CHRISTUS IN HET VLEES GEOPENBAARD… (4)

Het geheimenis van de godsvrucht

WIE EN HOE WAS JEZUS CHRISTUS OP AARDE

EN HOE KUNNEN WE HEM VOLGEN?


De verzoekingen van Jezus waren een werkelijkheid

Wij geloven dat Jezus op aarde voluit mens was en dat Hij bij de verzoeking in de woestijn als mens verzocht is geweest, maar door de kracht van de Geest overwon. God kan immers door het kwade niet verzocht worden.[1]

Satan heeft Hem uitgetest – Jezus kreeg de vuurdoop – of Hij Hem tot ongehoorzaamheid zou kunnen verleiden. “Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan (na Zijn water- en Geestesdoop) en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.”[2] De duivel droeg halve teksten[3]aan, maar Jezus beantwoordde zulke halve waarheden met: “er staat (ook) geschreven!”

Hoe kwam Hij uit die verzoekingen? “En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea.”[4] Later sprak Hij: “de overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets (heeft geen macht over Mij, HSV).”[5]

Is Jezus alleen van buitenaf verzocht geweest?

Er zijn sommigen die zeggen, dat Jezus alleen van buitenaf verzocht werd en wij van binnenuit en van buitenaf. Ik merk op dat de Bijbel de volledige gelijkheid in de verzoekingen benadrukt en een dergelijk onderscheid in verzoekingen niet kent. Daarom moeten wij dat verschil niet maken. Hij werd ALLE dingen op GELIJKE wijze als wij verzocht. Jezus zondigde in verzoekingen nooit en toch was Hij in hetzelfde vlees als wij en kan Hij meevoelen en medelijden met onze zwakheden.[6] Jezus had een eigen wil en eigen begeerte, maar deed daar nooit naar, maar Hij veroordeelde de zonde in het vlees. Nu mogen wij leren in dezelfde kracht van de Heilige Geest net als Hij in verzoekingen niet tot zonde te komen.

Jezus is voor ons te volgen op Zijn weg

Omdat Jezus Christus als mens vol van Gods Geest overwon, is Zijn leven voor ons na te volgen. Uniek blijft Zijn verzoeningswerk op Golgotha. Hij werd als het schuldeloze Lam van God tot schuldoffer voor onze zonden gesteld,[7]als een Rechtvaardige die stierf voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God te brengen.[8]

“Maar het is met de genadegave niet anders dan met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.”[9] “Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens.”[10]

De komende wereld, waarover wij spreken, heeft Hij (God) niet aan engelen onderworpen.[11] Aan wie dan wel? “Maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen; alle dingen hebt U aan zijn voeten onderworpen.”[12] De toekomende wereld, om te beginnen de periode van duizend jaren, heeft Hij aan de mensen onderworpen die daar als koningen zullen heersen of regerensamen met de eerstgeboren Zoon in Gods plan, Jezus Christus.[13]

Christus heeft voor ons geleden en heeft ons een Voorbeeld nagelaten om niet te zondigen.[14] Hij is onze Voorloper[15]op de weg en Hij roept ons op Hem te volgen, om zonen van God te worden in dezelfde kracht van de heilige Geest. Immers: “Indien wij ons laten leiden door de Geest, zijn wij zonen Gods.”[16]

Zoals Hij Zoon des mensen werd, zo mogen wij tot zonen van God uitgroeien door Hem gelijk te worden.[17] In Zijn leven heeft God de zonde veroordeeld in het vlees[18]en ook wij zullen de werkingen van het lichaam doden door de Geest.[19] Een Christus, die Zich vastgeklampt zou hebben aan het aan God gelijk zijn, zou voor ons absoluut onnavolgbaar zijn. Maar als Zoon des mensen is Hij na te volgen op Zijn weg. Nu geldt zelfs voor ons: “Wie in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft”[20]en “wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”[21] Ook voor ons geldt het doel: “opdat gij vervuld wordt tot alle volheid van God,”[22]waar de eerstgeboren Zoon onder vele broeders, dit reeds op aarde als doel bereikte: “want In Hem woont heel de volheid van God lichamelijk.”[23]

Een Jezus, die tegelijkertijd God zou zijn geweest, is voor ons volstrekt onnavolgbaar. Als Jezus als God had overwonnen in de verzoekingen, dan was het voor Hem ‘nogal wiedes’ geweest, maar zo gemakkelijk ging het niet.

Wordt de Heere Jezus kleiner of groter voor ons?

Als wij geloven dat Jezus had kunnen zondigen tijdens Zijn leven als mens op aarde, maar desondanks altijd in de kracht van de Geest heeft overwonnen, hoe zien wij Hem dan vervolgens? Wordt onze Heer voor ons dan naar beneden gehaald en dus kleiner? Nee, helemaal niet. Onze Heer en Heiland is altijd rein, heilig en onbesmet gebleven[24]alle 33 en half jaar lang. Hij heeft nooit gezondigd. Dat Hij echter dit deed met een eigen menselijke wil en begeerte, die Hij altijd verloochende of opzij zette en te midden van echte, realistische verzoekingen van de boze, maakt onze Heer juist veel groter!  Hij overwon als mens, dankzij de kracht van de heilige Geest en niet omdat Hij God was!

Toen Hij stierf op Golgotha was het niet zo dat God daar stierf. God de Vader is immers onsterfelijk,[25]maar het was de mens Jezus die daar stierf. Nu geldt ook voor ons de machtige belofte: “Daar Christus naar het vlees geleden heeft (in verzoekingen), moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar (in) het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.”[26] Jezus wordt juist des te groter voor ons dat Hij als volledig mens – “in een vlees aan dat der zonde gelijk”[27]– en volledig afgestemd op Zijn hemelse Vader heeft overwonnen. Hij kan als Hogepriester meevoelen met onze zwakheden, want Hij is in ALLE dingen op GELIJKE wijze als wij verzocht geweest, maar zonder zonde.[28]

Het geheim in de geloofsstrijd is: hetzelfde vlees en dezelfde Geest

Nogmaals: wij lezen dat God Zijn eigen Zoon heeft gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk en dat omwille van de zonde, en God heeft de zonde veroordeeld in het vlees.[29] Hier moeten we goed lezen en scherp opletten. Dat betekent:

  • NIET in een vlees aan dat der zonde ongelijk (een soort ‘hemels’ of ‘goddelijk vlees’),
  • Maar ook NIET in een ‘zondig vlees’ (dat gezondigd heeft, zoals wij allemaal gedaan hebben). Hij kwam niet in een ‘zondige natuur’, overigens een uitdrukking die de Bijbel ook niet kent.

Hij kwam in een menselijk lichaam, hetzelfde lichaam als waarin alle mensen gezondigd hadden, maar Hij leefde in dat vlees zonder aan dat vlees toe te geven. Dat wil zeggen: zonder dat Hij dit door de duivel liet bevruchten, dus zonder daarin te zondigen. Integendeel: Hij leerde de gehoorzaamheid.[30]

In Zijn verzoekingen kwam er nooit een ‘DAARNA’, namelijk: als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde.[31] Die bevruchting liet Hij nooit toe in Zijn leven. Wat was Zijn geheim? Hij leefde door en door afgestemd op Zijn Vader en verloochende trouw Zijn eigen wil in de kracht van de heilige Geest. Daarbij had Hij een immense strijd te voeren en die strijd is ook voor ons aan de orde. Dat zien wij zonneklaar voor Hem en voor ons in:

  • “In de dagen dat Hij hier op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smekingen geofferd aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst (of: vanwege Zijn Godsvreze of godsvrucht) verhoord.”[32]
  • “U hebt nog niet ten bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.”[33]

Evenals Hij kunnen ook wij alleen tot overwinning op de zonde komen door de kracht van Gods Geest.

Geen excuses hebben om Jezus (niet) te volgen

Het is ons niet alleen maar te doen, om in te gaan op een theologisch vraagstuk en daarvoor een oplossing te vinden, maar vooral ook hoe dit ons kan leren of – en zo ja hoe – wij Jezus werkelijk in alles, volledig kunnen volgen. Om niet langer te blijven hangen in excuses als:

  • “wij blijven zondaars tot de dood”,
  • “wij zijn maar mens”
  • “ja maar, ik ben Jezus niet”
  • “ja, maar Jezus was toch God?”

Als wij zo blijven redeneren, is Jezus voor ons niet te volgen, dan is hij onnavolgbaar. De tekst “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook ZELF ZO WANDELEN ALS HIJ gewandeld heeft”[34]zou dan een leugen zijn en finaal onmogelijk zijn voor ons. Wij willen geloven in deze waarheid uit Gods Woord en zo’n wandel gaandeweg meer en meer realiseren in de praktijk. Dat er sprake is van een groeiproces, dat geleidelijk en langzamerhand verloopt, is duidelijk.


[1] Jak. 1:13
2 Luk. 4:1-2a
3 Bijvoorbeeld Ps. 91:11-12 zonder Ps. 91:13
4 Luk. 4:14
5 Joh. 14:30, NBG-vert.
6 Hebr. 4:15, NBG-vert. en HSV

[7] Jes. 53:10
8 1 Petr. 3:18
9 Rom. 5:15
10 1 Kor. 15:21
11 Hebr. 2:5

12 Hebr. 2:6-8a; vergelijk Ps. 8:5-7

13 Openb. 5:10

[14] 1 Petr. 2:21-24

[15] Hebr. 6:20
16 Rom. 8:14, NBG-vert.

17 1 Joh. 3:2

18 Rom. 8:3

19 Rom. 8:13, NBG-vert.

20 1 Joh. 2:6, NBG-vert.

21 Openb. 3:21, NBG-vert.

22 Ef. 3:19, NBG-vert.

23 Kol. 2:9; Kol. 1:19  

[24] Hebr. 7:26

[25] 1 Tim. 6:16; vergelijk Rom. 1:23

[26] 1 Petr. 4:1-3, NBG-vert.

[27] Rom. 8:3, NBG-vert.
28 Hebr. 2:17-18; Hebr. 4:15
29 Rom. 8:3, NBG-vert.  

[30] Hebr. 5:8

[31] Jak. 1:14-15
32 Hebr. 5:7
33  Hebr. 12:4
34 1 Joh. 2:6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *