DRIE MISSERS IN DE VERTALINGEN HSV en/of NBV21 (deel 3)

Kinderen of zonen van God?

  • Ten derde zowel in de HSV als in de NBV21 wordt het Griekse woord huioi vertaald met ‘kinderen’[1], in plaats van met ‘zonen’ (zoals de NBG-vert. en de Telos-vertaling doen). Echter, het Griekse woord tekna is het woord voor kinderen. Tussen ‘kinderen van God’ en ‘zonen van God’ is verschil, zoals we uit zullen leggen.


Onjuiste vertaling door ‘kinderen van God’ waar de vertaling ‘zonen van God’ moet zijn

Helaas zijn veel christenen onbekend met een visie op de openbaring van de zonen van God.[2] Daar wacht de hele zuchtende schepping op: naar die zonen die samen met de Zoon de schepping zullen bevrijden en herstellen. Dat blijkt wel, omdat meerdere vertalingen (SV, HSV, NBV 2004 en 2021) hier huioi (= zonen) foutief vertalen met ‘kinderen.’ Deze vertaling is onjuist, want er staat huioi= zonenen geen tekna= kinderen. Het gaat hier nou juist om de zonen van God. Zoals het koor van een lied zo schitterend weergeeft:

“En op de grote dag van Jezus zal Hij worden gezien, met verbazing in de zijnen: de volgroeide, de volwassen zonen Gods.” (Breekt uit in gejuich, nr. 111).

De tekst waar het refrein van dit lied aan refereert is: “…Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden IN zijn heiligen…”[3]

De Heer heeft volwassen zonen nodig die met de geestelijke strijd vertrouwd zijn geraakt en daarin geoefend zijn. Het begrip ‘zonen van God’ komt meer dan tien keer voor in de NBG-vertaling en de Telos-vertaling van het nieuwe testament.[4] Maar zelfs de NBG gaat in de fout door in de Bergrede foutief te vertalen: “opdat gij kinderen (er staat huoi, dus zonen) moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is” en “…Gij zult kinderen (= zonen) van de Allerhoogste zijn.[5] Het gaat om ‘zonen’, dat zijn volwassen geestelijke mensen. De Telos-vertaling heeft hier correct “opdat u zonen wordt…”

Romeinen 8 spreekt erover, dat de schepping is onderworpen aan de vruchteloosheid en dienstbaar is aan de vergankelijkheid en dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Maar er is hoop: zij wacht met reikhalzend verlangen (met opgestoken hoofde, SV) op het openbaar worden van de zonen van God.[6] In de NBG-vert. en de Telos-vert. is het woord huioi juist vertaald met ‘zonen’ in plaats van het foutieve ‘kinderen’, zoals de NBV21 ook opnieuw doet. Als er ‘kinderen’ bedoeld wordt, dan staat er tekna.[7]Als ik bijvoorbeeld bij Rom. 8:14 de Strongcodering 5207 van huioi na ga, dan gaat het toch om zonen, terwijl bij Rom. 8:21 de Strongcodering van tekna 5043 staat, dan is het kinderen. Dat is een duidelijk onderscheid. Dat blijkt ook uit de Woordconcordantie bij de Studiebijbel. De vormen van huioi (onder 4550) zijn steeds zoon of zonen. En de vormen van tekna (onder 4408) zijn steeds kind of kinderen.

Dan zal de zuchtende schepping bevrijd en hersteld worden en de zonen van God die aan het beeld van de Zoon gelijkvormig zijn geworden[8]hebben daarin straks samen met Christus een enorme taak. Niet voor niets wordt het evangelie twee keer aangeduid met “het evangelie van de heerlijkheid Gods.”[9] God wil naast de eerste zoon Jezus vele zonen tot heerlijkheid brengen.[10]

De vraag is: strekken wij ons helemaal naar dat groeiproces uit, om niet slechts een kind van God te zijn, maar een volwassen zoon van God te worden[11]die straks ingezet kan worden in de gelijkvormigheid aan Christus bij het herstel van alle dingen?[12] Nu worden er aankomende zonen gevormd en opgeleid door de Geest tot een grootse taak. Of verdrijven wij onze tijd teveel met zaken die van weinig nut zijn en die ons ‘aan de grond’ houden, aan de aarde gekluisterd? Daaraan kunnen we onszelf spiegelen, of wij gegrepen zijn van het evangelie of niet. Hier geldt: “Wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.”[13]

Waarom is huioi verkeerd vertaald met ‘kinderen’?

Wat is de reden dat dit Griekse woord in veel vertalingen verkeerd vertaald wordt met ‘kinderen?’ Mijn indruk is door twee dingen:

  • Ten eerste: traditionele christenen hebben geen geloof gehad voor het volwassen zoonschap naar de gelijkvormigheid van Jezus. Dit lijkt bij de SV en de HSV het geval.
  • Ten tweede: moderne christenen denken wellicht dat de vertaling ‘zonen’ eenzijdig mannelijk vertaald is en kiezen daarom voor het onzijdige ‘kinderen.’ Dit lijkt bij de NBV 2004 en 2021 zo te zijn. Is dat een genderneutrale oplossing? Het woord ‘zonen’ sluit natuurlijk zusters niet uit, maar in.[14] Zonen is m/v!


Oproep na deze drie artikelen

Laten we bewust zijn van een goed begrip dat we:

  • bij het dopen onderdompelen,
  • dat we het verschil tussen dodenrijk en poel van vuur (hel) kennen
  • en dat we ons ernaar uitstrekken om van een kinderen van God uit te groeien naar zonen van God!

Jildert de Boer
© Verdieping en Aansporing.


1 Bijvoorbeeld in Rom. 8:19 en Hebr. 2:10

2 Rom. 8:19 NBG-vert.

3 2 Thess. 1:10, NBG-vert.

4 Rom. 8:14; Rom. 8:19; Rom. 9:26; 2 Kor. 6:18; Gal. 3:26; Gal. 4:6-7;
    Ef. 1:5; Hebr. 2:10; Hebr. 12:5-8; Openb. 21:7 NBG-vert.

5 Matth. 5:45a, Luk. 6:35, NBG-vert.

6 Rom. 8:19-23, NBG-vert.

7 Bijvoorbeeld Joh. 1:12; Rom. 8:16-17,21; 1 Joh. 3:1-2

8 Rom. 8:29

9 2 Kor. 4:4; 2 Tim. 1:11

10 Hebr. 2:10, NBG-vert. , Na. Bijbel

11 Rom. 8:14,19,29; vergelijk 1 Joh. 3:2, NBG-vert.

12 Hand. 3:21; vergelijk Openb. 21:7

13 Openb. 22:11b, NBG-vert.

14 Gal. 3:26-29, NBG-vert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *