Visie op genezing van zieken en bevrijding van demonen deel 2

VISIE OP LICHAMELIJKE GENEZING
EN BEVRIJDING VAN DEMONEN deel 2

Een beknopte uiteenzetting

Bezetenheid en gebondenheid

Jezus verloste vele bezetenen in zijn tijd. Waar wij in de gemeente meestal mee te maken krijgen zijn de lichtere vormen van gebondenheid. Bij bezetenheid is de mens van 80 tot 100% willoos. Bij gebondenheid is dit bijvoorbeeld voor 10, 20 of 30% het geval. Op die terreinen krijgt de christen geen overwinning en zit hij/zij vast.

Een bepaalde sector

Onder bevrijding verstaan we dat mensen in Jezus’ naam vrijgezet worden van hun gebondenheid op een bepaald terrein of gebied van zijn/haar leven. Ook na wedergeboorte en doop in de heilige Geest blijkt in de praktijk dat christenen nog op een bepaalde sector of enkele sectoren gebonden blijven door een remming of blokkade vanuit het rijk der duisternis. Op dat punt worden zulke mensen geweld door een macht der duisternis.

Eigen verantwoordelijkheid

In de eerste plaats benadrukken wij de eigen verantwoordelijkheid van de mens, om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen (Kol. 3 en Efeze 4). Wij zullen het kruis in ons zijn werk laten doen en daarbij niet alleen geloven in Jezus, maar Hem ook gehoorzamen. De Bijbel noemt dat geloofsgehoorzaamheid (Rom. 1:5; Rom. 16:26).

In Jezus’ naam kwade machten uitwerpen

In de tweede plaats komen we op het spoor van de christen die graag helemaal vrij zijn en daarbij de gezindheid heeft, om de zonde af te leggen en helemaal Gods wil te doen, maar dat op sommige punten niet kan. Sommige mensen willen graag, maar kunnen het niet, lopen steeds weer vast. Dan spreken we van een gebondenheid, die veroorzaakt wordt door een boze geest. We willen graag scheiding aanbrengen door de boze geest in Jezus’ naam uit te werpen en de christen vrij te zetten.

Soorten demonen

Ergens is er een invalspoort geweest voor het rijk der duisternis. Op grond daarvan heeft de vijand een bepaalde grond, een zekere aanspraak verkregen. Behalve het algemene en algehele gegeven van de gevolgen van de zondeval (1 Joh. 5:19) kunnen specifieke demonen op diverse manieren ons binden op een levensterrein. We denken aan geesten, die doorwerken vanuit de voorgeslachten, aan occulte machten die binnendringen als men zich bezig gaat houden met waarzeggerij, spiritisme, magnetisme, magie, enzovoort, waarvoor Deut. 18 ernstig waarschuwt. Er zijn vele soorten demonen, van wie sommigen letterlijk in de Bijbel benoemd worden, zoals “een stomme en een dove geest” (Marc. 9:25; vergelijk Matt. 12:22), “een geest van zwakheid” (Luk. 13:10-16), “een waarzeggende geest” (Hand.16:18). In het verlengde van deze bijbelse voorbeelden wordt er in onze praktijk wel gesproken over bijvoorbeeld een geest van angst, een weerspannige geest, een driftmacht, een geest van geweld, een geest van afwijzing of verwerping, een geest van hysterie enzovoort. Als er geesten uitgegaan zijn en het huis geveegd is en op orde, dan is het zaak dat het huis ook gevuld wordt met Gods Geest (Matt. 12:43-45) en dat de deur voor de invloed van deze belagers en indringers dicht wordt gehouden (vergelijk Gen. 4:7).

Gezag over boze geesten

De gelovigen hebben de opdracht om in Jezus’ naam boze geesten uit te drijven (Marc. 16:18), waardoor de gebondene vrijkomt. Jezus dreef de geesten uit met zijn woord en Hij deed dit door de kracht van de heilige Geest. Wij mogen Hem in die opdracht volgen. Daarin willen we balans vinden in de verhouding tussen enerzijds onze eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en anderzijds het werk van boze geesten. Demonenblindheid (onderschatting van de macht van de vijand) is erg, maar we moeten ook niet vervallen in het overal demonen gaan zien (overschatting van het werk van de tegenstander). Jezus verleent ons macht en gezag om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal ons enig kwaad doen (Luk. 10:19). De strijd in de hemelse gewesten is een zaak die we serieus moeten nemen en de gedachten van satan moeten ons niet onbekend zijn (2 Kor. 2:11). Om te geestelijke strijd op te pakken is het van groot belang dat we de gehele wapenrusting van God aandoen (Efeze 6:10-18).

Een onderdeel van discipelschap

Veel christenen moeten wennen aan het omgaan met bevrijding. Anderen zijn bang en angstig voor dit onderwerp. Dat is niet nodig, maar de Bijbel spreekt over deze dingen als een realiteit die we niet uit de weg moeten gaan.

Net als in Jezus’ dagen is het vaak “een nieuwe leer met gezag” (Marc.1:27). Wij geloven dat het van belang is dat we bevrijding niet alleen inzetten bij zware, pastorale situaties, maar in onze visie dient bevrijding allereerst een plaats te hebben in het discipelschapstraject.

Een manier van aanpak

Als hulpmiddel kan gebruik gemaakt worden van de zeven stappen naar bevrijding (Neil Anderson). Hoewel Jezus en de apostelen niet een speciale methode of een bepaald systeem hanteerden, ervaren we dat een gericht gebed in Jezus’ naam en het aanspreken van een macht der duisternis lang niet altijd het gewenste, blijvende resultaat heeft. In het boekje van de zeven stappen worden zeven hoofdgebieden onder de loupe genomen en samen met een mentor doorgenomen, zodat op elk terrein ontdekt kan worden, waar bevrijding van een band met het rijk der duisternis nodig is. De opdracht is hier: “in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven” (Marc. 16:17).

Balans en praktijk

Wij spreken wij de hoop uit dat de gemeente door goed en evenwichtig onderwijs een beter begrip gaat krijgen betreffende genezing en bevrijding. Daarbij mag er enige ruimte zijn qua visie en willen we elkaar daarin verdragen en vasthouden. Bovenal vervangen we ernaar dat we door Gods Geest en Gods genadegaven de praktische werking tot herstel van zieken en bevrijding van gebondenen in de praktijk steeds meer gaan beleven!

Zonen van God die als Jezus drieënhalf jaar zullen rondgaan

Het is nu de tijd waarin we mogen anticiperen op het herstel en de genezing die in het vrederijk en op de nieuwe aarde volkomen zijn beslag zal krijgen. We zien uit naar vermeerderde werking van genezing van zieken en bevrijding van gebondenen in de nabije toekomst! Zoals de Zoon van God, Jezus Christus, op aarde drieënhalf jaar rondging weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd zijn, zo zullen in de verdere eindtijd de volwassen zonen van God in Zijn navolging – met de heilige Geest en met kracht gezalfd – dezelfde bediening van drieënhalf jaar uitoefenen.

Het is de tijd van de ‘twee getuigen’ van Openbaring 11 die model staan voor de gezalfde zonen van olie (Zach. 4:14), de eerste zonen van God. Het boek Openbaring spreekt over 42 maanden (Openb. 11:2), over 1260 dagen (Openb. 12:6) oftewel drieënhalf jaar. Het boek Daniël spreekt over tijd, tijden en een halve tijd (Openb. 12:14; Dan. 7:25; Dan. 12:7).

Het is de periode tussen de eerste en de laatste bazuin, de grote verdrukking, waarin de antichrist heerst (Openb. 13:5; vergelijk Matth. 24:21; Openb. 7:14), en de zonen van God hem aan het eind daarvan samen met hun Heer zullen overwinnen. Op de weg met Jezus dwars door de grote verdrukking heen komt in ons het volle zoonsleven openbaar. Hij zal met verbazing in ons worden gezien (2 Thess. 1:10). De gemeente zal tot volheid komen!

De bediening van de gemeente zal uitlopen op de wederkomst van Christus. Aan het einde van die korte periode van drieënhalf jaar worden wij evenals Jezus door God verheerlijkt evenals de in Christus ontslapenen. Zo verschijnen wij dan met Hem in heerlijkheid (Kol. 3:4) als de zevende en laatste bazuin geblazen wordt om met Hem het koningschap te aanvaarden (Openb. 11:5; Dan. 7:27), waarna de wederoprichting van alle dingen kan beginnen (Hand. 3:21).

Het drieënhalf jaar in het openbaar optreden van de zonen van God – ook wel eerstelingen genoemd – die tot hun volgroeide rijpheid komen door de late regen van de Geest (Jak. 5:7-8) zal in elk opzicht lijken op dat van de Zoon van God, Jezus Zelf. Wij zullen dan functioneren als ‘heilanden’ en ‘verlossers’ (Obadja 21) die de geestelijke berg Sion opgaan (bestijgen) en het gebergte Esau (beeld van onze vijanden, de demonen) oordelen (er gericht over uitoefenen).

Het zal een krachtig getuigenis zijn in prediking, maar zich ook zich betonen in het weldoen door middel van genezing en bevrijding in de naam van Jezus, in een veel vollere mate dan nu het geval is. Zij zullen de heidenen hoeden met een ‘ijzeren staf’ (Openb. 12:5b), dat wil zeggen: met autoriteit treden zij in de naam van Jezus op om mensen te bevrijden die door demonen vastgehouden worden. Zij verrichten hetzelfde werk als wat hun Heere en Meester eens op aarde deed tijdens Zijn dagen in het vlees.

Mensen kunnen dan nog steeds het Babel van de verdeeldheid ontvluchten (Openb. 18:4), want er zal ontkoming zijn op de berg Sion (Obadja 17), of ervoor kiezen samen met de antichrist en het rijk der duisternis ten onder te gaan. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere aanroept behouden zal worden (Joël 2:32).

Jildert de Boer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *