Pinksteren in je hart en in je leven!

“Wie gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh.7:38).

“En zij werden allen vervuld met de heilige Geest…” (Hand.2:4).

Gebrek aan begrip

Voor velen is Pinksteren niet meer dan een extra dag vrij.

Christenen weten dat Pinksteren te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest. Voor sommigen blijft het spreken over de Geest van God vaag en abstract.  De werking van de Geest lijkt voor niet weinigen een onbekend of althans weinig bekend verschijnsel. Velen lijken de geestelijke antenne en een radar van God voor de geestelijke wereld te missen.

Historie of levende realiteit nu?!

Misschien is het een mooi historisch feit en een krachtig begin van de gemeente van Jezus Christus 2000 jaar geleden. Maar wat zijn de effecten van de werking van Gods Geest voor nu? Heb je persoonlijk ook een ervaring van en met Gods Geest gehad? Dan bedoel ik weer niet alleen een aantal jaren terug, toen je in je eerste vurige liefde voor Jezus Christus stond, maar VANDAAG als een werkelijkheid in je leven. Is het leven in de Geest realiteit voor je NU, of zij het maar een stel verheven klanken? Mooie, maar loos lijkende kreten die toch – op de keper beschouwd – geen relatie hebben met de nuchtere, soms harde wereld van elke dag.

Meer dan wedergeboorte!

Ik ga ervan uit dat je je hebt bekeerd van je vroegere wandel, toen je stuurloos met de wereld meedobberde en dat je Jezus Christus als stuurman en leidsman van je leven hebt gekozen.

Ik neem aan dat je wedergeboren bent door het levende en blijvende Woord van God (1 Petr.1:23) en dat je geboren bent uit de Geest (Joh.3:5-6).

Die Geest van God heeft jouw menselijke geest levend gemaakt – die was immers dood door je zonden en overtredingen (Efeze 2:1) – en samen met Hem ben je aangesloten op de bron van ons leven: God Zelf! Je hebt Jezus Christus leren kennen als het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt (Joh.1:29).

De vraag is echter daarbij of je Hem ook hebt leren kennen als Degene, die in de Heilige Geest doopt (Joh.1:33). Ben je ondergedompeld in heilige Geest, helemaal omhuld met de Geest van God? Reken maar dat dit een heerlijke, verdere ervaring met God is! Dat is iets dat je door gebed en geloof kunt beleven. Daartoe heeft God ook handoplegging als een ondersteuning gegeven. Hier kun je profijt van trekken door middel van anderen, die je een stap verder kunnen helpen op de weg van God. Zonder de kracht van de heilige Geest is het christenleven namelijk een moeizame, traag voortslepende zaak.

Gods Geest werkt aan je en wil in je wonen plus je vervullen

Er is verschil of Gods Geest BIJ jou is en AAN jou een werk doet, of dat die heilige Geest IN jou woning heeft gemaakt en je helemaal van binnen kan vervullen, zodat Hij ook MET en DOOR jou een heerlijk werk van God kan doen in je leefomgeving, concreet in je alledaagse leven. Kortom: dat STROMEN van levend water uit jouw binnenste gaan vloeien (Joh.7:38). Die Geest van God zal je eigen dorheid doorbreken en je persoonlijke leven gezond en fris maken. Vervolgens zal Gods Geest de saaiheid van de dagelijkse sleur veranderen in een interessant ‘oefenterrein’, om te leren wandelen in de Geest en Zijn stem te verstaan, in plaats van het gegons en lawaai van andere stemmen van beneden. Dat kunnen we leren in huis, op school, op straat en op ons werk, of waar dan ook. Een blij, fris en sprankelend leven kan ons deel zijn, als we bereid zijn in de werking van de heilige Geest te geloven en de heilige Geest te gehoorzamen.

Heer, maak mij een kanaal van Uw zegen!?

Misschien hebben we ooit wel in onze vroomheid best oprecht gebeden: “Heer, maak mij een kanaal van Uw zegen”. We voelden ons als die “holle pijp”, waar God Zijn levenswater in moest gieten via ons over het onvruchtbare woestijnland. Maar Hij respecteert ons mens-zijn, onze creativiteit en talenten en ziet ons niet als een willoos werktuig. Niettemin zullen wij ons graag door Hem laten vormen.

Toen – in onze oude voorstelling – beseften we nog niet dat zo’n kanaal een steriele, strakke en stijve zaak is. Het is rechtuit door mensen gegraven en daarmee een dood ding op zichzelf. Kanalen zijn nooit verrassend in hun loop, maar uiterst voorspelbaar. Gods Geest werkt nooit op één  en dezelfde manier en daarom is het niet leuk om een kanaal te zijn of ernaar te verlangen dit te worden.

Geef ons dan veel liever het levendige bruisen van een rivier, die heel verrassend zijn werk doet en vanuit de bron kris kras kronkelend uitstroomt over het land, vol van energie en krachtige stroming! Wat fijn om dan te bidden: “Heer laat mij een bron zijn van Uw levende water”! Daar sta je niet passief buiten, maar daar ben je helemaal in betrokken en word je actief ingeschakeld.

Gedoopt zijn in en steeds vervuld worden met de heilige Geest geeft je het bewustzijn, dat de levende God in je werkt en dat Hij door jou anderen kan bereiken om je heen. Hoe mooi om te zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water NOOIT MEER teleurstelt (Jesaja 58:11). Hoeveel mensen zijn er wel niet teleurgesteld in wat christendom heet? De bruisende rivier van kracht is de eerste christengemeente is vaak verworden tot een mager stroompje, dat zo heel zwak en zachtjes nog wat voortkabbelt…(althans in de ogen van velen). Is het niet fantastisch als de heilige Geest in ons opspringt als een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven?! (Joh.4:14). In dit voorbeeld uit het verhaal van de Samaritaanse vrouw zien wij ook dat het levende water vrijmoedig uit haar binnenste opsprong tot zegen van haar stad (Joh.4:39). Het getuigenis van Jezus spoot eruit! Het is adembenemend om het avontuur op de rivier van God aan te gaan en de uitdaging op te pakken, om levenswater uit te delen aan een wereld die zijn dorst lest aan allerlei zaken waar je steeds weer dorst van krijgt en waar je nooit echte, blijvende bevrediging in vindt.

 

Herstel

Het is geweldig dat de Heer in de geschiedenis van de gemeente steeds weer herstelbewegingen heeft gegeven, om de gemeente te bepalen bij haar oorsprong, haar geboorte op de Pinksterdag in Jeruzalem, of wel: de kracht van de heilige Geest! Wat geweldig als kinderen van God gaan opstaan om VOL van de heilige Geest te zijn en voortdurend te worden. En: vervolgens ook hun lauwheid, gezapigheid, luiheid en slapheid radicaal overboord te gooien!

Opwekking is niet slechts een “conferentiefeest” (merk tussen haakjes op dat op zulke conferenties wel over de Geestesdoop wordt gesproken, maar dat de bijbelse ‘link’ met de waterdoop helaas niet wordt gelegd!).

Opwekking is iets dat de Heer van binnenuit met jou wil doen en wat je samen met anderen mag beleven: de heilige Geest woont in je en maakt jouw zwakheid sterk! Je bent van tussen de doden uit opgestaan en wandelt nu in de Geest.

De Trooster is erbij geroepen in jouw leven tot zalfolie voor je verwondingen, tot balsem en verkwikking voor je ziel. Zo kun je op jouw beurt voor anderen tot troost worden, zodat zij gaan zeggen “Jezus is Heer” door de heilige Geest (1 Kor.12:3) en mag jij door de Heer gebruikt worden dat anderen gedoopt worden in de heilige Geest.

Als het Koninkrijk van God over je gekomen is en bij jou baan heeft gebroken doordat boze geesten uit je leven zijn gebannen (Matth.12:28), dan mag jij daarna het klimaat en de geur van het Koninkrijk gaan verspreiden tot bevrijding van anderen, die nog gebonden zijn op bepaalde punten of gebieden in hun leven.

De Geest van God maakt je lichtbewegelijk en flexibel, zodat je Gods wijsheid vindt, om mensen te bemoedigen met woorden van God. Dat is de Geest van Pinksteren diep in je hart en reuze praktisch in je dagelijkse leven!

 

Allereerst: een ongedeeld hart voor Hem!

De Here wil in ons leven tot Zijn volle recht komen! In het oude verbond lezen we al dat als ons hart VOLKOMEN naar Hem uitgaat, Hij ons krachtig bijstaat (2 Kron.16:9). Gedeelde harten kunnen dus ingeleverd worden tot een ontvankelijk: “leer mij Here uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele”. Dan kan ons hart verenigd worden tot de vrees van Zijn Naam (Ps. 86:11). Met een innerlijk verdeeld en twijfelende hart moet een mens niet menen dat hij iets van de Here zal ontvangen (Jac.1:8) en daarmee kan Zijn Geest niet uit de voeten. In Gods bedoeling wil Hij Zijn Geest juist MEER dan overvloedig geven, want Hij is niet zuinig en wil op velerlei wijzen aan, in en door ons leven werken.

 

Wat werkt de Geest van Pinksteren uit in je leven?

Wat zijn nu een aantal belangrijke dingen, die het doel zijn van de verdere doorwerking van de heilige Geest in je leven?

Gaat het om uiterlijk vertoon, om een paar specifieke gaven, of is de Geest van God veel meer “allround”? Uiteraard is het werk van de Geest van God zo inspirerend en veelzijdig dat we maar een aantal punten kunnen aanstippen. Deze kunnen ons aansporen en aanvuren om naar MEER van God in ons leven te zoeken en te verlangen! Zonder op volledigheid te bogen noemen we een aantal terreinen op, waarin Gods Geest ons wil stuwen.

 

Aspecten van doorwerking van de heilige Geest:

 

  1. De Geest tot getuigenis

Handelingen 1 vers 8 geeft je kracht, de kracht van de Heilige Geest over je tot een getuigenis is steeds grotere cirkels van bereik, te beginnen met je eigen huis en omgeving. Het is veranderd worden van een verlegen naar een vrijmoedig persoon, die in woord en daad, door Zijn levenswijze, echt christen-zijn toont.

 

  1. De Geest, die het Woord levend maakt

De Schriften worden levend voor je en je Bijbel is geen oud, antiek boek meer, dat traditioneel naar de letter gebruikt wordt, maar o zo nuttig bij je wandel in de praktijk.

Bij Jezus gaf God Zijn Geest niet met mate (Joh.3:34) en Zijn woorden waren dan ook geest en leven (Joh.6:63). Het is ook boeiend om te zien hoe Petrus op de Pinksterdag (Hand.2) de Schrift opende en putte uit het Oude Testament, om onder andere de woorden van de profeet Joël actueel en levend toe te passen.

In je eigen leven ervaar je hoe God Zijn Woord voor je laat ‘oplichten’ en je wijsheid en openbaring krijgt door de Geest (Efeze 1:17-18).

Het is de Trooster, de heilige Geest, die ons alles zal leren en te binnen brengen al wat Jezus gezegd heeft (Joh.14:26). Hij zal Jezus verheerlijken, want Hij zal het uit het Zijne nemen en het ons verkondigen (Joh.16:14).

 

  1. De Geest van gebed en lofprijs

Zonder gebed geen heilige Geest (Luc.11:13) en zonder heilige Geest geen krachtbron om tot bidden te komen. Kan de Geest jou op gezette tijden in de stilte brengen, los van de beslommeringen van het leven, om je relatie met God te verlevendigen? Of om gericht voorbede voor anderen te doen?

Het komen tot lofprijzing en aanbidding is heerlijk om gezamenlijk te doen, maar best een oefening om het alleen te (leren) doen, of het juist te doen middenin de beproevingen!

 

  1. De Geest van profetie (en andere geestelijke gaven)

De Geest wil spreken in de gemeente met profetische woorden. Hier mag vooral naar gestreefd worden (1 Kor.14:1).

“Spreekt iemand (!), laten het woorden zijn ALS van God” (1 Petr.4:10). Het zijn woorden tot mensen, die stichtend, vermanend en bemoedigend zijn (1 Kor.14:3).

Ook de andere uitingen van de Geest mogen in een gezonde balans tot ontwikkeling komen in eigen leven en in de gemeente.

 

  1. De Geest tot heiliging

De heilige(!) Geest der waarheid KAN NIET ontvangen worden door deze wereld (Joh.14:17). Bij de stijl, de sfeer en de aanpak van de wereld voelt de Geest van God in ons zich niet thuis. “Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook Zijn heilige Geest geeft” (1 Thess.4:7-8).

Door de Geest kunnen wij de “lichaamswerkingen” doden en als we ons door die Geest laten leiden zijn we zonen Gods (Rom.8:13-14). De brieven van de apostelen sporen ons aan tot “heiliging door de Geest” (2 Thess.2:13; 1 Petr.1:2). De Geest tot heiliging is dezelfde Geest als de Geest van (lust in) de vreze des Heren (Jesaja 11:3), namelijk om (ver!) te wijken van het kwade in je leven en evenzo in de gemeente.

 

  1. De Geest tot de goede strijd: de vuurdoop doorstaan

De Geest bakt geen “zoete broodjes”, kweekt geen “zweverige gevoelentjes”, is niet te porren voor “zwoele manifestaties”, maar zegt dat je krachtig in de Here en de sterkte van Zijn macht de volle wapenrusting van God aan moet doen (Efeze 6:10), om in de geestelijke wereld tegen je ware vijanden te strijden (Efeze 6:12). Het is oorlog in de hemelse gewesten en wij mogen met de autoriteit van de Geest daar onze plaats innemen! (Efeze 2:6; Efeze 3:10).

Ook op aarde leren we in praktische zin dat de “wandel door de Geest” betekent het “niet voldoen (toegeven) aan het begeren van het vlees” (Gal. 5:16). Dat blijkt wel uit onze reacties in de levenssituaties. Zijn die nog als “zure azijn” uit de woestijn, of al als “heerlijke honig” uit het beloofde land?

Jezus kreeg de vuurdoop – de testcase van de duivel – in de woestijn na Zijn Geestesdoop, maar de goede engelen dienen Hem en Hij keerde terug in de kracht des Geestes naar Galilea (Luc.4:1-14). Hoe keren wij terug naar huis van een dag met allerlei “tegenzitters” en aanvallen? Vol van de Geest (via de goede strijd tegen de machten der duisternis), of menselijk geprikkeld en chagrijnig? Deze vuurgloed van beproeving moet ook ons niet bevreemden, als die over ons komt (1 Petr.4:12). Dan kan bijv. bij smaad lijden gelukkig(!) toch blijken dat de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op je rust (1 Petr.4:14).

 

  1. De vrucht van de Geest

De negenvoudige vrucht van liefde tot en met zelfbeheersing gaat door de Geest rijpen in onze levens (Gal.5:22). Tegen zulke mensen is de wet niet (Gal.5:23). Zij bevestigen namelijk de wet (Rom.3:31) in hun levens, hebben het vlees gekruisigd (Gal.5:24) en houden door de Geest het (goede!) spoor (Gal.5:25).

Vergeten wordt vaak bij het spreken over de vrucht van de Geest dat als voorwaarde geldt het afleggen van de werken van het vlees (Gal.5:19-21). Er staan daar 15 duidelijke zonden opgesomd, maar met “en dergelijke” is de lijst verder uit te breiden. Door allerlei vleselijk blijvende christenen ontstaat er soms een verkeerde leefsfeer in gemeenten, die het klimaat van het Koninkrijk Gods met zijn gerechtigheid, vrede en blijdschap (Rom.14:17) dreigt te verstoren.

Het is niet de bedoeling de zuurstof van het Koninkrijk – de liefde – te smoren door “geestelijke milieuverontreiniging” van werken der duisternis. Deze zullen radicaal weggedaan moeten worden, wil de vrucht van de Geest tot volle ontplooiing komen! De vrucht van de Geest openbaart het karakter van Jezus!

De zonen van God, die door de Geest geleid worden, zullen het wezen en de heerlijkheid van Christus gaan weerspiegelen en naar Zijn beeld veranderen zij van de ene heerlijkheid in de andere heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is! (2 Kor.3:18).

 

  1. De eenheid door de Geest bewaren

Tegen het woord “u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes” (Efeze 4:3) is veel gezondigd in de kerkgeschiedenis. Gods uitgangspunt blijft: “EEN lichaam en EEN Geest” (Efeze 4:4). De kracht van Gods Geest kan ons in de plaatselijke gemeente zichtbaar EEN maken! Dat lukt echt niet als menselijke heerszucht, jaloezie, roddel en negatieve kritiek (onveranderd) blijven leven in de gemeente. De kracht van de Geest is de opwaartse kracht tot God, die sterker is dan de neerwaartse kracht van de zondemachten. De Geest tot eenheid is MEER dan de geest van verwijdering of verdeeldheid.

Geloof in Zijn goddelijke kracht, die eenheid MOGELIJK maakt! De Geest bindt samen en toont je liefde voor elkaar! Woorden als “samen” en “met elkaar” zijn kernwoorden voor gemeentebouw.

 

Tenslotte: heb je dorst naar (nog) meer van God?

Als je deze gezindheid en instelling hebt, dan ben je niet een beetje aan het geestelijk freewheelen of entertainen in de gemeente. Dan hunker en smacht je naar de weg die de Geest verder met je wil gaan. Dan wil je vrij van oppervlakkigheid dieper en hoger met God gaan, ook al kost het meer van jezelf.

Laten we de uitdaging aangaan en ik roep je op, als je dorst hebt naar MEER van God, dat je in je verlangen komt en drinkt van Zijn Geest. Kom weg uit elke “droogte”, “verzanding” en “dichtslibbing” van bepaalde gebieden in je leven en laten – voor het eerst of opnieuw – de stromen van levend water vloeien uit je hart en leven!

Geef de geest van onverschilligheid geen kans, om schouderophalend aan het MEERDERE van Gods goede Geest voorbij te gaan! De Here is RIJK voor allen die Hem aanroepen! (Rom.10:12).

 

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *