VALSE EN WARE VRIJHEID

VALSE EN WARE VRIJHEID

Het gezonde midden

Wanneer wij spreken over wetticisme, dan denken wij aan menselijke geboden die hun grondslag niet vinden in het Woord van God.  Wetteloosheid is daar het tegengestelde van en dat is hetzelfde als losbandigheid en we kunnen het ook valse vrijheid noemen.

De ware vrijheid is de vrijheid van de Geest in gebondenheid aan het Woord van God. Het is belangrijk de koers midden op de weg te houden en niet in de linkersloot van valse vrijheid of in de rechtersloot van wetticisme te belanden.

Christelijk amusement

Op het christelijk erf zien wij in het algemeen een tendens dat religieus entertainment naar voren geschoven wordt. Er worden vele pogingen ondernomen om de mensen te trekken met van alles, behalve met Gods Woord.  Men werkt met toneel, dans, mime, theater, muziek, video en film en vaak worden aan deze dingen, die op zichzelf niet slecht of verkeerd hoeven te zijn, een hoofdrol toebedacht in veel hedendaagse verkondiging, terwijl de Bijbel er tussen dit alles bekaaid af komt. Gods Woord krijgt op die manier een magere bijrol. Wanneer je een avond belegd met een bijbels thema, waar Gods Woord centraal staat, dan komen er doorgaans heel weinig mensen luisteren, tenzij je misschien een spreker van de buitencategorie hebt die invulling aan de avond geeft. Sowieso zul je daar oprechte zielen aantreffen die interesse hebben naar bijbelse inhoud en daar in hun eigen leven mee willen werken. Over het algemeen is er in onze dagen weinig honger om de woorden van de Heere te horen (vergelijk Amos 8:11).

Zij die echter werken met veel muziek, zang en een onderhoudend praatje er tussendoor lokken meer mensen in de tent, maar de boodschap klinkt dan ook aangenamer voor het vlees. Er wordt wel gesproken en gezongen over Gods liefde en Gods genade die alle zonden bedekt en over het offer van het volbrachte werk op Golgotha, hoe wezenlijk dat ook is. Maar men verkondigt zo de helft van de waarheid. Gods heiligheid wordt soms verdoezelt, evenals de ernst van de zonde. Het evangelie is bestemd voor de mens, maar het is niet naar de (natuurlijke) mens (Gal. 1:11). Paulus zegt daar zelfs: “indien ik immers nog mensen behaagde, zou ik GEEN dienstknecht van Christus zijn” (Gal. 1:10). Paulus predikte voor Gods aangezicht een evangelie zonder compromis aan de mensen. Lees in het oude testament bijvoorbeeld Spreuken 4 dat diverse vermaningen geeft. Van Johannes de Doper lezen we: “Hij gaf ook nog veel andere aansporingen (vermaningen, NBG-vert.) en verkondigde het volk het evangelie (Luk. 3:38). Wat men bij bepaalde soort evangelieverkondiging vaak mist zijn de vermaningen, waarmee de brieven van de apostelen doorspekt zijn. Wat ontbreekt is het zwaard van het Woord tegen de zonde, tegen de vleselijke elementen, het Woord dat oordeelt, vaneenscheidt en schift (Hebr. 4:12). Over het kruis dat het vlees oordeelt en het kruis als triomf over de machten der duisternis hoort men niet of weinig. Alles is even genoeglijk, men geniet van de mooie muziek en er kan ook fijn gezongen worden. Wel, daar houden wij ook van, maar niet als het evangelie alleen als ‘zoete koek’ en ‘aai poes’ wat de zonde betreft gebracht wordt. Het vrome vlees houdt wel van godsdienstig gemak en amusement. Hoeveel samenkomsten worden niet vol gezongen, terwijl het Woord kort moet zijn en vaak een praatje is dat noch vlees noch vis biedt en waar zonden niet concreet worden benoemd.

Dit religieus entertainment bevredigt het gevoelsleven, want als het maar goed voelt, dan is het prima. De mensen worden beziggehouden, maar de verkondiging is nergens radicaal tegen zonde, wereld, vlees en duivel. Zonde is ZONDE en daar wil men het liever niet over hebben, want dat vindt men zo negatief. Het gaat toch om een positief evangelie, zo wordt gesteld. Dat betekent dat waarschuwende elementen uit de verkondiging worden gelaten. Micha 3:8 zegt echter: “Ik daarentegen ben vol van de kracht van de Geest van de Heere, van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtredingen te verkondigen en Israël zijn zonde” (vergelijk Jes. 58:1).

Valse vrijheid

Bij valse vrijheid beeldt men zich in vrij te zijn, maar in wezen is men niet echt vrij naar bijbelse maatstaven en normen.

Er wordt veel gesproken over de genade en weinig over persoonlijke geloofsgehoorzaamheid in de bijeenkomsten waar we op doelen. De toekomst bezingt men enkel positief, maar men hoor geen woord over rechtvaardigheid, ingetogenheid (matigheid) en het toekomstig oordeel (Hand. 24:25).

Zoetige, weinig appellerende of eenzijdig tot God gerichte liederen zijn ‘in.’ Gezouten strijd- en heiligingsliederen, die ook een beroep doen op ons, dat wil zeggen: die een aanvuring en vermaning tot een nieuwe levenswandel geven, zijn ‘uit’ in zulke samenkomsten. Aan het eind van de morgen of de avond voelt men zich gevoelsmatig gezegend en gaat men blij en tevreden naar huis. Gods Woord heeft niet diep van binnen wortel kunnen schieten en zonden zijn niet aan de orde gesteld, waardoor er een verdere reiniging plaats had kunnen vinden.

Het leven komt onder het vernis van een goedkope genade en wordt slechts bedekt door zondevergeving. Het lijkt allemaal mooi en men hoort ook wel bijbelse waarheden, maar daarvan wordt alleen de ene zijde van de medaille ingevuld. Het is munt of kruis. Hier is het vooral munt: alles wat voordelig is, winst oplevert of ons welzijn of onze welvaart verhoogt komt naar voren. Voorwaarden en consequenties van het evangelie blijven immers onderbelicht. Dan is het: geloof zonder werken, genade zonder gehoorzaamheid, troost zonder vermaning, balsem zonder zwaard, genot zonder lijden, vrede zonder oordeel, blijdschap zonder ernst, enz. De vrijheid wordt misbruikt tot een dekmantel of voorwendsel voor de ondeugd (1 Petr. 2:15-16, vertaling Brouwer; vergelijk 2 Petr. 2:18-20). Dan komt er dus geen oordeel over de zonde. De waarschuwing geldt: “gebruik echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees” (Gal. 5:13b).

Hoe zijn we vrij van de wet?

Velen roemen in de genade en denken vrij te zijn van de wet, want Christus hield toch de wet in onze plaats, menen zij. Christus heeft ons inderdaad vrijgekocht van de vloek van de wet (Gal. 3:13), niet van de wet zelf. Daarom staat er: “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet, veeleer bevestigen wij de wet” (Rom. 3:31). De eis van de wet zal in ons vervuld worden door niet naar het vlees, maar naar de Geest te wandelen (Rom. 8:4). Tegen mensen die de vrucht van de Geest in hun leven openbaren, is de wet niet (Gal. 5:23). Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet (Gal. 5:18), want dan vervul je namelijk de wet. Door de wet te vervullen kom je vrij van de wet en kun je zeggen “alles is mij geoorloofd” (1 Kor. 6:12a). Uitgezonderd die dingen waardoor we geknecht worden (1 Kor. 6:12b).

Wetticisme

“”Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen” (Gal. 5:1,13; vergelijk Rom. 8:1). Door slavenjukken die geboden van mensen zijn worden velen geknecht en leven niet frank en vrij voor Christus. Het zijn voorschriften en leringen van mensen die niet bijbels onderbouwd kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan de traditie van de zondagsheiliging en menselijk regels voor de zondag die niet in de Bijbel staan: “gij zult op zondag niet dit en gij zult op zondag niet dat.” Denk ook  aan het de vrouwen op te leggen dat zij in de samenkomsten geheel en al moeten zwijgen, terwijl de Bijbel het heeft over het bidden en profeteren van vrouwen in de samenkomst (1 Kor. 11:5).

Ware vrijheid: vrij van zonde doen

Wat een hulp is het op samenkomsten te kunnen komen, waar Gods Woord als een zwaard over mijn leven komt en overwinningsleven wordt verkondigd. Hier wordt ware vrijheid in gebondenheid aan Gods Woord bewerkstelligd. De ware vrijheid is: vrijmaking van de zonde (Rom. 6:18-22). De ware vrijheid onder controle van de Heilige Geest geeft discipline en zelfbeheersing. Het is een vrijheid met verantwoordelijkheid, bijv. “dient elkander door de liefde” (Gal. 5:13a). Er is een onbeperkte vrijheid tot het doen van het goede (Jak. 1:25; Jak. 2:12). Er bestaat geen enkele vrijheid voor de christen tot zondigen. Velen gebruiken de vrijheid en de genade vals, namelijk om het niet zo nauw te nemen met de zonde. Wij hebben vrijheid tot alles, uitgezonderd tot het overtreden van de wetten van de Geest, die God in ons verstand legt en in onze harten schrijft (Hebr. 8:10; Hebr. 10:16). De Geest is de drager van Gods wetten die nu van binnenuit functioneren. Het gaat niet alleen om de Geest ontvangen, maar ook om te wandelen in de Geest, te gehoorzamen in de Geest en door de Geest het spoor houden (Gal. 5:16,25). Er wordt in 1 Kor. 9:21 gesproken over de wet van Christus waar Paulus onder staat. Dat wil zeggen: de gehele wil van God, om die te doen.

Jezus zei: “Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken”(Joh. 8:31-32). Hij beloofde een WERKELIJK vrij zijn (Joh. 8:36). Dat houdt in dat je niet meer – zoals ieder die de zonde doet – een slaaf der zonde bent (Joh. 8:34). Het is dus vrijheid van het doen van zonde, wat meer is dan alleen de vergeving van zonden. Wij hoeven geen zondaar tot de dood te blijven!

Vrij van de oude mens

De kruisiging van de oude mens met Christus mee is een heerlijk geloofsfeit, om rechtens vrij van de zonde te zijn en vrij van de werken van het vlees, dat zijn de praktijken of de leefwijze van de oude mens (Rom. 6:6-7; Kol. 3:9; Ef. 4:22). We zijn niet gedoemd ons leven lang gebukt te gaan onder nederlagen, maar God geeft ons de vrijheid en de kracht tot een overwinningsleven.

Vrij van demonen

Het is ook goed bij jezelf eerlijk na te gaan of je je nog ergens gebonden weet, ook al heb je  voor zover je je dat bewust bent alle openbare zonde in je leven afgelegd. Toen kan de boze, ook als je al een kind van God bent geworden, je op een bepaald terrein gebonden houden. Zo’n demon werkt altijd remmend op de ontplooiing van het nieuwe leven met Christus. We geven enkele voorbeelden. Veel mensen zijn in contact geweest met occulte zaken en hebben zo een binding gekregen met het rijk der duisternis. Andere zitten bijv. continue onder een geest van afwijzing en verwerping van zichzelf. Weer anderen worstelen met een geest van zwakheid, zoals ook in de Bijbel die dochter van Abraham die 18 jaar gebonden was door een chronische aandoening, waardoor ze zichzelf niet kon oprichten. Jezus sprak tegen haar: “vrouw gij zijt verlost van uw zwakheid” (Luk. 13:10-17). Nog anderen hebben last van een fobie, een extreme angst die tot obsessies en dwang kan leiden. Voor al deze zaken is bevrijding van demonen in Jezus’ Naam mogelijk! Het is goed om je vrij te laten zetten door middel van een bediening in de naam van Jezus.

Vrij van mensen

Hoe gezegend is het als je niet langer een slaaf van mensen bent, die macht op ons uitoefenen en over ons willen heersen. Dat is heerlijke vrijheid en bevrijding van een juk. Wij zijn duur gekocht (1 Kor. 7:23). Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar (Spreuk. 29:25). Leef slechts voor Gods aangezicht en wees Hem welgevallig, sta niet langer voor het aangezicht van mensen die over je willen heersen.

Vrij van heerszucht

Ook het omgekeerde is waar: zelf vrij te zijn van het macht uitoefenen op anderen, het heersen over anderen (1 Petr. 5:3) en de bemoeizucht (1 Petr. 4:15) is een heerlijke zaak. Wees een voorbeeld in je wandel, laat je licht schijnen, maar respecteer de vrijheid tot beslissen en het maken van eigen keuzes door de ander.

Vrijheid in de samenkomsten

“Waar de Geest des Heeren is (waar de Geest HEER is) is vrijheid” (2 Kor. 3:17). Deze vrijheid om mee te dienen in de samenkomst door daar een bijdrage te leveren tot opbouw bevrijdt ons van de ‘eenmansdienst’ die helaas zo algemeen verbreid is in de christenheid met haar denominaties. Laten we hier het bijbelse patroon overnemen (1 Kor. 14:26; Ef. 4:12,16; 1 Petr. 4:10-11).

Slotsom

Laten we wegkomen van alle menselijk wetten en regels en ook loskomen van een valse vrijheid die ingebeeld is, maar een aanleiding, dekmantel, voorwendsel. Ruimte of gelegenheid voor het vlees is (Gal. 5:13b, diverse vertalingen).

Hoe goed en hoe heerlijk is het ons te verlustigen in de ware vrijheid, zoals die in Gods Woord wordt beschreven, die werkelijke bevrijding geeft op allerlei fronten. Dat leven vanuit bevrijding mogen we in de kracht van God uitleven!

Jildert de Boer

© Verdieping en Aansporing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *