VERDEELDHEID OF EENHEID?

VERDEELDHEID OF EENHEID?

Inleiding

Jezus bad: “Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn, zoals Wij” (Joh. 17:11). Tussen Jezus en de Vader is heerlijke harmonie en eenstemmigheid. Deze wonderbare eenheid is ook onder Jezus’ discipelen mogelijk! Een discipel komt tot Hem, leert van Hem en wil worden als Hij! “Al wie VOLLEERD is, zal zijn als de Meester” (Luk. 6:40).

Voorwaarden om tot eenheid te komen

Eigen gedachten en eigen inzicht, eigen meningen en eisen naar de ander zijn even zo vele hindernissen tot eenheid. Daardoor ontstaan spanningen, wrijvingen en onenigheden. Zonder het opgeven van onze eigen ideëen en onze eigen, vastgehouden wil(len), die op elkaar botsen, is eenheid onmogelijk.  

Men kan niet één-zijn met Jan Rap en z’n maat oftewel daar waar men dingen die volgens de Bijbel openbare zonde zijn, vastheid. Een brede oecumenische eenheid gaat ten koste van de waarheid van het Woord.

Er komt alleen eenheid door het vasthouden aan Gods Woord en dit in waarheid te erkennen en zich erdoor te laten heiligen (Joh. 17:8,14,17,20-21).  Het lichaam van Christus bestaat uit diegenen die Gods wil doen en zij krijgen deel aan Jezus’ heerlijkheid (Joh. 17:22). Het klink ongelofelijk, maar de Bijbel spreekt over “DAT ZIJ VOLMAAKT ZIJN TOT EEN” (Joh. 17:23).

Wanneer hebben wij gemeenschap? Als wij in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, eindigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons (1 Joh. 1:7). De spaken van een wiel komen nader tot elkaar als zij meer en meer naar het middelpunt gaan, dat is de as van het wiel en geestelijk gesproken is het gelijkvormig worden aan Christus de as.

Denominatie-sektarisme is een belemmering tot eenheid

Alle door mensen gekozen namen van denominaties hebben de eenheid tussen christenen niet dichterbij gebracht, integendeel. Men wordt slechts tot één lichaam verbonden door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft (Ef. 2:16). Aan het kruis hing het lichaam van Christus. Hangt ons oude leven daar met Hem gekruisigd, dan behoren wij Hem toe (Gal. 5:24) en zijn wij één in Zijn lichaam. De tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, heeft Hij weggebroken (Ef. 2:14).

Verdeeldheid door partijschappen

Waarom richten sommigen de tussenmuur tussen Jood en heiden weer op, die Jezus omver gehaald heeft? Zijn Jood en heiden als zij in Christus zijn niet één? Waarom dan nog scheiding aanbrengen tussen Israël en de Gemeente? Waarom PARTIJSCHAPPEN in stand gehouden en gecultiveerd in fraaie gebouwen? De Bijbel rekent zulke partijschappen  tot de werken van het vlees (Gal. 5:20). Is Christus verdeeld? (1 Kor. 1:13). Nee, laten we stoppen met alle benamingszucht, die tweedracht zaait (1 Kor. 1:12: 1 Kor. 3:4). De duivel is de diabolos, dat is de ‘door elkaar gooier’, en de voedingsbodem tot verdeeldheid komt van hem. Hij is erbij gebaat wiggen tussen broeders te drijven, zodat zij niet meer die ene broederschap vormen, zoals die er in de eerste gemeente is geweest, die één van hart en ziel was (Hand. 4:32).

Bijeenvergaderen van christenen

Geef de aanhang van een partij op! Daarmee bedoel ik niet dat we niet dienen te functioneren in een gezonde gemeente. Maar wel als we een bepaalde richting of denominatie als de enig juiste zien en niet meer openstaan wat God ons via andere christenen kan leren. Dan kom je namelijk in kerkisme en sektarisme terecht.

God wil zo graag de verstrooide kinderen van God bijeen vergaderen (Joh. 11:52). Een ‘christen’ te zijn is een erenaam! God verzamelt de oprechten, om één vloot te vormen onder de vlag van Christus. Deze vlag dekt de lading, want Christus is hun hoofd geworden en samen vormen ze het lichaam van Christus. Jezus sprak: “Wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit” (Matth. 12:30b). Het doel waar Hij op uit is, luidt: “En het zal worden één kudde en één Herder” (Joh. 10:16). De oprechten van hart die hun gezindheid helemaal op de Heer richten, hebben deze machtige belofte: “Want de ogen van de Heere gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart VOLKOMEN naar U uitgaat” (2 Kron. 16:9).

Een lid van Christus’ lichaam

Van een kerkgenootschap wordt men een lid door er officieel belijdenis te doen. Het lidmaatschap betreft dan die bepaalde denominatie of partij. Van een evangelische gemeente wordt men lid door zich er officieel te laten invoegen.  In het lichaam van Christus is er geen aardse ledenlijst. Daar gaat het erom of je de Heer kent en de Heer jou en je ingeschreven staat in het boek des levens van het Lam. Wij verheugen ons erover dat onze namen in de hemelen staan opgetekend (Luk. 10:20).

Het is geen instituut of organisatie, maar een organisme waaraan de Heere toevoegt (Hand. 2:47). Als men dit lichaam binnen groeit, dan ga je als een levend lid functioneren tot opbouw van elkaar (1 Kor. 12 en Rom. 12). Daar is gemeenschap door de wandel in het licht (1 Joh. 1:7). Daar is men één van Geest (Ef. 4:3), want allen hebben dezelfde Geest ontvangen en daar kan één van zin en gevoelen worden (1 Kor. 1:10). Daar is liefde onder elkander en daaraan zullen allen weten dat u discipelen van Jezus bent (Joh. 13:35). 

Jildert de Boer

© Verdieping en Aansporing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *