Weet je zeker dat je gered bent?

Waar getuig ik van?

Met een zekere regelmaat hebben we gesprekken met mensen uit de Gereformeerde Gezindte, of met mensen uit de rechterflank daarvan, namelijk van Reformatorische komaf.

Door Gods genade is het heerlijk te mogen getuigen dat er méér is dan wat er over het algemeen zoal in doorsnee verkondigd wordt. Het is een geweldige zaak om te mogen spreken over de goddelijke mogelijkheid van een overwinningsleven en de beléving daarvan.

Ondubbelzinnig wordt immers sinds Pinksteren en vooral in de brieven van de apostelen met kracht overwinning over de zonde door de heilige Geest verkondigd! Je noemt bijvoorbeeld Hand.3:26 en je leest het met de mensen uit een open bijbel, dat Jezus is gezonden – niet alleen tot zondevergeving om u te zegenen, door een ieder uwer AF TE BRENGEN VAN  ZIJN BOOSHEDEN!

Waar bevind je je geestelijk gesproken?

In gesprekken heb ik ontdekt dat je bij mensen van min of meer Reformatorische afkomst er (al te) gemakkelijk vanuit kunt gaan dat het met de vergeving van hun zonden wel goed zit, omdat je denkt dat ze dit toch wel heel vaak hebben gehoord. Veel mensen blijven God niet persoonlijk als hun Vader door het werk van Jezus Christus te kennen. Zij hebben soms ergens nog een God van verre, maar de persoonlijke band met Hem is er nog niet werkelijk.

De les die ik hieruit leerde is: helemaal bij het begin starten en ontdekken aan welke boodschap men toe is, waar men zich geestelijk bevindt. Daarom is het goed zonder omwegen te vragen: ben je zeker van de vergeving van je zonden? Weet je dat je eeuwig leven hebt? En als je door Gods genade jezelf een kind van God weet, verlang je er dan ook naar Hem en Zijn woorden van harte te gehoorzamen? Om door de heilige Geest de zonden in je leven te overwinnen? Geloof je in het doel: “opdat u vervuld wordt tot alle volheid Gods”? (Efeze 3:19).

Twijfel is ongeloof

Het is onvoorstelbaar welke slag satan slaat in behoudende, conservatieve kringen met twijfel, onzekerheid en aanklacht. In het bijzonder misbruikt de duivel het bijbelse woord “uitverkiezing”, om Gods deur tot redding en zaligheid in het nachtslot te gooien. Hij komt met allerlei vrome smoesjes, om de wil van de mens in te kapselen en te blokkeren. Daardoor wordt de mens bang en murw gemaakt, om zich de vergeving van zonden in Christus door het geloof toe te eigenen. Zulke mensen gaan redeneren, draaien in een kringetje rond en komen helaas geen stap verder.

Wat helpen dan dierbare termen? Wat baat dogma – dikdoenerij? Wat baat gevors in oude boeken, als men zelf – na vele jaren – nog geen deel heeft gekregen aan zelfs maar het prille begin van christenleven, namelijk: overtuigd mogen worden van je behoud, zeker weten dat je zonden om Jezus’ wil vergeven zijn? Waarom niet slechts GELOVEN IN GODS WOORDEN in de Bijbel, geloven in de GOD DIE NIET LIEGEN KAN? Om zonder menselijke bedenkingen eenvoudig je hand te mogen leggen op de beloften van de levende, waarachtige God!

In Gods Woord vinden we o zo betrouwbare “oude schrijvers”, bijv. Lukas: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis” (Hand.16:31, St.Vert.). Johannes zegt: “Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij WEET dat gij het eeuwige leven HEBT, en opdat gij gelooft in de Naam des Zoons van God” (1 Joh.5:13). Nog een “oude schrijver”, Paulus: “Want ik ben VERZEKERD dat – niets of niemand – ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere” (Rom.8:38-39). Zo kunnen we doorgaan met het citeren van “oude schrijvers”. We denken aan Jakobus, die geen goed woord voor twijfel over heeft. Twijgfel komt van de tegenstander van God en mensen, de aanklager satan! Daarom: WERP DE TWIJFEL IN JE GEDACHTEN VER WEG EN NEEM GODS WOORD AAN IN UW GEDACHTEN EN UW LEVEN! AANVAARD GODS WOORD ALS EEN KIND!  Het radicale woord over twijfel luidt: “Maar hij moet bidden in geloof IN GEEN ENKEL OPZICHT TWIJFELENDE, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Here zal ontvangen….” (Jak.1:6-7).

God roept je nu!

Verlangen wij ernaar om God te dienen? Uit onszelf niet! Maar het is zo machtig dat het omgekeerd begint: “Daarom VERLANGT DE HERE ERNAAR U GENADIG TE ZIJN, en daarom zal Hij Zich verheffen (Hij zal opstaan!), om Zich te ontfermen…” (Jes.30:18).

Zoek geen valse excuses in een woord als “Niemand kan tot Mij (Jezus) komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” (Joh.6:44). God trekt, roept, nodigt DOOR ZIJN WOORD, dat de waarheid is! Van de Here Jezus staat: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop…” Wat een werk van Hem, om op de deur van je hart te kloppen! Merkt u het, of laat u hem met leerstellige uitvluchten buiten uw leven staan? Openb.3;20 vervolgt met: “Indien IEMAND (jij?) naar mijn stem hoort en de deur opent…”.Jezus’ Woord, Zijn stem die tot geloof roept, is altijd het eerste. “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus” (Rom.10:17).

Hij is echter geen inbreker, of kraker van je levenshuis. De deurknop, de knip op de deur, de vergrendeling (of hoe je het ook zegt) zit aan de BINNENKANT! De grote vraag is: wil je je eigen wil opgeven, om Gods wil over uw HELE LEVEN toe te laten? Schuift je je wil opzij en geef je jezelf over – je capituleert voor God – dan volgt er een belofte, die Jezus Christus zeker houdt: “Ik ZAL bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”. Dan komt er wederzijdse gemeenschap en Jezus’ spijze wordt jouw spijze! Wat was datgene waarvan hij at? Zijn spijze was de wil van de Vader te doen! (Joh.4:34). Zo mag het ook bij jou worden: Here, wat wilt Gij dat ik doen zal? “Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh.2:17b).

Zo eenvoudig is het! Houd de deur niet langer dicht, zet hem ook niet op zo’n twijfelend kiertje, maar ZET JE HART WAGENWIJD OPEN OM JEZUS CHRISTUS ALS HERE VAN JE LEVEN BINNEN TE LATEN!

Velen bidden lang, soms wel jaren: “Kom in mijn hart Here Jezus”, maar dat is een vraag, die de vraag niet is. Of men vraagt: “Here schenk mij een nieuw hart”, maar op die vraag verwacht men geen zeker antwoord van gebedsverhoring, wanneer men het bidt. HIJ VERLANGT er immers naar door Zijn kloppen om binnen te komen! Nu gaat het om onsantwoord  op Zijn stem die je roept: “Here, ik geef me helemaal over aan U”! Dan weet je door Gods genade ZEKER dat u behouden bent!

De greep van de grendel naar beneden!

“Hoor, mijn geliefde klopt aan, doe mij open” (Hooglied 5:2). Maar Jezus, de Bruidegom, gaat nog verder om de Bruid te winnen. “Mijn geliefde stak zijn hand door de opening” (Hooglied 5:4). In de deur zit een luikje, waar Hij Zijn hand doorheen steekt, zover gaat Gods trekkende werk! Toen stond zij op om haar geliefde open te doen. Wat ervoer ze toen? Haar handen dropen van mirre, haar vingers van gloeiende mirre OP de greep van de grendel! (Hooglied 5:5). De mirre was daar naar binnen gestrooid door de Bruidegom om haar te verlokken met kracht! Het is een beeld van het lijden van Christus en nu roept Hij de bruid, om Zich totaal over te geven en Zich te offeren en te komen tot hetzelfde leven als Hij.

Ontgrendel nu je hele levenshuis voor Hem, laat Hem helemaal binnen. Buig jouw grendel, jouw eigen wil, naar beneden in overgave aan Gods wil. Hij die zo graag ook jou wil behouden, om je daarna een overwinningsleven binnen te leiden en tot heerlijkheid te brengen. Zo krijg je zekerheid dat Hij binnenkomt, al je zonden vergeeft en dat je eeuwig leven hebt. Wat een redding!

Gods Woord is waar, je kunt er volledig van op aan! Doe wat God van jou vraagt en wat jij kunt doen en Hij geeft jou wat je niet kunt doen: “Zo is dan wie in Christus is, een NIEUWE SCHEPPING; het oude is voorbijgegaan, ZIE het nieuwe is gekomen” (2 Kor.5:17).

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *