CHRISTUS IN HET VLEES GEOPENBAARD…(1)

Het geheimenis van de godsvrucht

WIE EN HOE WAS JEZUS CHRISTUS OP AARDE

EN HOE KUNNEN WE HEM VOLGEN?


Inleiding

We willen het een en ander uiteenzetten over Christus, “Die Zich geopenbaard heeft in het vlees…”[1] Hij werd op aarde als mens uit Maria geboren, maar was op goddelijke wijze verwekt door de heilige Geest.
Het is belangrijk een beter begrip te krijgen wie Jezus Christus op aarde was en hoe Hij in eenzelfde lichaam als wij geleefd heeft, opdat wij een goed licht en een helder inzicht krijgen hoe we Hem kunnen volgen.

Wat is uniek als wij denken aan het leven van Jezus Christus?

 • Hij is uniek verwekt door de heilige Geest.[2]
 • Hij is uniek, als enige mens ooit zonder zonde gebleven, hoewel Hij in alle verzoekingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest.[3]
 • Hij heeft uniek en heeft als enige persoon, die zowel Gods Zoon als Mensenzoon was, verzoening en verlossing bewerkt, als de ene Middelaar tussen God en mensen, ter vergeving van onze zonden op het kruis van Golgotha.[4]
 • Hij is op unieke wijze opgestaan van tussen de doden opgestaan met een verheerlijkt lichaam, omdat het niet mogelijk was dat de dood hem kon vast houden.[5] Dat was het krachtige bewijs dat Hij de Zoon van God is, Jezus Christus, onze Heere.[6]

Ik noem hier alleen de meest wezenlijke punten. Er zou meer te noemen zijn, bijvoorbeeld Zijn hemelvaart, enzovoort.

Waaraan en aan Wie moeten wij denken als wij het hebben over eeuwige redding?

Alle mensen zijn zondaars geworden en niemand is uit zichzelf een rechtvaardige voor God.[7] Wij hebben Jezus Christus als Verlosser nodig, want wij waren geestelijk dood in de zonde,[8]op weg naar de lichamelijke dood als gevolg van de zonde[9]en tenslotte zouden wij terecht komen in de eeuwige dood[10] (de hel of de poel van vuur). Onze zonden en ongerechtigheden maken scheiding tussen God en ons[11]en als er niets verandert, eindigt dat in een eeuwige scheiding van God in de buitenste duisternis.

De redding van ons leven en de enige mogelijkheid voor ons mensen om het contact met God te herstellen, dat door onze zonden verbroken was, is het werk van Jezus Christus voor ons. Hij is de enige weg om tot de Vader te gaan en behouden te worden. Een apocrief geschrift zegt het zo, dat Jezus gezegd zou hebben: “Ik ben de Brug, wie over Mij wandelt, zal de Vader vinden.” Dat is in dit geval – met apocriefe boeken moeten we voorzichtig zijn – een bevestiging van het bijbelse getuigenis over Hem. Nu laten we de Bijbel zelf spreken en vermelden we de belangrijkste teksten:

 • “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. NIEMAND komt tot de Vader dan door Mij.” [12]
 • “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel GEEN ANDERE NAAM onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”[13]
 • “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”[14]

Merk op dat in deze tekst het gaat over de mens Christus Jezus en niet over de Godmens Christus Jezus. Hoe duidelijk kan het zijn!

 • “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid NU OVERAL AAN ALLE MENSEN dat zij zich moeten bekeren en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een MAN die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.”[15]

Was Jezus Christus in het vlees God op aarde?

Voor de twee naturenleer, die inhoudt dat Jezus tegelijkertijd volledig God en volledig mens zou zijn, is het niet eenvoudig om daar een bewijsplaats voor aan te halen uit Gods Woord. Zo’n bijbelvers is er feite niet en daarmee is het een afgeleide verklaring op basis van getrokken conclusies op het Concilie van Chalcédon (451 na Chr.). Men zocht naar een compromis te midden van diverse dwalingen.

De meeste christenen geloven sindsdien, dat Jezus Christus God en mens tegelijk was op aarde. Eigenlijk dus een Godmens in één persoon. Dat is, zoals gezegd, de zogenaamde twee naturenleer, vastgesteld op het genoemde concilie.

Wij geloven echter niet, dat Jezus ook God was op aarde en toen gelijk was aan God. Hij is juist aan de mensen gelijk geworden.[16] Wel heeft de Vader de Zoon als Zijn hoogste vertegenwoordiger macht gegeven en Hem alle dingen in handen gegeven.[17]De Vader heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren.”[18] En: “alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader.”[19]

Bijbels is het veel duidelijker en eenvoudiger om het anders weer te geven, dan het geformuleerde, dat de twee naturen “onvermengd, onveranderd, onverdeeld en ongescheiden” waren, namelijk dat Jezus Christus zowel de Zoon van God als de Zoon des mensen is, aan de ene kant de eniggeboren Zoon van God, aan de andere kant de eerstgeboren Zoon des mensen. Dat is helder, logisch en voldoende.

Jezus Christus: Zoon van God – Zoon des mensen

De uitdrukking ‘Zoon des Mensen’ komt 80x voor in het Nieuwe Testament en in het oude testament waar gesproken wordt over “iemand als een Mensenzoon.”[20] ‘Zoon van God’ of ‘Zoon’ in die betekenis wordt Hij zelfs meer dan 100 maal genoemd.

In Mattheüs vinden we de belijdenis van Petrus die Hij door openbaring van de Vader kreeg: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”[21]

Opmerkelijk is dat wij als wedergeboren kinderen van God in de NBG-vertaling en in de Telos-vertaling zo’n 10x aangeduid worden als ‘zonen van God.’[22]

We noemen twee teksten uit de eerste Johannesbrief, die helder zijn over Jezus als Zoon des mensen en Jezus als Zoon van God:

 • “Iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.”[23]
 • “Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.”[24]

In de Romeinenbrief is de inzet eveneens die van Christus Jezus naar het vlees en naar de geest:

 • “Aangaande Zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.”[25]

Daarmee wordt hij gezien als Zoon des mensen en als Zoon van God.

Bij Nathanaël komen beide aanduidingen ook aan de orde:

 • “Nathanaël antwoordde en zie tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.”[26]

Nathanaël herkende Hem ook als Zoon van God, toen Hij zei: “Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.”[27]

Jezus noemde Zichzelf bij voorkeur de Zoon des mensen en Hij wordt in de Bijbel meerdere malen als ‘mens’ of ‘man’ aangeduid, zoals in de volgende teksten:

 • “Maar nu probeert u Mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft.”[28]
 • “Israëlische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een man die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft.”[29]
 • Hij is een profeet uit uw midden, zoals Mozes,[30]
 • “De Heere heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.”[31]
 • Het boek Handelingen zegt dat God de wereld zou oordelen “door de man die Hij heeft aangesteld.”[32]

Jezus Zelf en omstanders beschouwen Hem als ‘Zoon van God’ (nooit als: ‘God de Zoon’ zoals de traditionele leer zegt) en het was ook de belijdenis van de kamerheer, zoals uit de volgende verzen blijkt:

 • “Zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?”[33]
 • De hogepriester vroeg aan Jezus: “Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? (= Zoon van God). En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.”[34]
 • Toen de hoofdman over honderd en  zij die Jezus bewaakten zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: “Werkelijk, dit was Gods Zoon!”[35]
 • “En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met uw hele hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.[36]

Conclusie: Hij is zowel de Zoon van God als de Zoon des mensen en beide kanten van Hem moeten beleden worden. De Schriften typeren Jezus Christus als de eniggeboren Zoon van God[37]én als de eerstgeborene onder vele broeders.[38] Beide termen komen vijf keer voor in het nieuwe testament. In deze teksten wordt Jezus de ‘Eniggeboren,’[39]respectievelijk de ‘Eerstgeboren’[40]Zoon wordt genoemd.


[1] 1 Tim. 3:16, NBG-vert.

[2] Luk. 1:35; Matth. 1:20

[3] Rom. 8:3; Hebr. 2:14,17; Hebr. 4:15; 2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:21-22;

  1 Joh. 3:5; Hebr. 7:26; Joh. 8:46

4 O.a. Rom. 3:25; Ef. 1:7; 1 Tim. 2:5

5 Hand. 2:24

6 Rom. 1:4

7 Rom. 3:9vv

8 Ef. 2:1
9 Rom. 5:12

10 Rom. 6:23

11 Jes. 59:1-2

12 Joh. 14:6

13 Hand. 4:12

14 1 Tim. 2:5
15 Hand. 17:30-31
16 Fil. 2:7-8; Hebr. 2:14

17 Joh. 13:3; vergelijk Joh. 3:35; Matth. 11:27; Luk. 10:22 

18 Joh. 5:22-23,27

19 Matth. 11:27a

20 Dan. 7:13-14

21 Mattheüs 16:16-17

22 Rom. 8:14; Rom. 8:19; Rom. 9:26; 2 Kor. 6:18; Gal. 3:26;

   Gal. 4:6-7; Ef. 1:5; Hebr. 2:10; Hebr. 12:5-8; Openb. 21:7, alle in de NBG-vert. of de Telos-vert.

23 1 Joh. 4:2, NBG-vert.

24 1 Joh. 4:15, NBG-vert. 

[25] Rom. 1:3-4, NBG-vert.

[26] Joh. 1:50-52

[27] Joh. 1:49

[28] Joh. 8:40

[29] Hand. 2:22

[30] Deut. 18:15

[31] Ps. 132:11; vergelijk 2 Sam. 7:12; Luk. 1:69

[32] Hand. 17:31

[33] Joh. 10:36; vergelijk Matth. 27:43: Joh. 19:7

[34] Mark.14:61; vergelijk Matth. 26:63-64

[35] Matth. 27:54; vergelijk Matth. 14:33

36 Hand. 8:36b-37

37 Joh. 1:18, NBG-vert.

38 Rom. 8:29 NBG-vert. 

39 Joh. 1:14; Joh. 1:18; Joh. 3:16; Joh. 3:18; 1 Joh. 4:9

40 Luk. 2:7; Rom. 8:29; Kol. 1:15; Kol. 1:18; Hebr. 1:6; vergelijk Hebr. 12:23

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *