Niet meer zondigen, maar overwinnen!

Gered van zonden
Wat een kracht is er in de naam van Jezus! Wat houdt deze naam dan wel in? “Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden” (Matth.1:21).
Dat betekent beslist niet, dat Hij ons onze zonden wil vergeven en ons dan verder in onze zonden wil laten zitten… Nee, integendeel: Hij wil ons uit onze zonden vandaan halen!
U gelooft toch ook niet dat een drenkeling, die door een ander gered wordt van het water daarna geregeld weer een nat pak moet halen? Om er vervolgens steeds opnieuw door die ander uitgehaald te moeten worden? Evenmin is het de blijvende bedoeling, dat er voortdurend een beroep op Jezus als Vergever van steeds opnieuw begane zonden gedaan wordt. Helaas zien vele christenen in Jezus niet meer dan een soort “beroepsvergever” en dan ook nog voor vaak dezelfde zonden…Natuurlijk is God graag bereid, om te vergeven, want Hij is goed! (o.a. Ps. 86:5,15) Maar Gods plan met ons leven houdt uiteraard niet in, dat wij het zondigen voortzetten en daarna maar weer om vergeving bidden…
Gered worden van onze zonden houdt een heerlijke verlossing in, namelijk dat we ophouden met zonden doen! Dit zegt Gods Woord en ook al zeggen vele theologen dat zoiets onmogelijk is, dan GELOVEN we wat de Bijbel zegt en dat dit waarheid wordt in onze levens. Hier dient alle menselijk gepraat te wijken en al het goddelijke spreken in zijn eigen Woord naar voren te komen. God wil niets liever dan VOORWAARTS met zijn mogelijkheden in ons leven!

Wegnemen van zonden
“Hem die ons liefheeft en uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed…” (Openb.1:5c). Geen half werk van vergeving alleen, maar juist een grondige verlossing is dat wat God met ons voorheeft.
In het oude verbond konden de zonden voorlopig bedekt worden door dierenoffers, maar het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen
(Hebr. 10:1-4) En gij weet ( weet u dat echt?) dat Hij- Jezus Christus- geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou WEGNEMEN, en in Hem is geen zonde (1Joh. 3:5)
Wat is daarvan het gevolg in uw leven? Dat u, nadat Jezus Christus uw zonden heeft weggenomen, deze vervolgens weer oppakt en ermee doorgaat?? Nee toch zeker?! “Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend” (1 Joh.3:6)

Ophouden met zondigen

Nu gaat het erom het leven met Jezus ernstig te nemen. Het gaat erom Hem als Here te aanvaarden( Col.2:6) en niet slechts als een verzoening voor onze zonden, hoe geweldig dat overigens al is.
Het niet zondigen betreft uiteraard niet alleen het niet vloeken en niet stelen, dat geloven bijna alle christenen wel. Het betreft evengoed het niet bezorgd zijn, niet afgunstig zijn, niet kwaadspreken, enz.
De meeste gelovigen menen dat ze na de wedergeboorte uit God hoogstens wat minder gaan zondigen. Weinigen hebben het diepe besef gekregen, dat het Gods wil is helemaal met zonden doen op te houden. Hiertoe wil God immers krachtige genade geven!
Als we in ootmoed erkennen dat het ons niet lukt, om overwinning te krijgen, dan verleent God ook genade en hulp, dat het mogelijk is in de verzoekingen (van de boze) te volharden en de proef te doorstaan zonder te zondigen. Daarom hoeft het niet tot zonden doen te komen (Jac.1:12, Hebr.4:14-16) De voorwaarde is wel, dat we bereid zijn ALLE zonden die ons bewust zijn AF TE LEGGEN! (1 Petr.2:1, Jac.1:21)
In de verzoekingen, die in de situaties van het leven op ons afkomen, kunnen we twee dingen doen:
1. toegeven aan het vlees, het laten bevruchten door de vijand en zondigen.
2. “nee” zeggen tegen (gedachten)invloeden van boze geesten, niet tot zonde
komen, maar overwinnen.

Het is heel eenvoudig zo, dat satan uit is op het eerste en dat God het tweede wil! De Heer verlangt ernaar dat we ons onderwerpen aan Hem en de duivel weerstaan (Jac.4:7) De machtige belofte daarbij is, dat de boze van ons zal vluchten!
Daar staat de christen dan in de strijd! Hebt u een levende hoop op overwinning over boosheid en drift, over uw ongeduld en irritaties? Het is de kracht van de heilige Geest, die overwinnen in de praktijk van uw leven mogelijk maakt. Op die wijze worden we VEEL gelukkiger dan alleen met zondenvergeving!
Gods Woord wekt ons tot grootse mogelijkheden op! We denken aan: Gods wil met je hele hart te gehoorzamen, de vrucht van de Geest te openbaren, Jezus Christus werkelijk na te volgen door niet te zondigen, maar het goede te doen.
“Wie in het vlees geleden heeft, die heeft OPGEHOUDEN VAN DE ZONDE” (1 Petr. 4:1c, St.Vert.) “Omdat hij die in het vlees geleden heeft, opgehouden heeft te zondigen” (Vert. Brouwer) Wie het vlees laat lijden, maakt korte metten met elke (bewuste) negatieve infiltratie in het denken vanuit het rijk der duisternis. Er wordt niet toegestaan, dat er bevruchting plaatsvindt.
Voor zo iemand is het punt uit, radicaal afgelopen met zondigen!! Hij is zich bewust: Christus leeft in mij en in zijn tegenwoordigheid wil ik niet langer instemmen met welke zonde dan ook.

Van onze boosheden afgebracht worden
God heeft in de eerste plaats voor u (dat zijn de Joden, in de tweede plaats dus voor de heidenen) zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden (Hand.3:26).
Ziet u dat de zegen, waarmee de Zoon van God kwam, veel verder gaat dan slechts onze zonden te vergeven? Veel liever brengt God ons van de zonden af en graag ziet Hij dat wij ons afkeren van onze boosheden. Juist daartoe is zijn goddelijke kracht beschikbaar!
Een boosheid is bijvoorbeeld onverdraagzaamheid. In ons gezin met acht kinderen wordt heel wat rommel gemaakt. Geef ik dan mijn kinderen de speelruimte of erger ik mij dat ze opnieuw overhoop halen, wat ik misschien net had opgeruimd? Of dat ze soms aan mijn “heilige” spulletjes zitten? Dat de kinderen gehoorzaamheid moeten leren, is duidelijk.
Voor pa gaat het er echter om niet in ongeduld naar het vlees te reageren, maar de geest van ergernis, die zich aandient, aan te pakken. Daar waar het de vorige keer nog mis ging, mag het nu beter gaan. Zo is er ontwikkeling van het leven van de Christus in ons! Onze kinderen werken indirekt mee aan een stukje verdere verlossing. Ze vormen heerlijk, levend materiaal om mee te werken én zij vormen ons leven en bieden ons vele oefeningen, die ons leren naar de Geest te leven. Het zijn geen “lastpakken”, want de ware “lastpakken” bestoken ons leven vanuit de geestelijke wereld en die machten der duisternis zullen we bestrijden.
Wat gemakkelijk opduikt in een gezin is bijvoorbeeld mopperen. Doe ik als volwassene, die naar de Geest wil leven, nog aan gemopper over dit en over dat mee, dan ben ik nog niet verlost van deze boosheid uit de woestijn. Liefde, goedheid, geduld, enz. zijn de druiven, de smakelijke vruchten van het beloofde land en die zijn verrukkelijk om uit te delen in mijn omgeving! Die kant willen we toch graag op met ons leven, nietwaar?!

Werkelijk vrij van de zonde
Vele Joden geloofden in Jezus, maar zijn Woord vond geen plaats bij hen (Joh.8:30,37) In andere vertalingen staat: vond geen ingang, maakte geen voortgang, won geen ruimte. Daarom sprak Jezus: “Als gij IN MIJN WOORD BLIJFT, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan (erkennen), en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh.8:31,32) Kan ik de waarheid over mijn eigen leven erkennen, als God mij op zonde wijst?
Of iets moeilijker: als een broeder mij een tip geeft, om voortaan iets anders te reageren, dan ik deed? Wil ik mijn leven continu nauwkeurig laten corrigeren door het Woord op steeds fijnere gebieden, tot in de finesses?
Wie zoekt naar de openbaring van zoonschap in zijn leven, krijgt te maken met de meer subtiele vormen van zonde, om zich daarvan te kunnen reinigen. De slaaf- die de zonde doet- blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig (Joh.8:35) “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn” (Joh.8:36) Dat betekent een werkelijk vrij zijn van zonde doen. Ik hoef geen slaaf meer van de zonde te zijn, maar zal erover HEERSEN. Onder de genade zal de zonde immers geen heerschappij meer over mij voeren (Rom.6:14)

Niet langer zondigen
“Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben GEEN BESEF VAN GOD. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen” (1 Cor.15:34).
De Here is heilig en Hij haat de zonde. Het gaat hier over een ernst krijgen voor God, dat het je menens wordt, om niet meer te zondigen.
Deze vreze des Heren is geen angst voor God, want Hij heeft enkel het goede met ons op het oog. Mozes zegt in één adem: “Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt” (Ex.20:20) Daarom houdt vreze des Heren in: een vreze om te zondigen en het kwade te haten (Spreuken 8:13)
Hebben we het nog niet zo, dan kunnen we ons schamen, staat hier. Laten we leren in te zien, dat het volgens Gods Woord nuchter is, om niet langer door te gaan met zondigen.
Zij, die zo klakkeloos maar doorgaan met het voortdurend vragen om vergeving van hun zonden, zijn nog niet tot dit gezonde besef gekomen, om niet langer tot zonde doen te komen. “ Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, OPDAT GIJ NIET TOT ZONDE KOMT”(1 Joh.2:1a) Dat is de hoofdzaak voor ons dagelijks leven!
Gelukkig is er wel een achtervang, als het eens niet goed mocht gaan en we falen. Nooit is er dan reden tot vertwijfeling, want dan kunnen we terugvallen op: “En áls iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige” (1 Joh.1:1b) Dat is echter niet het normale, christelijke overwinningsleven.
Laten we God bidden, om genade en kracht dat het in ons leven komt tot een STOP met (bewust) zondigen. Neem het Woord “en geeft de duivel geen voet” (Efeze 4:27) uiterst serieus!
Wat een vreugde in God, als het gaat gelukken, om een overwinningsleven te leiden door de kracht van Gods Geest! Door geloof en door gehoorzaamheid is het werkelijk een haalbare zaak om te overwinnen!
Doe daarom wat Jezus tegen een zondares zei: “Ga heen, ZONDIG VAN NU AF NIET MEER”! (Joh.8:11)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *