Het “vreemde vuur” van de Lakeland-opwekking

De Lakeland Revival met prediker Todd Bentley

In Florida vindt momenteel, medio 2008, een extreem charismatische opwekking plaats die begon met een uitnodiging van een plaatselijke gemeente aan Todd Bentley uit Canada voor een aantal dagen met ongeveer 700 mensen. De samenkomsten worden voortgezet in steeds grotere accomodaties voor meer dan 10.000 mensen en almaar meer mensen vanuit de hele wereld gaan daar kijken, ook vanuit Nederland. Het is vier maanden dagelijks gaande gebleven en halverwege juli 2008 tijdelijk onderbroken voor een rustperiode.

Hele volksstammen gaan hier achteraan blijkbaar zonder (voldoende) de geesten te onderscheiden en te beproeven die werkzaam zijn, zoals de Bijbel ons opdraagt.

Overbrengen van het ‘vuur’ naar Nederland

Men wil het ‘vuur’ in Nederland gaan verspreiden. Men spreekt van een ‘outpouring’ (uitstorting) van de heilige Geest in Lakeland, die men in Europa wil importeren en imparteren (uitdelen van de ‘zalving’ via handoplegging). Onder aanvoering van de ultra-charismatische organisatie TRIN (uit Harderwijk) hebben vele bekende charismatische leiders met klinkende namen hun steun betuigd aan het organiseren van dagelijkse Revival FireNights eind juni in Evangelisch Centrum Europoort Rotterdam. Inmiddels zijn deze medio juli 2008 vanwege ruimtegebrek verplaatst naar sporthal Merwestein in Nieuwegein.

Kenmerken en toetsing

Wanneer je een heel stel YouTube – filmpjes bekijkt (bijvoorbeeld die van Final Trumpet) met het optreden van Todd Bentley krijg je een beeld van de meest vreemde en soms onsmakelijke toestanden, waarvan we maar enkele zaken ter wille van de actualiteit willen aanstippen:

  •  De Bijbel blijft vrijwel dicht.
  • Centrale bijbelse thema’s  als “zonde” en “het kruis” komen niet of nauwelijks aan bod.
  • Het gaat meer om het ontvangen van de “anointing” (zalving, terwijl mensen neervallen “under the power”), dan om het verheerlijken van de Here Jezus Christus en Zijn werk (Joh. 16:14).
  • Alles lijkt te gaan om sensatie, spektakel en manifestaties, waaronder vallen, lachen, trillen, schudden, beven en beschonken zijn “in de G(g)eest”. Verder: verhalen over goudstof en gouden kiezen, alsof dergelijke bedrieglijke wonderen nodig zijn in het rijke westen.
  • Todd Bentley bedient mensen tot genezing en bevrijding wel “in de naam van Jezus”, maar dat bewijst op zichzelf genomen niet dat Hij vanuit Gods Geest werkt (Matt. 7:21-23; Luk. 21:8; Matt. 24:24; 2 Kor. 11:3-4).
  • De leider heeft na zijn bekering op aanwijzing van God overal tatoeages laten aanbrengen, waarvan sommige blijkens onderzoek met een bedenkelijke, occulte inhoud (diverse documentaties op internet verwijzen naar New Age Kundalini – energie),terwijl Gods Woord over tatoeages in Lev. 19:28 zegt: “gij zult geen tekens in uw huid laten prikken” (NBG) of: “kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan” (NBV).
  • Todd Bentley laat zich leiden door de vrouwelijke (?) engel Emma, waarbij we wellicht aan een geleidegeest moeten denken. Onder de engelen is er geen huwelijk en bestaat er geen vrouwelijk of mannelijk (bijv. Luk. 20:35-36). Er wordt ook een link gelegd met de engel van de omstreden genezingsprediker William M. Branham (t 1965), die de Elia van de eindtijd, of de engel van het tijdperk Laodicea geweest zou zijn volgens zijn aanhangers. Bij de extremiteiten van Todd Bentley zien we duidelijk hoezeer hij in leer en praktijken afweek van de Bijbel en putte uit een verkeerde krachtbron. Het beroep van Bentley op Branham is misplaatst. We willen William Branham niet op dezelfde golflengte plaatsen als Todd Bentley, want in tegenstelling tot Bentley wees Branham veel op de Bijbel en op Jezus Christus. Dat neemt niet weg dat ook Branham controversieel was en we hem moeten en mogen toetsen aan het Woord.
  • De leider van deze zogenaamde opwekking spreekt over zijn buitenlichamelijke reizen door de “zeven (?) hemelen” (onbijbels, de Bijbel spreekt slechts over de “derde hemel”, 2 Kor. 12:2). Hij beweert tijdens een hemelreis dat hij Paulus heeft gesproken, die de Hebr. brief samen met Abraham zou hebben geschreven.
  • Er worden dodenopwekkingen geclaimd tot nu toe zonder medische bevestigingen.
  • Todd Bentley werkt steeds met ‘geweld’, hetzij verbaal (schreeuwen en geregeld “BAM” roepen), hetzij fysiek geweld, zelfs naar kankerpatiënten, die hij een oplawaai verkoopt  in hun maag. Het bijbelse principe is: “niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen” (Zach. 4:6). Kennelijk houdt Todd niet van Gods aanwezigheid in “het suizen van een zachte koelte” of “het gefluister van een zachte bries” (1 Kon. 19:12, NBG en NBV).

Testcase

Als we een beetje inzicht hebben in het onderscheiden van geesten, dan is het op zijn minst en op zijn zachtst gezegd duidelijk dat hier sprake is van een ernstige vermenging van zaken, of sterker gezegd dat er werkingen van de boze in het spel zijn.

Dit vreemde of valse vuur zal geen geestelijke eenheid en blijvende, echte opwekking bieden, maar geestelijke verwarring en desillusies geven, omdat al het uiterlijke vertoon geen innerlijke vrucht zal opleveren.

Het is ongelofelijk dat de massa van de toehoorders lacht om zijn merkwaardige, entertainende prediking, vaak over buitenissigheden en rariteiten, en om zijn bizarre handelwijze en aanpak op het podium. De geest van hysterie resoneert hierin mee. Er is een bepaalde roes aanwezig.

Wij zien dat bij velen op het (ultra)charismatische erf, helaas ook in ons land, mede van toepassing is wat geschreven staat: “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:3-4). Verdichtsels zijn verzinsels, fabels of mythen volgens andere vertalingen. Hun gehoor wordt daarmee gestreeld of gekieteld en dat heeft te maken met hun eigen lusten, begeerten, verlangens of smaak.

Deze actuele ultra-charismatische verschijnselen leiden af van de hoofdzaak van het evangelie en beklemtonen zichtbare manifestaties als het summum van een opwekking. Het wezen van opwekking is bijbelse Woordverkondiging in de kracht van de heilige Geest tot bekering, overtuiging van zonden en een radicale overgave van het hart plus toewijding van het hele leven aan Jezus Christus.

Het valt te vrezen dat deze begeestering van een massa mensen geen bijbelse eenheid, maar scheuringen zal bewerken tussen felle voorstanders van het ‘vuur uit Lakeland’, die van geen correctie willen weten EN hen die allereerst de toetsteen van dit alles willen nemen in het geschreven Woord van God. Zij zijn niet tegen genezing van zieken, bevrijding van boze geesten en het spreken in tongen als een bevestiging op dat Woord (Marc. 16:15-20), maar willen zich niet laten besmetten door dit ‘vreemde vuur’!

Onze oproep is: terug naar de Bijbel en een evenwichtig omgaan met de werkingen van de Geest van God! Wees daarom nuchter en waakzaam!


Jildert de Boer, oudste Evangelische Gemeente Harderwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *