef een voorbeeld: er zijn regelmatig profetieën geweest die inhielden dat mensen met kanker genezen zouden vinden. Als dat dan niet gebeurt, de ‘profetie’ niet uitkomt en de persoon in kwestie toch overlijdt, zijn dit soort ‘profeteerders’  meestal in geen velden of wegen meer te bekennen. Hoe goed zou het zijn als zulke personen ruiterlijk zouden erkennen: “ik bedoelde het goed, ik verlangde naar goddelijke genezing voor die persoon, maar ik zat ernaast met mijn geestesuiting. Vergeef mij dat ik zo de plank heb misgeslagen en valse hoop heb gewekt.”

Maar: de oplossing voor het misbruik van de gaven is niet die gaven in onbruik te laten, maar een juist gebruik van de gaven te praktiseren.

Blijf toetsen

Laten wij voorzichtig zijn met kritiek niet te focussen op personen, maar wel terdege aan de hand van de Bijbel deze ‘charismatische verschijnselen’ en geestelijke werkingen beoordelen en toetsen. Daartoe zijn we geroepen!

Onze oproep is daarom: terug naar de Bijbel en een evenwichtig omgaan met de werkingen en uitingen van de Geest van God. De heilige Geest van God gaat niet buiten zijn ‘boekje’, de Bijbel, het gezaghebbende en geïnspireerde Woord van God. Wees nuchter en waakzaam! 

Jildert de Boer

© Verdieping en Aansporing 2020.

[1] 2 Kor. 5:1

[2] Fil. 3:21

[3] Joh. 8:51-52, NBG-vert.

[4] Fil. 3:11, NBG-vert.

[5] Fil. 3:12

[6] Openb. 11:15-19

[7] Zach. 4:7

[8] Ef. 4:13, NBG-vert.

[9] Zach. 4:3,11-14

[10] Openb. 11:3-6

[11] Openb. 11:1-2

[12] Openb. 11:4

[13] Openb. 11:7

[14] Vergelijk Hebr. 12:1

[15] Openb. 11:7-12

[16] Hand. 2:24

[17] Openb. 14:4

[18] Obadja 21, St.Vert.

[19] Hand. 10:38

[20] 1 Petr. 1:5,9

[21] Marc. 4:29

[22] 1 Kor. 15:26, vergelijk Openb. 20:14

[23] Fil. 1:29

[24] 2 Tim. 4:3-4

[25] 2 Kor. 9:7

[26] 2 Kor. 9:5, NBG-vert.

[27] 2 Thess. 2:9, NBG-vert.

[28] Marc. 16:15-20

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *