De basis van het evangelie

Ter voorbereiding op de waterdoop

Wie zijn wij om ons te laten dopen?

Het is altijd mooi om geloofsbelijdenissen van dopelingen te horen, die getuigen van een veranderd leven door de kracht van God en door het heel persoonlijk aannemen van Jezus Christus als Heer in hun bestaan. Zij zijn in een levende verbinding met de hemel gekomen!

Prachtig als jonge en oudere mensen gaan beseffen dat ze niet zonder God door het leven kunnen gaan! Dat ze heel afhankelijk van Hem zijn geworden en niet langer denken dat ze hun “eigen boontjes” wel allemaal zelf kunnen doppen. Dus niet om daar te staan als een stelletje stoere, sterke mensen, die wel eens eventjes zullen demonstreren in de doop dat zij voor God gekozen hebben.

Nee, zij zullen juist laten zien dat zwak en zondig zijn als mens door zich helemaal onder te laten dompelen: het totaal prijsgeven van het oude leven dat alleen maar cirkelt rond ons eigen ik, om op te staan in een nieuw leven met Jezus, waarin Hij het voor het zeggen heeft. Zij zetten hun eigen wil opzij met het intense verlangen, om de wil van God te gehoorzamen!

Zij zijn dankbaar dat God hen heeft uitgekozen, dat Hij hen als eerste liefhad, voordat ze Hem ooit liefhadden en dat Hij hen heeft getrokken met zijn Woord. Dat Hij zijn genade over al hun zonden en verkeerde dingen heeft gegeven! Daarom is hun getuigenis: “door Gods genade ben ik een kind van God, Hem zij alle eer”!

Daarom tonen ze in hun doop dat wat God, de Here, in hun hart heeft gewerkt met zijn Geest door zich te laten dopen. Deze doop is een zichtbaar uiten van wat God in hun binnenste al heeft gedaan: het beeldt de afwassing van hun zonden uit! (Hand. 22:16).

Wie zij wij, om ons zomaar te laten dopen op grond van onze beslissing? Dat zou menselijk zijn. God is een levende God, hoe machtig is Hij, die mensen roept, om hun leven helemaal over te geven aan Hem!

Wat mens-onmogelijk is, dat werkt de Here met Zijn mogelijkheden. Namelijk door Zijn heilige Geest, om Jezus Christus te aanvaarden als Heer en Meester over je leven voortaan.

 

Wat doen wij hier?

U denkt misschien bij een doopdienst: “waar ben ik terecht gekomen”? Wat is dit voor gemeente en wat betekent al dit gedoe dat ik niet gewend ben? Wel, wij zijn een evangelische gemeente, die andere christenen en andere geloofsgemeenschappen erkent. Wij vormen geen sekte, die extreem en fanatiek bepaalde opvattingen propageert.

Wij zijn mensen die houden van de Bijbel als Gods Woord voor ons leven. Wees niet bang of benauwd! Er zijn veel belangstellenden voor wie zo’n doopdienst wat vreemd aanvoelt. Het is enorm te waarderen dat mensen op uitnodiging willen komen, zelfs als men er heel anders over denkt.

 

Welke gasten zijn er aanwezig?

Er zijn ook ongelovige toehoorders bij zo’n doopdienst, die een van de dopelingen kennen en daarom dit willen meemaken. Dat is fijn! We hopen dat je onbevangen en onbevooroordeeld alles op je in wilt laat werken, ook al vind je het heel apart.

Er zijn ook mensen uit Reformatorische kerken, die een heel andere kijk hebben op de doop. Toch hebben ze de moed gehad, om te komen bij deze feestelijke en plechtige bijeenkomst, waar vreugde en ernst hand in hand gaan. Dat stellen we op hoge prijs en dat respecteren we. Al willen we duidelijk zijn over wat de Bijbel naar ons begrip en inzicht over de doop zegt en gaan de haren mogelijk af en toe een keer “overeind” staan, maar die gaan later hopelijk wel weer “liggen”. Sommige mensen zullen voor het eerst meemaken dat gelovigen gedoopt worden door onderdompeling.

Doe dan net als de mensen in Berea: zij luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd (Hand. 17:11).

In elk geval hopen we dat u blij bent dat God levensveranderd werkt, dat Hij heel praktisch in mensenlevens ingrijpt en dat mensen als gevolg van Gods werking stappen in geloof zetten. Een kerntekst over de waterdoop is wel Rom.6:3-4: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de dood in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen”.

 

Zonde is Gods doel missen en zonde is overtreden van Gods wet

Ieder van ons heeft zichzelf wel eens de grote vragen van het leven gesteld : waar kom ik vandaan? wat doe ik hier op aarde? waar ga ik naar toe? (dan heb ik het over leven na de dood)

Wij stammen allemaal af van de eerste mens Adam, die van goddelijke komaf was en zeer goed geschapen. Daar komen we vandaan: God is de Schepper van ons bestaan! Tenzij u geloof in de evolutietheorie, maar die hangt van vooronderstellingen aan elkaar. Zo goed als het was in het begin van de mensheid, zo is het helaas niet gebleven.

Eva en Adam namen van de verboden vrucht, waren God ongehoorzaam door hun oor te lenen aan wat de slang hen influisterde en sindsdien zitten wij als resultaat daarvan, om zo te zeggen nog steeds met de “gebakken peren”.

De mens verloor de directe gemeenschap met God en er kwam scheiding door de zonden (Jes. 59:1-2). Hoe je het ook wendt of keert: de Bijbel zegt dat de gehele wereld in het boze ligt (1 Joh.5:19). De slang, of tewel de duivel is de baas geworden in deze wereld met alle ellende vandien.

Er is door de zonde van ongehoorzaamheid aan God een grote kloof ontstaan tussen hemel en aarde, tussen God en mens (verticaal), maar ook tussen mensen onderling (horizontaal), die elkaar maar al te vaak betwisten, in onmin met elkaar leven en elkaar niet meer verstaan in de harmonie, die in het begin in het paradijs zo volmaakt was.

Er zijn nog maar restanten aan licht van over. De mens is gevallen, de duivel achterna. Het doel van God was dat de mensen Hem en elkaar zouden dienen, maar zondigen betekent nou juist: het doel van God missen en het resultaat van de zonde, het loon wat op de zonde volgt, kennen we allemaal: de dood! (Rom.6:23). Onontkoombaar voor iedereen en een realiteit waarvoor niemand kan vluchten.

Helaas blijven heel veel mensen doorgaan met zondigen en doen dingen waarvan de Bijbel zegt: HET EINDE DAARVAN IS DE DOOD!  (Rom.6:21). Zonde is overtreding van Gods wetten. Iedereen in ons land kent nog wel de tien geboden, die God aan Isra?l gaf, en weet hoe moeilijk het is voor een mens alleen daar al aan te voldoen. Zelfs dat trek je niet in eigen kracht, als je heel eerlijk bent.

 

Het verlossingsplan in Gods Zoon

Maar God zou GOD niet zijn, als Hij niet een plan had, om zijn mensheid uit de zonde te redden. Hij stuurde zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde, om de enorme kloof te overbruggen tussen God en mens.

Alle godsdiensten buiten het christendom geloven in wezen dat de mens door zichzelf van beneden uit op te werken tot de godheid of het goddelijke kan komen. Dat is zelfverlossing.

Het christendom zegt: je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras van de zonde optrekken. Je hebt van boven uit de hemel redding en verlossing nodig en de reddingsboei die God heeft uitgegooid is Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij kan drenkelingen uit de modderpoel van het zondigen redden en omhoog trekken en hen op de rots (Christus) stellen (Ps.40:3).

De Bijbel zegt dat Jezus gezegd heeft: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot (God) de Vader dan door Mij”(Joh. 14:6).

In 1949 is in Egypte het zogenaamde evangelie van Thomas gevonden. Daar vond ik een interessante tekst in die lijkt op het vers dat ik net aanhaalde, dat Jezus gezegd zou hebben: “Ik ben de Brug, wie over Mij wandelt, zal de Vader vinden”.

God nodigt ieder hier vanmiddag uit om te vertrouwen op de Brug over de zondekloof die God heeft geslagen door zijn Zoon. Hij is de enige veilige en betrouwbare Brug, om tot God te komen en je zonden af te leggen bij Hem, die stierf voor jou aan het kruis dat 2000 jaar geleden op Golgotha stond.

Het kruis van Christus verbindt hemel en aarde en kan mensen onderling weer kan verbinden. Verlossing is eerst verticaal en dan pas horizontaal. Door Jezus Christus wordt de weg naar God weer geopend.!

Hoe krijg je daar deel aan? Als jij je leven in geloof aan Hem geeft, je zonden – voor zover je je die bewust bent – prijsgeeft en je oude ik en dikke eigen wil opgeeft. Dan kun je Hem gaan volgen, die je de kracht geeft om helemaal voor de wil van God, zoals die in de Bijbel staat, te gaan!

Dan krijgt het leven pas werkelijk zin en inhoud, als je het gaat leven vanuit het plan dat God met je leven heeft. Op die wijze wordt de vraag “wat doe ik hier eigenlijk zo’n hopelijk 70 of 80 jaar op aarde” geleidelijk aan steeds concreter en heerlijker ingevuld en kom je echt tot je levensbestemming.

Al word je lijden en strijd als christen niet gespaard – de duivel gaat nog steeds brullend rond, heeft de genadeslag op Golgotha en met de opstanding van Christus gehad, maar is nog niet definitief verslagen – toch krijg je een geweldig perspectief op de toekomst. Jezus zegt: “Wie gelooft heeft, eeuwig leven” (Joh. 6:47).

Er bestaat leven na de dood, ook al zal ook de christen nog lichamelijk sterven. Hij heeft Gods kwaliteitsleven in zich gekregen, om eeuwig te leven. Een leven dat in je inwendige mens, in de Bijbel ziel en geest genoemd, zal doorgaan en waarvan de heerlijkheid nooit meer ophoudt.

“Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder (VUL JE NAAM IN!) niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh.3:16). Durf je je eigen naam al persoonlijk in deze tekst in te vullen? Dat zou heerlijk zijn!

Ik doe een appèl op je, om je leven buiten God in deze wereld op te geven, om heel persoonlijk Jezus Christus aan te nemen en een kind van God te worden.

Dan mag je ook komen tot de tweede stap, dat is: je te laten dopen in water! Dat is het symbool dat aan de buitenkant laat zien, wat de Here in je binnenste heeft gewerkt: een breuk met je oude, zondige leven en verleden en de start van een nieuw leven dat God in je geplant heeft, om Hem in de rest van je leven op de eerste plaats te zetten en de Here van harte te dienen.

 

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *