Het woordje ‘ALLEN’ als een openbaring

Er is mij een licht opgegaan! Zo heb ik het werkelijk beleefd dat er opeens een lamp ging branden en ik het zag.

“ALLEN” is het fascinerend woord, dat voor mij op vele plaatsen ging ‘oplichten’ in de Bijbel toen ik ermee bezig was te ontdekken en te bedenken dat ‘exclusief denken’ in Gods ogen niet welgevallig is. Dit deed ik overigens niet om daarmee de onjuiste leer te ondersteunen van de ‘alverzoening’ of het ‘universalisme’ (deze leer houdt in dat alle mensen, en in sommige varianten zelfs alle demonen, worden gered).

Op elke plaats waar “allen” gebruikt wordt in de Bijbel, zal gekeken moeten worden naar de betekenis. Vaak spreekt de Bijbel niet over “allen” zonder uitzondering, maar gaat het om “allen” zonder onderscheid!

Het is belangrijk dat het zonneklaar wordt dat het bijbelse woordje “allen” niet breed – oecumenisch vorm mag krijgen, alsof “allen” zonder enige Bijbelse voorwaarden is.

Evenmin kan het woordje “allen” het monopolie zijn van slechts de ene of de andere kerk, groep of gemeenschap, die meent de ENIGE ware gemeente van God te zijn (dat is sektarisme). Zo wordt “allen” immers alleen intern betrokken op de eigen, exclusieve gemeenschap. Dat kan Gods bedoeling niet zijn.

Hierbij een bloemlezing, waar het woordje “allen” op een opmerkelijke wijze licht geeft in teksten waar het voorkomt:

 • Ps.119:63: “Ik ben een metgezel van ALLEN die U vrezen, en van hen die uw bevelen onderhouden”.
 •  Ps.145:18: “De Here is nabij ALLEN die Hem aanroepen, ALLEN die Hem aanroepen in waarheid”.
 • Joh.1:12: “Want ALLEN die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven”.
 • Rom.10:12: “Want er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. Immers EEN en dezelfde is Heer over ALLEN, rijk voor ALLEN die Hem aanroepen”.
 • 1 Kor.1:2: “aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met ALLEN, die ALLERWEGE de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen, hun en onze Here”.
 • 1 Kor.3:21-23: “Daarom, niemand beroeme zich op mensen; ALLES is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas…….het is ALLES het uwe; doch gij zijt van Christus en Christus is van God”.
 • 2 Kor.1:1: “aan de gemeente Gods, die te Korinte is, met AL de heiligen in geheel Achaje”.
 • Gal.3:26-27: ”Want gij zijt ALLEN zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij ALLEN, die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”.
 •  Efeze 4:13: “totdat wij ALLEN de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”.
 • Efeze 6:24: “De genade zij met ALLEN, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben”.
 • Fil.4:21: “Groet IEDERE heilige in Christus Jezus”.
 • 1 Thess.3:12: “en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot ALLEN – zoals ook wij gezind zijn jegens u -…”.
 • 2 Tim.4:8: “voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook ALLEN die Zijn verschijning hebben liefgehad”.
 • 1 Petr.5:14: “Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u ALLEN die in Christus zijt”.

We tekenen hierbij aan dat zelfs de vleselijke, onmondige christenen “in Christus” waren  (1 Kor. 3:1). Natuurlijk hebben zij de oproep nodig het vleselijke af te leggen, om geestelijk te worden en naar de volwassenheid in Christus toe te groeien.

Het is een bijzonder goede en nuttige zaak over deze verzen met het ‘trefwoord’ ALLEN uit de Bijbel rustig en aandachtig na te denken. Ze zijn bijzonder veelzeggend!

 

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *