De engel in het badwater Bethesda en de gevaren van het occultisme

DE ENGEL IN HET BADWATER BETHESDA EN DE GEVAREN VAN HET OCCULTISME
Alternatieve genezers en occultisme

Velen consulteren in onze tijd allerlei alternatieve genezers, of beoefenen – deels uit nieuwsgierigheid – vormen van occultisme. Het occulte is ‘in’ en overal in opmars. Het lijkt zo onschuldig: een breed scala aan therapieën en alternatieve zingeving met als doel: ‘Geestelijke ontwikkeling en bewustwording in/van de mens’ of iets dergelijks. Velen speuren naar iets meer dan het zichtbare, het materiële en het menselijke en wetenschappelijke in de gewone geneeskunst.

Wie verlangt er niet naar om gelukkig te zijn? Wie wil niet zijn of haar problemen opgelost zien? Het tobben met een kwaal is lastig, zowel fysiek als psychisch. Lichamelijke gezondheid is een groot goed, evenals een evenwichtig zielenleven. Velen zoeken naar een geestelijke levensvulling, omdat ze inzien dat de zin en het doel van het leven verder en dieper gaat dan huis, werk, T.V., D.V.D., computer, mobiele telefoon, vakantie, menselijk contact en het luisteren naar muziek of beoefenen van een hobby of sport. De weg waarlangs ons leven inhoud en toekomst kan krijgen, is niet een zesbaansweg, waarbij het niet zoveel uitmaakt welke koers je volgt. De bronnen, uit welke men kan drinken, zijn niet allemaal één pot nat. Niet weinige mensen denken dat er vele wegen naar ‘Rome’ leiden.

Er bestaat genezing vanuit een troebele bron. We doelen bijvoorbeeld op een bedevaartsoord als Lourdes, gesticht na een zogenaamde Mariaverschijning aan het meisje Bernadette Soubirous in 1858.

Het badwater Bethesda, waar Jezus iemand genas

We kunnen ook denken aan het bad Bethesda in de Bijbel, waar een menigte zieken lag bij het water dat van tijd tot tijd bewogen werd door een engel. Wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had (Joh. 5:1-4). Het ging hierbij niet om geloof, maar om geluk, namelijk voor wie het eerste was. Dat was wellicht de minst zieke of wie de meeste behulpzame vrienden had, om er snel bij te zijn. Het moet daar een chaos van rennende mensen zijn geweest die nauwelijks rekening met elkaar hielden. De eerste was misschien de brutaalste of degene die het hardste duwde of zich naar voren drong. Het zijn daar ongetwijfeld vreemde taferelen geweest, om als eerste de selectie tot genezing te halen gefocust als ze waren op het water (en niet op God).

Bethesda betekent ‘huis van barmhartigheid’, maar wat hier gebeurde was in wezen onbarmhartig, totdat Jezus, de Barmhartige in eigen persoon, hier binnenkwam.

Uitgerekend op sabbat genas Jezus hier een kansloze man, die al achtendertig jaar lang ziek geweest was. Juist hem koos Jezus uit, waarschijnlijk degene die hier het langst ziek en verlamd lag, het meest hopeloze geval. Let erop dat deze 38 jaar precies overeenstemt met de tijd van omzwerving van het volk van Israël in de woestijn. “Hem zag Jezus daar liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? Merk op dat er ook mensen zijn die genieten van de aandacht voor het ziek of ziekelijk zijn en die aandacht voor hun verhalen zouden missen als ze genezen werden. Gezond worden betekent een verandering van positie en een ommezwaai in denken. De belangstellende aandacht en het medelijden van anderen en het steeds maar weer kunnen vertellen over al je kwaaltjes zijn daarmee voorbij. Gezond worden zou betekenen je eigen brood gaan verdienen en aandacht en belangstelling krijgen voor je medemens en het niet meer constant gefixeerd zijn op je eigen lichaam. De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander vóór mij af. Het uitspreken van “ik heb geen mens” tekent schrijnend zijn eenzaamheid. Hij had geen vier vrienden, zoals die andere verlamde, die door zijn vrienden vol geloof dwars door het dak voor de voeten van Jezus werd gedeponeerd (Marc. 2:1-12).

Jezus zeide tot hem (de man die 38 jaar ziek was): “Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond, nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt ge uw matras niet dragen” (Joh. 5:8-10). “Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome” (Joh. 5:14). Toen de man vertelde tegen de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had, wilden de Joden hem vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed (Joh. 5:12-18). Zij vonden het achter de Heer aan drammen met de (natuurlijke, aardse) sabbat belangrijker dan de weldaad van genezing, die de Heer verrichtte. Daardoor zorgde Hij ervoor dat de vrede en de rust van de (geestelijke, hemelse) sabbat eindelijk in het leven van deze man aanbrak, net zoals Israël na 38 jaar van woestijnleven ten slotte het bedoelde, beloofde land van melk en honig binnentrok. Ook voor ons wil de Heer dat we ons leven niet laten verlammen of inperken door matheid en teleurstelling, door angsten en zorgen of door het gekweld worden door een minderwaardigheidscomplex. Jezus maakt vrij van duistere banden die ons kunnen omvangen.

Wat voor soort engel bewoog het badwater?

Waar het ons nu om gaat, is de zogenaamde “engel des Heren” in de N.B.G.-vertaling van Joh. 5:4 (zo ook in de Canisius Vertaling). Was hier sprake van wonderen van God? Vrijwel alle andere vertalingen hebben slechts: “een engel”. In sommige handschriften ontbreekt dit vers. Het is duidelijk dat er goede en boze engelen bestaan, engelen van God en gevallen engelen, die als demonen trawanten van satan werden. Het Griekse woord ‘aggelos’ dat hier staat, wordt ook gebruikt als het gaat om engelen van de duivel (2 Kor. 11:14; 2 Kor. 12:7; 2 Petr. 2:4; Jud. 1:6; Openb. 12:7,9).

Ging het hier om een bode van God of om een boze geest die het water deed bewegen? Was dit een engel die als een dienende geest was uitgezonden voor hen die het heil beërven? (Hebr. 1:14). Het lijkt er niet op. Aan de hele entourage en de sfeer rondom het badwater van Bethesda zat een ‘verdacht luchtje’, want eerlijk en rechtvaardig ging het er bepaald niet aan toe. Onze goede God is door en door rechtvaardig en Hij kan daarom hier niet de hand in hebben gehad. Op deze plaats werd als een lot uit de loterij van tijd tot tijd, als het water door de engel bewogen werd, iemand genezen, wat voor kwaal hij ook had. Onze God geneest op gelovig gebed, maar niet via een bron waarbij de krachten die vrijkwamen volstrekt willekeurige genezingen tot stand brachten.

Het lijkt daarom een uitgemaakte zaak dat in deze occulte bron een boze engel, die zich voordeed als een engel van het licht, het water deed vibreren, waarbij de eerstkomende, of degenen die de meeste hulp kreeg, om zich in het water te werpen, genezen werd. Niet het geloof in God werd gehonoreerd, maar geluk en willekeur speelden er een hoofdrol. Er waren paranormale krachten werkzaam uit verkeerde bron.

In wezen is er weinig nieuws onder de zon, want ook nu wedijveren allerlei alternatieve geneeswijzen met elkaar om de voorrang. Veel geneeswijzen stammen uit occulte bron en satan geeft dan niet voor niets genezing, maar zadelt mensen die misschien lichamelijk herstellen op met bijvoorbeeld depressie en angst. Veel mensen zoeken krampachtig de genezing voor hun lichaam en zelfs sommige christenen laten zich met dubieuze therapieën in, waardoor er een sluier over hun denken komt, hun vreugde wordt geroofd en hun geloof wordt afgeremd. Sommigen leggen alles ten koste aan artsen van allerlei soort om genezing of verbetering te vinden. Een christen zal zijn God in de allereerste plaats om hulp en uitkomst vragen!

De verkeerde zijde van de geestelijke wereld

Er is inderdaad meer tussen hemel en aarde dan ons natuurlijk oog kan waarnemen en ons verstand kan volgen. Niet alles is echter waarde- en tolvrij. Niet alles wat zich aandient uit de geestelijke, onzichtbare wereld als ‘licht’ is ook werkelijk licht. De Bijbel spreekt heel duidelijk over de duistere geestenwereld onder leiding van satan, die zich graag voordoet als een engel van het licht, om zo de mensen te bedriegen en te misleiden. Daarom verslaan het occultisme, waaronder wichelarij, magie, telepathie en waarzeggerij, oosterse oefeningen als yoga en transcendente meditatie en alternatieve geneeswijzen als iriscopie, magnetisme en acupunctuur hun duizenden.

Zelfs met de Bijbel opgegroeide mensen doen soms mee onder het valse mom: ‘Baat het niet, het schaadt ook niet.’ Doen wat God in Zijn Woord verbiedt, schaadt echter wel en het eist een zware tol. Helaas niet alleen financieel, maar vooral ook geestelijk. Een formeel, niet echt bij de Bijbel levend traditiechristendom schiet tekort, om je te leren hier een waakzame houding aan te nemen en op je qui-vive te zijn. Teneinde niet zomaar met elke therapie, oefening, cursus, filosofie, of geneeswijze in zee te gaan. Dat kan je geestelijk op termijn juist schade berokkenen. Niet alles wat ‘goed’ lijkt te werken, of ‘goed voelt’ is ook in Gods ogen goed. Kortom: wees niet argeloos en naïef op dit gebied.

Paranormaal of normaal christelijk

In mijn woonplaats bestaat een paranormale club die op esoterie gerichte mensen laat spreken en hun sessies laat verrichten. Deze draagt de naam HELIOS en dat staat voor: ‘Het eeuwige licht is ons symbool.’ Bijbels bekeken haalt deze beweging allerlei duistere krachten en praktijken, verpakt in een wit, onschuldig ogend, uiterlijk naar binnen. Voor veel mensen lijkt het interessant, om daar eens mee te experimenteren en men heeft niet door hoe gevaarlijk een dergelijk ‘spelletje’ is.

Jezus Christus zegt: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Joh. 8:12; vergelijk Joh. 12:46). Dit lezen we in de Bijbel, geen droog, saai en hopeloos verouderd boek, maar integendeel het levende Woord van God en hoogst actueel!

Pas op voor occulte, demonische banden!

Laten we acht geven op de waarschuwingen, die erin staan over paranormale manifestaties: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt, want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel…” (Deut. 18:10-12). De Bijbel verklaart heel het gebied van spiritisme, helderziendheid, hypnose, astrologie, iriscopie, enzovoort tot verboden en gevaarlijk terrein. Het leidt tot occulte bindingen aan boze geesten, van welke men niet vanzelfsprekend loskomt. Er is belijdenis van zonden nodig en een in Jezus‘ naam bevrijd worden van een occulte geest der duisternis.

Magnetisme komt niet van God

Niet zelden is het voorgekomen en komt het voor dat zelfs christenen naar een strijker gaan voor verlichting van hun pijn of voor genezing. Dat was exact wat Naäman zich vanuit zijn heidense achtergrond voorstelde dat de profeet Elisa zou doen, om hem van zijn melaatsheid te verlossen. Daarvan had het Israëlische slavinnetje in zijn land tegen zijn vrouw getuigd, dat hij bij de profeet in Samaria verlossing van zijn melaatsheid zou kunnen vinden (2 Kon. 5:2-3). De profeet kwam echter niet eens naar buiten, maar stuurde zijn bode met de merkwaardige opdracht: “Ga heen en baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn” (2 Kon. 5:9-10). Naäman zei: “Zie ik dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen” (2 Kon. 5:11). Deze heidense gewoonte van het magnetisme hanteerde de profeet Elisa echter niet! Door gehoorzaamheid aan de onorthodoxe methode die Elisa hem aanbeval en waartoe zijn knechten hem aanmoedigden en ondanks de betere rivieren in Damascus, dompelde Naäman zichzelf zevenmaal onder in de Jordaan naar het woord van de man Gods en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein. Daarvoor keerde hij terug naar de man Gods en gaf de ware God de eer (2 Kon. 5:12-15).

Hulp zoeken bij de ware, levende God

Zal een volk – in plaats van het her en der op zoek gaan naar allerlei hulp – niet zijn God vragen? Hij geeft een werkelijke, eeuwige, heerlijke toekomst en een gelukkig, inhoudsvol leven nu. De weg is eenvoudig: bij Jezus Christus is vergeving van zonden en innerlijke vrede te verkrijgen. Hoe? Door gebed en geloof in Hem en gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Kom daarom niet in de paranormale mist en onrust terecht die geen blijvende troost en heil kan bieden. Soms worden mensen lichamelijk langs occulte weg weliswaar hersteld, maar krijgen geestelijk last van angsten, fobieën en depressies.

Je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen

Hoeveel beter is het normale christelijke leven, waartoe God je de kracht wil geven. Een nieuw leven door Jezus als Heer aan te nemen en Hem te volgen in gehoorzaamheid op de weg van het kruis. Dit vraagt de bereidheid jezelf te verloochenen. Het nemen van deze persoonlijke verantwoordelijkheid is belangrijk om de oude mens met zijn praktijken af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Dat levert de vrucht op van liefde, blijdschap en vrede en het biedt een hoopvolle toekomst.

Gezag in de naam van Jezus tot bevrijding

Voor ons geldt: “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen (beeld van demonen en occulte geesten) te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen” (Luk. 10:19). Wij hoeven dus niet passief te bidden: ‘Here, wilt u alstublieft deze macht der duisternis wegsturen’, maar wij mogen in de naam van Jezus met gezag optreden tegenover de machten der duisternis tot bevrijding van mensen. Gebondenheid verdwijnt niet vanzelf bij het vragen om vergeving van zonden en bevrijding van gebondenheden komt niet automatisch bij de bekering tot stand. Daarom is bevrijding van boze geesten geen luxe, maar noodzaak in navolging van de bediening van onze Meester. Het is een nieuwe leer met gezag! (Marc. 1:27).

Ook een kind van God kan door demonen gebonden of belast zijn, zoals uit de praktijk blijkt. In de Bijbel zien we dat de boze op een bepaald gebied zijn claim nog kan hebben, ook na de wedergeboorte. We zien gebondenheid bij gelovigen in een bepaald opzicht ook in Luk. 13:10-17; 1 Kor. 10:20-21; 1 Kor. 5:5; 2 Kor. 11:3-4 (vergelijk verder: 1 Tim. 1:20; 1 Tim. 3:7; 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 2:26; Hand. 5:3; Gal. 3:1; 2 Petr. 2:19; Jes. 61:1-4; Luk. 4:19; Matt. 12:43-45; Gen. 4:7; Luk. 4:41; Luk. 7:21; Deut. 7:25-26).

Een geestelijke les zien we ook bij Lazarus, die opgestaan was, maar nog gebonden aan de voeten en de handen bleek te zijn door zijn grafdoeken en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden (Joh. 11:43-44). Het eerste dat Jezus tegen de dode Lazarus zei, was: “Lazarus, kom naar buiten.” Jezus wekte Hem op en hij stond op. En het tweede luidde: “Maakt hem los en laat hem heengaan.” Dat was zijn bevrijding om normaal te kunnen wandelen.

Het geldt eveneens voor banden met geesten die vanuit het voorgeslacht willen doorwerken en een wetmatige grond hebben om tot in het derde en vierde geslacht te bezoeken (Ex. 20:4-5; Ex. 34:7; Num. 14:18; Deut. 5:9). In de naam van Jezus kunnen banden met machten der duisternis verbroken worden tot bevrijding van mensen!

Gods hand beweegt tot genezing

Levend en werkzaam geloof is tastbaar en concreet! Er is geloofsmoed voor nodig, om werkelijk te gaan handelen naar wat Gods Woord zegt over genezing. Er is genade en kracht nodig om op te treden met het gezag van Jezus’ naam. Handoplegging en oliezalving zijn bijbelse hulpmiddelen. Laten we ze eenvoudig toepassen. Zucht naar sensatie hebben we niet nodig, maar wel een onbegrensd vertrouwen in de levende God. God zal zeker bevestiging geven door Zijn hand (dat is: Zijn Geest) uit te strekken tot genezing (Mark. 16:20; Hand. 4:29-31; Hand. 14:3). Ook als wij merken, dat herstel niet of nog niet intreedt, mogen wij zeker weten dat wij God kunnen vertrouwen en op Hem mogen blijven steunen.

In de brieven van de apostelen zien we dat genezing bij de gevolgen van het brengen van het evangelie hoort:

  • Rom. 15:18-19a “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes…”
  • Gal. 3:5 “Die de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?”
  • Fil. 2:27 (NBV), waar Paulus schrijft over Epafroditus: “Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft Zich over hem ontfermd….”
  • Hebr. 2:3-4 “Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl God ook getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar Zijn wil.”

Wat de Heere toen deed, kan, wil en zal Hij ook in onze dagen doen!

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *