Boek: ZIJT GIJ NIET APOSTELEN?!

Neemt u mee naar de wonderlijke wereld van de apostolischen.

De schijnwerpers worden gericht op een nog niet eerder uitvoerig beschreven onbekende geloofsgemeenschap. Het betreft het Katholiek Apostolische Werk (KAW) dat circa 1935 in Groenekan bij Utrecht als zelfstandig ‘nieuw Werk’ is ontstaan. Qua gedachtegoed sluit dit Werk nauw aan bij het ‘oude Werk’ van 1835, de Katholiek Apostolische beweging, een eeuw eerder in Engeland.

In Groenekan werden de gebroeders Johannes Leonardus en Leonardus Johannes Bos in de dertiger jaren van de vorige eeuw door profetie tot het ambt van apostel geroepen en afgezonderd. Bij de latere ontwikkeling van het Werk zijn er nog enkele apostelen als zodanig gewijd, waaronder de nu hoogbejaarde Arie Nieuwland te Middelburg. Momenteel vormen Henk van Wijk en Wiebe Tilstra het apostolaat. Zij functioneren in de kapel Tabor te Groenekan en de Sint Martinuskerk in Makkum (voor 2017 in de japel Hermon). Tussen 1980 en 2009 waren zij dertig jaar lang in het bezit van het kasteel De Bruinhorst te Ederveen.

De apostolischen, die allemaal teruggaan op de oude Katholiek Apostolische beweging van 1835 in Groot-Brittannië, zijn gedurende hun ontwikkeling ernstig verdeeld geraakt. De hoofdstromingen van de aftakkingen zijn: Hersteld-Apostolisch, Nieuw-Apostolisch en Apostolisch Genootschap, maar er zijn in ons land rond de tien apostolische groeperingen. Hun verdeeldheid is niet minder groot dan die in de Gereformeerde Gezindte en in de Pinkster- en Evangelische kringen.

Het Groenekan-Werk (zoals het genoemd wordt onder apostolischen) werd in het verleden aangeduid als Interkerkelijk Centrum, daarna als Gemeente Gods en de laatste periode bij de KvK als De Algemene Kerk bekend (in enge zin). De benaming wordt tevens gebruikt wordt voor de Algemene Kerk van alle gedoopten (in brede zin), ‘één heilige, algemene en apostolische Kerk.’ Het Werk, zoals men het onderling aanduidt, eist in de regel geen uittreden wat betreft de kerkafdeling waarvan iemand lid is, tenzij iemand hierdoor in een gewetensconflict raakt. Het Werk functioneert naast de kerk als compensatie voor wat men daar mist, zoals de viervoudige bediening uit Ef. 4:11: apostelen, profeten, evangelisten, herders/ leraars en het functioneren van de gaven van de Geest.

Als hoofdtaken ziet het Werk: de verootmoediging, boete en schuldbelijdenis voor de verdeeldheid en de afval die in alle kerken en kringen gaande is en het doen van voorbede voor de nood der Kerk. Daarnaast zijn belangrijke elementen in deze Algemene Kerk de doop, de eucharistie (het avondmaal), de verzegeling met de Heilige Geest, de heiliging en de verwachting van de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

De gemeenschap draagt een verborgen en gesloten karakter. Zij wil geen denominatie wil zijn, maar is dat in wezen wel geworden. Het dubbellidmaatschap van ‘kerkafdeling’ en ‘het Werk’ is een complicerende factor, vooral nu de houding naar andere kerken de laatste jaren allengs kritischer is geworden.

Het Katholiek Apostolische Werk of De Algemene Kerk (de AK) is zelden in het nieuws. Hoge uitzonderingen daarop zijn de publicatie van het boek van Henk van Wijk ‘De dans van de blinde bruid’ in 2000 en de aankoop van de Sint Martinuskerk te Makkum in 2017.
Hoogstwaarschijnlijk is het Katholiek Apostolische Werk rond 1935 oprecht begonnen. De laatste ruim tien jaar is de gemeenschap geradicaliseerd waardoor de koers in extreem vaarwater terecht is gekomen. Daardoor heeft De AK ongeveer een vierde deel van haar leden verloren. Naar schatting bestaat het KAW momenteel uit tussen bijna 500 leden in ons land en tegen de 250 leden buiten ons land, voornamelijk in Duitsland. Het heeft veel weg van een zuiveringsproces door de uitsluiting van tal van dienaren en de geforceerde contactbreuken in families. De auteur legt de vinger op de zere plek, dat is: het leed dat mensen hebben geleden of nog moeten lijden.

ZIJT GIJ NIET APOSTELEN?! beschrijft de meeste aspecten van deze gemeenschap en geeft duidelijke signalen aan wat betreft de risico’s die verbonden zijn aan een lidmaatschap van het Katholiek Apostolische Werk of De Algemene Kerk.

Bestellen? Klik hier!

Uitgeverij Ipenburg, Elburg
ISBN: 978-90-70105-31-0
Aantal pagina’s: 453
Prijs: € 22,50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *