Gevolgen van de Geestesdoop

Uitwerkingen en resultaten

Waartoe worden we gedoopt in de heilige Geest? Welke bedoelingen heeft God daarmee? Dat wil zeggen: wat heeft het voor gevolgen voor onszelf en voor de ander? Zijn er bewijzen van gedoopt zijn in de heilige Geest? Voor sommigen geldt er slechts één bewijs, namelijk het spreken in tongen. Ik geloof dat de Bijbel vele gevolgen en uitwerkingen toont van het gedoopt zijn in de heilige Geest, zowel voor ons innerlijke leven, als voor ons dienen van de ander om ons heen.

In Reformatorische kringen wordt vooral over de heilige Geest gesproken in verband met zondekennis en Christuskennis. In de Pinksterbeweging wordt de heilige Geest vooral sterk benadrukt als kracht om te getuigen, als bron van blijdschap en om in tongen te spreken. Gods Woord noemt deze dingen zeker, maar ook vele andere. Zonder volledig te willen zijn, zullen we een aantal dingen de revue laten passeren, die door de doop in de heilige Geest -als resultaat van Gods werkingen – in ons leven tevoorschijn gaan komen.

Er is sprake van een scala aan goddelijke mogelijkheden, waarmee Hij zo graag ons leven wil vol maken van Zichzelf! Ben ik bereid Hem daartoe de ruimte te geven en mijn reserves opzij te zetten? Te bidden, te zoeken, te ontdekken, te groeien, te reinigen, kortom: volledig afgestemd te zijn op God? Meer van Hem te ontvangen door meer mijzelf over te geven en toe te wijden aan Gods wil door mijn menselijke wil te verloochenen? Niet gebroken te blijven, maar wel een zachte en ontvankelijke geest te hebben, in nederigheid en afhankelijkheid van God en de werking van Zijn Geest! Laten we niet onze menselijke sterkte handhaven en verdedigen, maar Gods Geest de macht en regie geven over ons leven, zodat het leven van God in ons openbaar komt en we van daaruit ook anderen overvloedig kunnen zegenen.

De gevolgen van de doop in de Geest

Zonder de volgorde maatgevend te laten zijn, willen we vanuit de doop in de Geest een aantal gevolgen noemen:

 • Gods Woord wordt nieuw en levend (Hand. 2:14vv, Hand. 6:5; Hand. 7:2vv; Joh. 6:63; 2 Kor. 3:6; 1 Kor. 12:7, Ef. 6:17b).
 • Christus wordt verheerlijkt (Joh. 16:14).
 • Kracht (Hand. 1:8; Hand. 4:29-31), om te getuigen in vrijmoedigheid. Ook om te strijden tegen de boze (Ef. 6:10-12), zonden te overwinnen en begeerten te doden (Rom. 8:3-4; Rom. 8:13-14; Gal. 5:16-17).
 • Wetten van de Geest in hart en verstand geschreven (Rom. 8:2; Hebr. 8:10; Hebr. 10:16; vergelijk Jer. 31:31-34; Ezech. 11:19; Ezech. 36:26-27).
 • Heiliging (1 Petr. 1:2; 2 Tess. 2:13).
 • Doop in vuur (Matth. 3:11-12), als vuurgloed van beproeving en lijden om daartegen bestand te zijn (1 Petr. 4:12-13, vergelijk 1 Petr. 1:6-7 en 1 Kor. 10:13).
 • Vrucht van de Geest (Gal. 5:22): liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (= geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
 • Gaven van de Geest (o.a. 1 Kor. 12:4-11), waaronder wijsheid, kennis, geloof (in wonderen), genezingen, werking van krachten, profetie, onderscheiding van geesten, allerlei tongen, vertolking van tongen.

 

Voorts:

 • Leiding (Rom. 8:14; Gal. 5:18).
 • Vrijheid van zonde (Rom. 8:2; Gal. 5:16).
 • Dienstbetoon (Gal. 5:13; 2 Kor. 3:17).
 • Reinheid (1 Tess. 4:7-8; 1 Kor. 3:16; 1 Kor. 6:19).
 • Gerechtigheid (Gal. 5:5).
 • Hoop (Rom. 15:13).
 • Gemeenschap (Hand. 2:44-47).
 • Eenheid (1 Kor. 12:13; Ef. 4:3).
 • Waarheid (Joh. 16:13).
 • Boze geesten uitdrijven (Matt. 12:28).
 • Genezing van uw sterfelijke lichaam (Rom. 8:11).
 • Inzicht en doorzicht (Hand. 8:20-23; Hand. 13:9-11).
 • God grootmaken (Hand. 2:11; Hand. 10:46).
 • Lofzingen (Ef. 5:19; Kol. 3:16; 1 Kor. 14:15).
 • Offergezindheid (Hebr. 9:14).
 • Toerusting in lijden (1 Petr. 4:14).
 • Gekruisigd leven (Gal. 5:24-25).
 • Gebed (Zach. 12:10).

Wordt vol van de heilige Geest

Wie ijver heeft, om in Gods Woord te lezen, kan ongetwijfeld bij de bovengenoemde opsomming aanvullingen geven. “Wordt vervuld met de heilige Geest” (Ef. 5:18b) is een heerlijke opwekking om aldoor en voortdurend meer vol van God te worden. Tot een eerlijk bij jezelf naar binnen kijken, om te ontdekken waar verandering nodig is en tot groei in heiliging, tot dienstbetoon aan de ander, tot een levend en krachtig getuigenis naar buiten, tot eer van God. De doop in de Geest is beslist geen overbodig ‘startkapitaal’ van God voor de verdere weg met Hem, opdat wij het doel bereiken: “opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods” (Ef. 3:19).

Hebt u de doop in de heilige Geest werkelijk ontvangen als een krachtbron, om uw zonden te overwinnen, voor een vruchtbaar leven met God en een vrijmoedig getuigenis? En áls u de doop in heilige Geest ontvangen heeft, functioneert u dan ook werkelijk in de hemelse gewesten (de geestelijke wereld), om daar gezegend te worden, te wandelen en te strijden? (Ef. 1:3; Ef. 1:20; Ef. 2:6; Ef. 3:10; Ef. 6:12). Ga door met het wandelen in de Geest en het dagelijks gehoorzamen aan de Geest! Het gaat er niet alleen om dat we theoretisch veel over het werk van de Geest kunnen vertellen, maar of we de gevolgen van de kracht van de Geest in ons leven ervaren. “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht” (1 Kor. 4:20).

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *