Laat het dopen niet voorbij lopen!

 1. Wanneer is de doop toegestaan?

Zie daar is water! Wat is ertegen dat je gedoopt wordt? Als je met je hele hart gelooft, dat Jezus Christus de Zoon van God is, is het toegestaan (Hand.8:36-38). Er zijn dopelingen nodig: die hebben we gelukkig steeds door Gods genade!

In het zendingsbevel staat: “gaat heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen” (Matth.28:19). De kernvraag is nu: wie mogen gedoopt worden: de volken of discipelen? Het antwoord is: de discipelen, degenen die leerling van Jezus willen worden!

 1. Wie is bevoegd tot de doop?

Moet je daar een deskundige voor zijn? Nee! Johannes de Doper was van God gezonden (Joh.1:33). Jezus vroeg aan de leidslieden van het Joodse volk: in wiens opdracht doopte Johannes, was zijn doop uit de hemel of uit de mensen? Zij gaven hem het antwoord: “we weten het niet”. Als zij hadden gezegd: uit de hemel, dan zou Hij gezegd hebben: waarom hebt u dan niet in hem geloofd? Maar als ze gezegd hadden: uit de mensen, dan kregen ze het volk over zich heen, want allen hielden Johannes voor een profeet (Matth.21:13-27).

De dopers zijn ook aanwezig. Ze zijn net zo bevoegd als een godvruchtig man naar de wet, de discipel Ananias, die Paulus doopte (Hand.9:17-18; Hand.22:12-16). Of zoals de diaken/evangelist Filippus, die in de Bijbel met een Ehiopische kleurling meelifte, hem het evangelie van Jezus uitlegde en vervolgens met hem in het water afdaalde en hem doopte. Daarna reisde hij zijn weg met blijdschap! (Hand.8:36-39). Die vreugde beleven we vandaag nog steeds!

Op de Pinksterdag werden er drieduizend mensen gedoopt, die het Woord aanvaard hadden. Er waren eerst 120 mensen vervuld met de Heilige Geest en als zij allemaal gedoopt hebben, dan heeft ieder van hen 25 mensen gedoopt. Wat een doopfeest moet dat geweest zijn!

 1. Wat betekent het woord ‘doop’?

Het Grieks zegt “baptizo”. In Engeland heeft Koning Jacobus – denk aan de King James Vertaling, vergelijkbaar met onze Statenvertaling dit – om der lieve vrede wil maar onvertaald gelaten door het Engelse “baptize” te kiezen (denk aan ons woord “baptisten”). Dit deed hij in plaats van de bisschoppen tegen zich in het harnas te jagen door “immersion” te kiezen, dat is onderdompeling.

De prins der predikers Spurgeon liet zich later dopen en zijn moeder zei: “ik heb altijd gebeden, jongen, dat je tot God bekeerd mocht worden, maar nooit dat je baptist zou worden”. Weet je wat Spurgeon antwoordde? “Zoals gewoonlijk, moeder, heeft de Here weer meer gegeven dan waarom u Hem gevraagd heeft”.

Dopen betekent eenvoudigweg onderdompelen, dat erkenden ook Luther en Calvijn! Johannes de Doper doopte te Enon bij Salim in de Jordaan. Waarom? Omdat daar VEEL water was (Joh.3:23). Wij hebben van top tot teen gezondigd en daar hoort een radicaal symbool bij: kopje onder gaan in het watergraf.

 1. Wat betekent de doop?

Het is het uitbeelden van de begrafenis van je oude leven met zijn praktijken in de dood van Christus (Rom.6:3). Het is het ondergaan van je eigen leven, waarin jezelf koning was en waarin je leefde naar je lusten en begeerten. Maar gelukkig houden de dopers de dopelingen niet lang onder. Ze stijgen op uit het water, om zichtbaar te tonen het met Christus opgestaan zijn tot een nieuw leven (Rom.6:4), waarin Hij Heer en hoofd is en jij Hem wilt gehoorzamen. De Bijbel noemt dat herboren of wedergeboren worden. In de doop wordt dit uitgebeeld als het bad der wedergeboorte (Tit. 3:5).

 1. Welke doop is juist?

Sommigen zijn als kind gedoopt. Wij zijn niet geroepen om te gaan schoppen tegen de kinderdoop. Velen van ons zijn als kind gedoopt. Zij zijn erg dankbaar voor de christelijke opvoeding van hun ouders en zijn blij dat zij al heel jong aan God zijn opgedragen in de kerk.

Paulus schrijft: “Ik dank God die ik evenals mijn voorouders met een zuiver geweten dien” (2 Tim.1:3).

Wij zijn echter tot de overtuiging gekomen, dat de doop in de Bijbel een gelovigendoop is en dat onderdompeling veel beter dan besprenkeling Gods bedoeling weergeeft. Daarover willen we niet twisten met “hete hoofden en koude harten”, maar je wel oproepen dit zelf te toetsen aan de hand van eigen Bijbel.

 1. Waarom zou ik me laten dopen?

De Bijbelse doop is een gebed van een goed geweten tot God (1 Petr.3:21). Een baby weet het verschil tussen goed en kwaad nog niet (Deut.1:39) en het geweten is nog niet gevormd.

De doop is een tegenbeeld van de zondvloed, het oordeel over de oude wereld door heel veel water heen en de redding in de ark, die het behoud in Christus voorafschaduwt (1 Petr.3:20-22).

Je laten dopen is gehoorzaamheid aan Gods bevel, Gods opdracht, Gods gebod. Daar kunnen we ons niet met allerlei uitvluchten vanaf maken.

Er staat niet: “wie gelooft is behouden en zal zich laten dopen”. Maar: “wie gelooft EN zich laat dopen, zal behouden worden en wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Mark.16:16). De doop geeft aan dat je behouden bent UIT deze wereld en dat je geen “geheim agent”-christen wilt zijn, maar dat je er openlijk voor uitkomt Christus als Heer van je leven te belijden. Dat kost een prijs! In Moslim- en Hindoelanden is het wel mogelijk als “geheim agent” – christen te overleven, maar als men ervoor uit komt door de zichtbare doop, dan ontstaan de problemen en kan het zelfs je dood worden.

Hier in ons land geldt ook: LAAT HET DOPEN NIET VOORBIJ LOPEN! Maak het niet tot een langgerekt hopen! Dat maakt het hart ziek (Spreuk. 13:12).

Onlangs sprak ik twee mensen die zich op volwassen leeftijd vanuit een buitenkerkelijke afkomst bij twee verschillende kerken in de Gereformeerde Gezindte hadden gevoegd. Het frappeerde me dat zij tot oprecht geloof waren gekomen, maar dat zij EERST de doop als besprenging toegediend kregen en pas DAARNA hun geloofsbelijdenis aflegden. Dat is van hun kerkelijk standpunt uit gezien consequent, maar flagrant omgekeerd aan de bijbelse volgorde: je laten dopen door onderdompeling NA geloofsbelijdenis!

Er zijn er velen die die “ja” gezegd hebben door middel van de kerkelijke belijdenis des geloofs af te leggen. Als dit slechts een belijdenis doen van de waarheid “die in de christelijke kerk alhier geleerd wordt” is, of vanwege het hebben van een bepaalde leeftijd, dan is het slechts een vorm. Wanneer er echter sprake is van persoonlijk geloof, dan is zo’n openbaar uitgesproken “ja” tegen de Here op zichzelf genomen mooi. Overigens zouden wij in plaats van een zeer kort bevestigend antwoord op vragen liever een persoonlijk geloofsgetuigenis uit het hart willen horen.

Verder willen wij aanreiken dat de kerkelijke, openbare geloofsbelijdenis niet als subsituut of vervanging van de doop op geloof door middel van onderdompeling in water kan gelden. De bijbelse weg van gehoorzaamheid door aan de oproep “een IEDER van u late zich dopen” (Hand. 2:38) gevolg te geven, kan geen vervangingsmiddel vinden in de menselijke instelling van de geloofsbelijdenis. Je geloof belijden en je laten dopen horen onlosmakelijk bij elkaar, maar de traditie heeft de kinderdoop prematuur ingevoerd, die men op latere leeftijd voor eigen rekening kan nemen in het belijdenis doen.

Bid op dit punt om Gods licht wat Hij van je vraagt naar de richtlijnen die Hij in Zijn Woord geeft en niet naar de overlevering van mensen.

 1. Waartoe is de doop?

Het gaat niet om eventjes ónderhouden alleen, maar om het onderhóuden al wat Hij bevolen heeft, zegt het zendingsbevel (Matth.28:19). Dat is dus de weg van een discipel gaan, om van Hem te leren, te groeien en te doen naar wat Hij zegt. Het betekent vruchtdragen, meer en meer je karakter bij laten slijpen naar het beeld van Jezus. Het is sterven aan jezelf, aan je oude ego met zijn onhebbelijkheden, de zonde laten verdwijnen in de dood, om Christus karaktertrekken, zoals zachtmoedigheid en nederigheid van hart, meer en meer “live” te laten verschijnen in je leven tot zegen van je omgeving. Dat is een levenslang ontwikkelingsproces, waarbij Christus gestalte in je mag winnen!

Tijdens het ónderhouden hebben de dopers geen injectiespuit bij zich om in enkele seconden de dopelingen doping toe te dienen voor een bloeiend geestelijk leven. De doop geeft geen doping! Wel zien we vaak dat de doop een doorbraak is naar een overwinningsleven, omdat op de doop in water de doop in de Heilige Geest met kracht mag volgen.

Maar de dopelingen zijn na de doop niet immuun voor verzoekingen en de strijd van het geloof blijft. Wel hebben ze een machtig wapen tegen de duivel als hij met iets ouds komt aandragen. Dan kunnen ze roepen: “satan, ga jij maar vissen in mijn doopwater”, want ik behoor nu met huid en haar aan Jezus toe.

Nu zullen wij onze leden – van top tot teen – in dienst stellen van God en de zonde niet langer als koning laten heersen (Rom.6:12).

Kortom: ik wens alle dopelingen zo’n overwinningsleven door de kracht van God in groeiende mate toe van je hoofd tot je voeten:

 • een reine blik in je ogen
 • geen verslavingen in of via onze mond
 • een de waarheid sprekende tong
 • geen halsstarrige, maar een buigzame nek
 • een zacht en warm hart
 • een goede spijsvertering van het Woord, om het in leven om te zetten
 • knie?n om te knielen tot gebed
 • het niet langer “achter de ellebogen” hebben in stiekem gedrag
 • handen om te helpen en te dienen
 • voeten die de bereidvaardigheid hebben om het evangelie te verkondigen
 • het afhakken van de “lange tenen” van beledigd zijn

God, de Allerhoogste, is bij machte dit in ons te bewerken!

Hij zal je krachtig bijstaan in het dagelijks leven!

AMEN!

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *