Wandelen midden op de weg van Jezus

WANDELEN MIDDEN OP DE WEG VAN JEZUS

Het is Gods bedoeling dat we wandelen op het midden van de weg. Niet dat we aan de ene of aan de andere kant overhellen. Of dat we aan de rand of de kant terechtkomen van de weg.

Jezus Christus: Zoon des mensen

De weg is Jezus Zelf en deze uitdrukking wijst op het wandelen in Zijn voetstappen ( 1 Petr. 2:21-22) : stap voor stap Hem achterna, die onze Voorloper is (Hebr. 6:20). Onze Jezus is volledig mens geworden is met een menselijke wil, met menselijke zwakheden en Hij werd in alle dingen op gelijke wijze verzocht als wij (Hebr. 2:17; Hebr. 4:15). Hij heeft als Voorloper de nieuwe en levende weg ingewijd door het voorhangsel, dat is Zijn vlees (Hebr. 10:19-20). De oude weg van het oude verbond liep immers tegen dat voorhangsel aan, de scheidsmuur, die aangaf dat er tussen God en mensen een scheiding was gekomen door de zonde (Ex. 26:33; Jes. 59:1-2). God heeft door Zijn eigen Zoon te zenden “in de gelijkheid des zondigen vleses” (St. Vert.) en wel om de zonde, de zonde veroordeeld zou worden in het vlees. In Hebr. 10:20 staat in de vertaling Brouwer dat Hij de weg baande “door Zijn aardse natuur heen”. Jezus is als het ware in onze huid gekropen, om ons de weg tot verlossing uit de zonde te bereiden. Onze Meester, Heiland, Heer en Voorloper is voor ons te volgen op die weg! Hij toonde “tijdens Zijn dagen in het vlees” (Hebr. 5:7) dat het als mens in de kracht van de heilige Geest mogelijk is de zonde te overwinnen door je eigen wil te verloochenen en Gods wil te doen. Dwars door de goede strijd van het geloof heen!

Jezus Christus: Zoon van God

Tegelijkertijd is Hij niet zomaar een mens, die een glanzend voorbeeld gaf, om na te volgen. Hij is Gods eniggeboren Zoon, die Gods liefde openbaarde aan mensen die zondaren waren geworden. Hij was uit de hemel, geboren uit het zaad (=Woord) van God en een eicel van Maria, die sprak: “mij geschiede door Uw Woord”. Op deze goddelijke wijze werd Hij verwekt door de heilige Geest bij de maagd Maria. Zijn geboorte was even natuurlijk als van ieder mensenkind uit een vrouw, maar Zijn verwekking was bovennatuurlijk vanuit God. Dit gebeurde zonder tussenkomst van een man, want Hij werd verwekt door het zaad van God. Ook over onze nieuwe mens staat er: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Grieks: sperma) Gods blijft in hem en Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren” (1 Joh. 3:9).

De Bijbel geeft daarmee aan dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is ook de Middelaar (1 Tim. 2:5), die God en mensen weer met elkaar kan verbinden door hun zonden weg te nemen aan het kruis van Golgotha. De Joden beschouwden Jozef, de timmerman, als de vader van Jezus en omdat Hij zei dat Hij Gods Zoon was (Joh. 10:36), gaf dit hen aanleiding om Hem vanwege deze lastering in hun ogen te kruisigen.

De weg is smal, steil en hoog

De weg van Jezus is smal (Matth. 7:13-14). Het is de unieke weg tot God de Vader (Joh. 14:6). Er is geen andere route, om de zekerheid van het eeuwige leven te vinden. De weg van Jezus is een verheven baan, de hoge weg (Jes. 35:8), die leidt tot een heilige en hemelse wandel. De weg van Jezus is steil. Het gaat om het bestijgen van de geestelijke berg Sion, om samen met Hem op de top te staan (Obadja 21; Openb. 14:1).

Begin en doel van de weg

Het begin van de weg is vergeving van zonden. Het doel van de weg is: gelijkvormigheid aan Christus, dat is: meer en meer op Jezus gaan lijken. De uitdrukking “de weg” wordt in de Handelingen meermalen gebruikt als een aanduiding voor de eerste christenen. Het begrip “de weg” toont ons het groeiproces dat nodig is voor ieder kind van God, om een zoon van God te worden. Jezus, de eerstgeboren Zoon, brengt vele zonen tot dezelfde heerlijkheid! (Rom. 8:29; Hebr. 2:10). Gods Zoon werd Zoon des mensen in het vlees en wij mogen als mensenzonen zonen van God worden, geleid door de Geest (Rom.8:14), die “de werkingen des lichaams doden” (Rom. 8:13). Heerlijke ruil van Godswege, die een machtige omzetting van wissels in ons leven mogelijk maakt, zodat wij van zondaren overwinnaars kunnen worden en van aardbewoners hemelburgers! In de dagelijkse levenssituaties hebben we volop mogelijkheden, om praktische oefening op te doen en onszelf te reinigen waar nodig in het licht dat God geeft.

De hoofdzaak voor ons is overwinning op de zonde in ons leven, het verloochenen van onszelf, geen voet geven aan de boze en daarbij de vrucht van de Geest te openbaren. Op die manier kunnen we het leven van Jezus uitstralen en worden Zijn karaktereigenschappen (deugden, wezenstrekken) in ons zichtbaar. Wat een weg om te gaan en in groeiende mate deel te krijgen aan de inhoud van het leven van Jezus! De voorwaarde daartoe is: sterven aan jezelf, lijden (=niet toegeven) in de verzoeking, gehoorzaam blijven aan het Woord en geleid worden door de heilige Geest. Het Lam volgen waar Hij ook heengaat (Openb. 14:4) is de weg van nederigheid, de weg van het kruis en de weg van het wandelen in de hemelen, als losgekochten van de aarde.

Zolang wij midden op de smalle weg wandelen en niet zondigen, heeft de boze geen vat op ons (1 Joh. 5:18). Hij kan dan nergens bij aanhaken, want wij wandelen door de Geest (Gal.5:16) en hebben het vlees met Christus gekruisigd (Gal. 5:24). Voor geestelijke mensen op de verheven baan of de heilige weg geldt: “daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden, maar de verlosten wandelen daarop” (Jes. 35:9). De onreine zal daar niet doorgaan, staat erbij (Jes. 35:8). Er blijft hoop voor de anderen: “Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast en zegt de onbedachtzamen (of: versaagden) van hart: weest sterk en vrees niet” (Jes. 35:3-4a). Laten wij tot hulp zijn voor de gehaasten (die oppervlakkig of luchthartig over serieuze zaken heenwalsen) en voor de moedelozen (die geneigd zijn het te zwaar en overernstig te nemen), zodat zij meekomen op de hoge, heilige weg. De smalle weg is zo breed als de voetstappen van Jezus, die geen zonde gedaan heeft! (1 Petr. 2:21-22).

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *