Reactie aan RD op correctie Bram Krol foutieve insinuaties Branham

29-11-2015  Geachte redactie / heer Kranendonk,
Betreft artikel van Bram Krol “Het falen en dwalen van sekten aangetoond” in het Ref. Dagblad van 25 sept. 2015 (papieren blad) en het digitale artikel van 1 oktober j.l. – recensie over het boek van Jildert de Boer  ‘In het Huis mijns Vaders‘.
Zaterdag 28-11-2015 ontving ik van de heer Bram Krol een kopie van zijn verzoek aan u om een rectificatie in uw krant.
Zie onder deze mail de betreffende correspondentie, (waarbij overigens mijn brief – in pdf-formaat – aan hem niet aanwezig is.)
Daarin werden o.a. alle door hem genoemde punten over W.M. Branham door mij weerlegd met bewijzen.
Onder het kopje ‘flacon met olie’ wordt de heer Krol persóónlijk.
Daar wordt in een paar regeltjes de in 1965 omgekomen bekende Amerikaanse evangelist William Branham voor de lezers van het RD voorgesteld als een dronkaard, een ontmaskerde bedrieger, enz.
Nadat ik voor Bram Krol alle door hem genoemde feiten had weerlegd als leugens, vraagt hij u om een rectificatie van zijn lichtvaardig herhalen van uitspraken van derden (zonder onderzoek te hebben gedaan over de juistheid van zijn gegevens.)
Rectificatie zonder man en paard te noemen?
De heer Krol poneert heel krachtig in zijn e-mail van 28-11 j.l. aan u: “Feiten zijn feiten en fouten zijn fouten”.
Daaruit komt voor mij het belang voort, dat in de gevraagde rectificatie zeker zijn ‘feitelijke fouten’ moeten worden genoemd, anders is een rectificatie nietszeggend. In zijn brief blijkt de heer Krol het namelijk te willen afdoen met: “Ik heb daarin een kapitale fout gemaakt t.a.v. de groepering rond de evangelist William Branham. Kan daarvan een rectificatie komen?  … Op dit punt was ik fout.”   ( Einde citaat.)
Mijn vraag aan u: Wat is: daarvan???  Wat is dit punt???
Ik meen dat even sterk als de negatieve leugens in het RD werden gepubliceerd, ook met name wordt genoemd wélke reputatie vernietigende onwaarheden Bram Krol beschreef. Om recht te doen aan de ‘zwart’ gemaakte persoon, zouden de onwaarheden in de rectificatie puntsgewijs moeten worden genoemd.
Ik citeer:
1 Was Branham stomdronken toen hij de dood vond in het verkeer? Het staat in een politierapport, zeggen zijn tegenstanders.
Dit is een leugen; W.M. Branham was zelfs geheelonthouder. De chauffeur van de ándere auto was dronken!
2 Ooit werd hij ontmaskerd wegens puur bedrog. – Dit is een verzinsel. Een politie-officier die belast was om te onderzoeken of W. Branham een bedrieger was, kwam zelfs in een persoonlijk gesprek met W. Branham tot geloof en werd later een prediker van het Evangelie! Een andere keer werden degenen die in het openbaar W. Branham als zogenaamde FBI-agenten op een bepaalde dag zouden ontmaskeren, zélf ontmaskerd!
3 Zijn goddelijke aanstelling zou blijken uit spontaan stromende olie in zijn handen, maar hij had een flacon met olie in zijn colbertje. –  Dit is een klinkklare leugen.
De lezer heeft recht op rectificatie van deze feiten.
Bram Krol schrijft dat hij nu de feiten heeft onderzocht en zijn conclusie in zijn email aan u van 28-11 j.l. luidt:
Maar toen begon het al door te dringen bij me dat de kritiek van de heer Terburg correct was. Nu heb ik alles nagezocht, en moet ik hem in zijn afwijzen van wat ik in de recensie over Branham schreef, gelijk geven.”
Geachte redactie en de heer Kranendonk: Ik verwacht van u als redactie van een Christelijk Dagblad dat u de door Bram Krol veroorzaakte schade en schande door zijn genoemde onwaarheden, op juiste wijze zult weten te rectificeren.
Uw christen-broeder,
Henk Terburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *