Visie op genezing van zieken en bevrijding van demonen deel 1

VISIE OP LICHAMELIJKE GENEZING
EN BEVRIJDING VAN DEMONEN deel 1

Een beknopte uiteenzetting

Inleiding

Zowel lichamelijke genezing als bevrijding van boze geesten beschouwen we als belangrijke aspecten van het evangelie zoals Jezus en de apostelen dat verkondigden. We lezen in Marc. 3:14-15: “En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn EN om hen uit te zenden, om te prediken, EN macht te hebben zieken te genezen EN de demonen uit te drijven” (vergelijk ook Marc. 6:12-13). Het EN-EN-EN is opmerkelijk! Jezus zei: “Zie, Ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen…” (Luk. 13:32). De bediening van Jezus wordt nog duidelijker omschreven in Jes. 61:1-3 en de vervulling ervan in Luk. 4:18-21:

 • Een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen/aan armen het evangelie te brengen
 • Om te verbinden verbrokenen van hart/hen heen te zenden in vrijheid
 • Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen/loslating te verkondigen
 • En voor gebondenen opening van de gevangenis
 • En aan blinden het gezicht
 • Om alle treurenden te troosten
 • Om te verkondigen het aangename jaar des Heren

Vier soorten genezing

Bij genezing of herstel kunnen we denken aan diverse soorten:

 • geestelijke genezing van de zonde

Daarvoor kwam Jezus als Redder van de zonde, om ons te vergeven en ons vrij te maken van zonde. Dit is de basis van het evangelie, dat we voortdurend verkondigen.

Hierover willen we nu niet in bijzonderheden treden.

 • psychische genezing van stoornissen

Na de zondeval heeft het rijk der duisternis de mensheid aangetast met allerlei psychische ziekten, of psycho-somatische ziekten. Wij geloven dat het mogelijk is door aanraking van God en/of behandeling via therapie en medicijnen er beïnvloeding en verandering mogelijk is van ziektebeelden. Mensen kunnen vrij worden, zodat zij niet hun hele leven gebukt hoeven te gaan onder een juk. Voorbeelden zijn: manische depressiviteit, angsten en fobieën, borderline persoonlijkheidsstoornis e.a. We denken ook aan verschijnselen als ADHD en vormen van autisme, waarop de kracht van het evangelie een positieve uitwerking kan hebben. De Bijbel geeft weinig concrete aanwijzingen op dit gebied. We zoeken naar wijsheid van God, om mensen te helpen. Seculiere hulp via psycholoog en/of psychiater wijzen we niet op voorhand af.

Moeilijker gebieden zijn aangeboren syndromen en aangeboren afwijkingen, maar ook een fenomeen als dementie bij ouderen. Denk bijv. aan Down-syndroom of geboren worden met een open ruggetje. Voorbeelden van genezing in deze tijd zijn er niet of nauwelijks. In het duizendjarige vrederijk zal er ongetwijfeld herstel zijn voor alle kwalen. Dementie is een probleem waarvoor we met het volle(dige) evangelie nog geen afdoende oplossingen hebben, om dit te voorkomen. We zoeken en tasten ernaar.

 • innerlijke genezing van verwondingen, beschadigingen en trauma’s

Jezus heeft ook onze smarten gedragen (Jes. 53:4). Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden (Ps. 147:3). In hun kinder- en jeugdtijd kunnen mensen door opvoeding, traumatische gebeurtenissen, mishandeling en incest allerlei builen, deuken en littekens van binnen hebben opgedaan. Door Gods zalf en balsem is heling en innerlijk herstel mogelijk. Dat proces kan tijd kosten. Niettemin lezen we ook de geweldige belofte “uw wond zal zich spoedig sluiten” (Jes. 58:8). We hoeven niet chronisch beschadigd te blijven, maar mogen gaandeweg innerlijke genezing ervaren.

 • fysieke of lichamelijke genezing

De Here is onze Heelmeester (Ex. 23:6). Dat Jezus onze Geneesheer is, zien we duidelijk in de evangeliën.

Wij geloven in het herstel van de gehele mens naar geest, ziel en lichaam (1 Tess. 5:23; vergelijk Rom. 8:11, Rom.12:2b, Matt. 8:2-3 en 3 Joh. 2). Dat is Gods bedoeling, al zal de boze Gods plan proberen dwars te bomen..

In dit stuk willen we naast het aantippen van andere vormen van genezing vooral visie ontwikkelen op lichamelijke genezing. Het herstel daarvan noemen we:

 • goddelijke genezing, of
 • gebedsgenezing, of
 • geloofsgenezing

Genezing langs de natuurlijke, medische weg

Daarnaast is er medische of natuurlijke genezing door operatieve ingrepen, therapieën en medicijnen. Een arts en de middelen die deze aanwendt, staat ook in dienst van God en is een medewerker ten goede voor de mensen tot herstel. Vaak bidden we bij operaties dat God de artsen wijsheid geeft en hun handen zal sturen en dat de middelen een herstellend effect zullen uitwerken.

In het apociefe boek Jezus Sirach 38 lezen we een aantal opmerkelijke dingen. “Eer een arts, want je hebt hem nodig, ook hij is door de Heer geschapen en hoewel genezing van de Allerhoogste komt, wordt hij door de koning beloont” (Jez. Sir. 38:1-2). “Laat de dokter zijn werk doen, ook hij is door de Heer geschapen, houd hem niet op een afstand, ook hij is nodig. De goede afloop ligt soms in zijn handen; ook hij bidt tot de Heer dat hij hem de weg naar genezing wijst en het leven redt” (Jez. Sir. 38:12-14).

Zorg voor ons lichaam om ziekten te voorkomen

Ons lichaam heeft een levensgeest, een door God ingeschapen afweermechanisme tegen verkeerde invloeden. Onze geest heeft daarbij de versterking van de tempel van ons lichaam nodig door de heilige Geest, die in ons woont. We hebben zelf daarbij zelf de opdracht God te verheerlijken met ons lichaam (1 Kor. 6:19-20). Dat betekent bijvoorbeeld gezonde voeding, voldoende rust, afdoende kleding en vrij te zijn van verslavingen, die inbreuk doen op ons lichaam.

Zalving en handoplegging tot genezing 

In onze visie willen we goddelijke genezing en genezing via de medische wereld niet tegen elkaar uitspelen. Kortom: mensen hebben de vrijheid een dokter te raadplegen, die een diagnose kan stellen en medicijnen voorschrijven. Wil een gemeentelid zijn/haar medicijnen in geloof laten staan, dan doet deze dat op grond van eigen verantwoordelijkheid.
We willen gemeenteleden stimuleren op grond van Jacobus 5 te handelen, waar we lezen bij ziekte te oudsten te roepen, om met zich te laten bidden en met olie (=symbool van de kracht van de heilige Geest) gezalfd te worden. Daarbij is handoplegging een belangrijk middel om in Jezus’ naam te gebruiken tot genezing (Marc. 16:18).

Instant genezing en genezing in fasen

Soms zien we dat mensen direct, instantelijk genezen worden door geloof in genezing van Godswege. Bij anderen merken we dat God in een proces, in etappes, geneest. Bij Jezus zien wij dat ook Hij een keer in twee etappes genas door iemand tweemaal de handen op te leggen, We vinden dat bij een blinde in Marc. 8:22-26. De eerste keer zag de blinde de mensen als bomen wandelen. De tweede keer zag hij alles scherp.

Ziektemachten aanpakken

We roepen God aan dat Hij de zieke zal genezen en we bestraffen zo nodig de ziektemacht. “Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit…” (Luk. 4:40-41). In Luk. 6:17-19 lezen over een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk “die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten, en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.”

Ziekte is een gevolg van zonde. Zonde komt van oorsprong van de duivel (1 Joh. 3:8). Hij was ook een mensenmoorder van het begin af en de vader (= verwekker) van de leugen (Joh. 8:44). Ziekte valt sinds de zondeval in de gebrokenheid van de schepping ons lichaam aan. Ziekte komt niet van God, maar een christen kan wel ziek worden. Van Jezus lezen wij dat Hij rondging weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem (Hand. 10:38). Jezus genas in elk geval allen die tot Hem kwamen!

Niet alle zieken worden genezen

Hoewel ziekte er oorspronkelijk niet bij hoort, zien wij dat bij het bidden om genezing en bij het uitoefenen van de genezingsbediening dat niet alle zieken genezen (de genezing door medici laten controleren is verstandig, zoals Jezus de genezen melaatsen naar de priesters in de tempel verwees ter controle). Met ieder die genezen wordt, zijn we God intens dankbaar en samen blij met de genezene!

Ontwikkelingsfasen en de God bij Wie alles mogelijk is

We hopen en geloven dat er naarmate de gemeente naar haar einddoel groeit steeds meer zieken genezing zullen vinden. In de eindtijd valt de late regen van de Geest met heerlijke gevolgen, zodat de oogst rijp, volwassen wordt (Jak. 5:7; Joël 2:23-24). Er is een zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd (1 Petr. 1:5,9). Ons uitgangspunt is niet een laag aantal genezingen, maar een God bij Wie alle dingen mogelijk zijn (Matt. 9:26; Marc. 10:27) en de belofte “alle dingen zijn mogelijk, voor wie gelooft” (Marc. 9:23). God heeft ons in Jezus’ naam gezag (autoriteit, volmacht) gegeven (bijv. Luk. 10:19). We mogen nu reeds de krachten van de toekomende eeuw smaken (Hebr. 6:5), al hebben we ze nog niet ten volle te pakken. We leven in de tijd van ‘reeds’ en ‘nog niet.’ We mogen daarin zeker een geestelijke ontwikkeling meemaken.

Hindernissen tot genezing

Er kunnen allerlei hindernissen zijn die genezing tegenhouden of belemmeren. Ongeloof is een belangrijke factor. Zelfs van Jezus staat dat Hij op een bepaalde plaats niet vele krachten kon doen wegens hun ongeloof (Matth. 13:58). Bij een andere gelegenheid staat er: “Er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen” (Luk. 5:17). Geregeld sprak de Meester: “U geschiede naar uw geloof”. Anderzijds mogen wij nooit mensen die niet of nog niet genezen zijn beschuldigen van ongeloof of gebrek aan geloof. Sowieso is bij het gelovige gebed het geloof van de voorbidder net zo belangrijk. We weten niet altijd waarom genezing soms niet intreedt. Bij ernstige verdeeldheid of het niet onderscheiden van het lichaam van Christus, de gemeente, schrijft Paulus: “Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen er niet weinigen” (1 Kor. 11:28-31).

Inzicht vermeerderen van de geestelijke wereld en wat daar aan de hand is

Bovendien kennen wij nog niet alle wetten die in de geestelijke, onzichtbare wereld (van engelen en demonen) gelden. Hierin mag onze kennis en inzicht toenemen. We zijn dankbaar met wat we al weten en mogen toepassen, maar we beseffen ook dat een geestelijk, grotere effectiviteit mogelijk is en dat we nog veel moeten leren over de hemelse gewesten. Daar willen we ons naar uitstrekken in kennis, inzicht, wijsheid en kracht van God. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht (1 Kor. 4:20).

God is goed

We geloven dat God souverein (oppermachtig) is, dat Hij boven alles staat en dat wij in alles van Hem afhankelijk zijn en genezing nooit kunnen afdwingen, claimen of forceren. Al begrijpen God niet altijd en is Hij ons geen verantwoording schuldig, toch mogen wij altijd Hem vertrouwen dat Hij, onze goede God, het allerbeste met ons op het oog heeft. Al merken wij dat God lang niet altijd direct, rechtstreeks ingrijpt en soms evenmin via ons in Jezus’ naam: wij blijven geloven in Gods leiding en Zijn bewarende hand over ons leven. God is door en door betrouwbaar en aan Hem houden we ons vast! Alle dingen werken mede ten goede voor hen die God liefhebben (Rom.  8:28).

Alternatieve geneeswijzen

Met alternatieve geneeswijzen moeten we erg voorzichtig zijn. Zonder dit gebied nader uit te werken, merken we op dat veel van deze methoden een occulte achtergrond hebben (Deut. 18:9-14) en dat er daarom invloed vanuit het rijk der duisternis meekomt. Als het goed is, beginnen er allerlei ‘rode lampen’ te branden als dergelijke zaken spelen, waardoor we deze weg niet zullen bewandelen. Bij ‘grensgebieden’ moet elke christen zijn/haar eigen geweten volgen en zullen we elkaar niet oordelen, maar willen we samen alert blijven tegen verkeerde invloeden.

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *