Spade Regen Gemeente – een kleine inblik

Een kleine inblik in deze zending uit Zuid-Afrika

Ontstaansgeschiedenis

Het begin van deze gemeenschap kunnen we dateren in 1927. Haar grondlegster is Maria Martha Fraser. Zuster (‘oma’) Fraser is eerst lid van de Apostolic Faith Mission, een Pinkstergemeente in Zuid-Afrika. Zij is ontevreden met haar eigen geloofsleven en vindt de Apostolic Faith Mission wereldgelijkvormig. Ze heeft een verlangen naar meer van God en naar opwekking. Daarom heeft ze behoefte om veel te bidden, ook ’s nachts. Samen met negen andere zusters start ze bidstonden.

Na een bidden- en vastenperiode met deze zusters krijgt zij na negen maanden (duur van de zwangerschap) een profetie dat God een werk zal vestigen, waarin al de gaven van de heilige Geest vrijuit zullen kunnen werken. Het zal een werk naar Gods hart zijn, waar zonde niet in staat zal zijn aanhoudend te blijven bestaan. Na ‘geboorteweeën’ door strijd met de leiding van de Apostolic Faith Mission komen zuster Fraser en haar getrouwen op zichzelf te staan door de geboorte van een mannelijke zoon (Op. 12:5): de Spade Regen Zending.

Spade (= late) regen van de heilige Geest

Zuster Fraser ziet in haar beweging de vervulling van de profetie uit onder andere Joël 2:23 over de spade of late regen, een beeld van de sterke werking van de Heilige Geest in haar midden door profetie en zondeopenbaring. Zij krijgt een gezicht waarin het ‘blauwe kleed’ getoond wordt om te dragen voor de Spade Regen-zusters als teken van een Heilige Geest-ervaring, afzondering van de wereld en eerbaarheid. De spade of late regen van de Heilige Geest is er om de gelovigen klaar te maken en toe te bereiden als een reine Bruid, die de Bruidegom, Jezus, kan halen bij Zijn wederkomst (de zogenaamde ‘opname’ of ‘wegraping’ in het Zuid-Afrikaans).

Geloofshuizen

In gebed verlangt zuster Fraser naar een huis voor de behoeftigen en mensen die genezing zoeken van God. Het antwoord van de Here is: “Ik wil dat jullie een huis kopen en dit openstellen als een onderkomen voor behoeftigen en een heiligdom, waar Mijn kinderen Mij in Geest en Waarheid kunnen dienen.”

Zr. Fraser gaat helemaal uit de hand van de Here leven in geloof en gebed. Ze vertrouwt er in kinderlijke onderwerping op dat God zal voorzien in de grond en het huis. Het eerste geloofshuis wordt ‘Jatniël’ in Benoni bij Johannesburg. In 1929 verlaat de geleerde dr. A.V. Krige de universiteit te Stellenbosch om zich bij de kleine, in de kinderschoenen staande, Spade Regen Zending te voegen. Hij wordt de rechterhand van zr. Mara Fraser en is ijverig in het schrijven van brochures die hij zelf drukt.

Al in 1933 heeft de Spade Regen Beweging zich door heel Zuid-Afrika verspreidt. In de geloofshuizen die overal ontstaan worden strenge huisregels gehanteerd. We citeren uit een brochure van zr. Fraser met haar getuigenis: “Er zijn huisregels door de Heilige Geest gegeven, die nagekomen moeten worden; vooral moet grote stilte in acht worden genomen. Er mag niet luid worden gesproken en evenmin hard over het terrein worden gelopen. Er worden geen ijdel gepraat of grapjes toegelaten, waardoor de heiligheid en vrede van de Heilige Geest zouden kunnen worden verstoord. Als er behoefte is voor bepaalde huishoudelijke benodigdheden, dan bidden de huisgenoten soms dag en nacht buiten het kettinggebed om of prijzen zij de Here rondom het gebouw gaande, zoals de Here het leidt. Er wordt nooit gecollecteerd. Nooit wordt er voor persoonlijke behoeften in het bijzijn van anderen gebeden, want zoiets wordt in afzondering gedaan en de Here Die in het verborgene ziet, vergeldt dit in het openbaar.” Tegenwoordig zijn er 30 geloofshuizen daar over het hele land verspreid, inclusief Namibië en Botswana.

Afsplitsing
In 1939 vindt er een soort afscheiding plaats onder C.J. Prinsloo, die het op zijn hart heeft een nieuw werk te starten, de Lede in Christus Kerk. Zr. Fraser wijst hen scherp af en beschouwt de nieuwe gemeenschap als een nabootsing van de Spade Regen Gemeente.

Verdere verspreiding

Het werk overzee neemt een aanvang. Als eerste in Europa komt Nederland aan de beurt. In 1938 komt broeder Landheer in ons land aan. In 1942 wordt in Rotterdam het eerste geloofshuis ingericht. Na enige tijd leert de huisarts Jacob Leonard de Heer de HEER kennen. Hij wordt een belangrijke steunpilaar naast broeder Landheer. In 1955 overlijdt hij voortijdig – na de ontberingen van een reis dwars over het continent Afrika per busje – in Zuid-Afrika.

In de periode 1952-1957 verspreidt het Spade Regen-licht zich naar Duitsland, waar het geloofshuis Libanon in Beilstein bij Stuttgart een belangrijk verzamelpunt wordt.

In 1955 wordt huize Vrijland gekocht, dat geloofshuis ‘Hefsibah’ wordt genoemd, in het plaatsje Wenum-Wiesel nabij Apeldoorn. Het is bedoeld voor heel Nederland.

Na het overlijden van zuster Fraser in 1972 krijgen achtereenvolgens zr. S.J. Smalberger en Pieter van Vuuren de presidentstaak.

Geleidelijk aan heeft de Spade Regen Zending zich wereldwijd over alle continenten, zij het overal zeer klein, en vaak met slechts één geloofshuis per land of nog veel wijdere omgeving. Ik noem bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Paraguay, Oekraïne en Australië. In Europa zijn er ook geloofshuizen in Engeland, Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. Duitsland heeft vier geloofshuizen.

Hoe een geloofshuis functioneert

In de geloofshuizen wonen broeders en zusters bij elkaar in een gemeenschap, waarbij men wel persoonlijke spullen in een eigen appartement heeft. In de behoeften van het geloofshuis en in die van de bewoners wordt erop vertrouwd en intens voor gebeden dat de Here in al het nodige zal voorzien. De Spade Regen-gelovigen, die in de maatschappij wonen, leven en werken, staan doorgaans 10% van hun inkomen af aan het geloofshuis. Het geloofshuis fungeert als het gemeentecentrum, waar iedereen die de zondagmorgendienst bijwoont na afloop een gratis warme maaltijd ontvangt.

Hoofdrichtlijnen in Spade Regen zijn de onderworpenheid aan Gods Woord, de leiding van de Heilige Geest en de algehele toewijding van de leden aan Christus. In de geloofshuizen begint de dag met de ochtendbidstond van 6 uur.

Leer en speciale uitingen of manifestaties

In de leer van Spade Regen staat vooral als grondwaarheid het belijden van zonden in het bijzijn van een betrouwbare getuige centraal. Het in het algemeen zonde belijden, zoals vaak gebruikelijk is in de christenheid, beschouwt men als niet concreet genoeg en daardoor oppervlakkig. Profetie (“de Here heeft met ons gepraat”) vervult een richtinggevende leidraad. Gebed en levensheiliging zijn binnen de Spade Regen Gemeente buitengewoon belangrijk.

Binnen de Spade Regen Gemeente spelen speciale gewoonten en bepaalde rituelen een rol. Het pleiten van het bloed van Jezus past men toe in de betekenis van de bescherming van God inroepen over het huis, het grondstuk, de auto en over zichzelf. Dit op de wijze zoals eens Israël in het land Gosen van Egypte door het bloed te gebruiken zich veilig wist tegenover de verderfengel. In de zangdiensten komt het tot de climax van de zogenoemde koor- of Geestesdans (in het Zuid-Afrikaans ‘instrijden’ genoemd). Het is een combinatie van geestelijke strijd tegen de duivel en lofprijzing en aanbidding tot God. Voor buitenstaanders zijn de huppelende broeders en zusters wel wennen. De Spade Regen Gemeente heeft een eigen zangbundel, ‘Loof de Heer’, met koortjes uit Zuid-Afrika aangevuld met liederen uit Johannes de Heer.

Vernieuwingsproces

Na het aantreden van een nieuwe internationale president, Fanie van Vuuren, is er in de Spade Regen Zending sinds ongeveer 2008 een vernieuwingsproces op gang gekomen. Diverse strenge en exclusieve geloofsopvattingen zijn genuanceerd of gerelativeerd. De Spade Regen-christenen vormen niet alleen de Bruid. De exclusieve opstelling van het verleden is geleidelijk aan bijgesteld. De geloofshuizen zijn naar binnen gekeerd geworden, maar moeten weer relevant worden voor de samenleving. Te lang is de aandacht uitgegaan naar de eigen gemeentebehoeften en uiterlijke bijzaken. Het is van belang dat Christus opnieuw centraal gaat staan, dat de kern van de bijbelse boodschap weer verkondigd wordt en dat uitreiking (evangelisatie) plaats zal vinden. Het is essentieel dat andere mensen voor Christus gewonnen worden. Andere christenen wil men als medebroeders en medezusters zien.

Er is nog wel een hele weg te gaan om van de in documenten uiteengezette vernieuwing dit in de praktijk ook werkelijkheid te laten worden.

Verzoening en langzamerhand op weg naar openheid

Zelf willen zij af van de te strenge praktijken van het verleden in de geloofshuizen. Met mensen die zich beschadigd of verwond voelen door vroegere, verkeerde handelwijzen wil men tot verzoening komen in een herstel van normale verhoudingen. In 2013 heeft een verzoening plaats gevonden met de min of meer in 1939 afgesplitste Leden in Christus Kerk. Beide gemeenschappen aanvaarden elkaar nu. De Spade Regen Zending is exemplarisch dat het mogelijk is om vanuit de ‘sektarische hoek’ te komen tot een geleidelijk aan meer openstaan voor andere christenen.

Omvang

In ons land telt de Spade Regen Gemeente ongeveer 80 leden, van wie 20 in het geloofshuis ‘Hefsibah’. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het maximale aantal in Nederland rond de 200 gelovigen. Wereldwijd bedraagt het aantal Spade Regen-gelovigen om en nabij de 10.000.

Jildert de Boer

©Verdieping en Aansporing 2015.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *