Boek: Zicht op het Koninkrijk der Hemelen

In dit boekje willen we zicht bieden op het Koninkrijk der hemelen.

De boodschap, die Jezus Christus bracht -vaak in gelijkenissen verpakt- openbaarde de geestelijke, onzienlijke wereld. Onze Here toonde het wezen van de Vader en sprak over het functioneren van de heilige engelen. Daarnaast gaf Hij ook een klaar inzicht en een juist begrip van het rijk der duisternis en stelde satan en zijn boze geesten openlijk tentoon.

Helaas zijn voor vele christenen de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen ‘onbekend land’. Velen hanteren een evangelie van de aarde en zijn weinig bezig met hemels burgerschap, een wandel in de hemelen nú (Fil.3:20). Veelal is men tevreden met zondenvergeving in dit leven en de hemel voor later… Het ‘meerdere’ voor dit leven ligt dan buiten hun horizon. Graag willen we daarom iets van dit ‘hogere’ aanreiken. Paulus gebruikt in de Efezebrief herhaalde malen de uitdrukking “hemelse gewesten” en dat daar nu reeds onze plaats, ons funktioneren, is (Efeze 2:6).

We willen in dit geschrift een aantal fundamentele gedachten aangaande die geestelijke wereld doorgeven. Het is bedoeld als een ‘opfrisser’ inzake de eerste beginselen van Koninkrijk der hemelen. Daarbij hebben we getracht steeds het Woord aan het woord te laten. Uiteraard gaat het niet om ‘dikke theorieën’, maar bovenal om de toepassing in de praktijk van ons christenleven!

Moge de Heer het zegenen in deze verwarrende tijd, waarin velen meer interesse hebben in gevoelservaringen, amusement en populair-zijn, dan in grondige bijbelstudie en een volgen van Jezus in Zijn voetstappen door te leven in dagelijkse heiliging.

Toelichting:
In dit boek gaat het over de wandel en de strijd van de christen in de hemelse gewesten. Velen zijn tevreden met zondenvergeving nu en de hemel voor later… De mogelijkheid van een overwinningsleven staat hen nog niet als een realiteit voor ogen. Gods bedoeling is echter dat wij geestelijk, dat wil zeggen: hemels zullen leren denken, wat uiteraard een praktische uitwerking is in ons leven op aarde zal hebben. Uiteraard komt ook de engelenwereld aan de orde, alsmede het scheiden van de mens van de machten der duisternis. Uitvoerig gaat de schrijver in op de verhouding tussen het vlees kruisigen en boze geesten uitdrijven. Velen in onze tijd hebben behoefte aan gevoelservaringen, manifestaties en religieus entertainment. De auteur voert een pleidooi voor grondige bijbelstudie en een dagelijks in heiliging volgens van Jezus in Zijn voetstappen. HIj bespreekt in dit vervand de zgn. “Toronto Blessing” en sluit het boek af met eindtijdperspectieven in vogelvlucht, waarin hij met name de “halve waarheden” van Babel belicht in contrast met de openbaring van de zonen Gods.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *