Overwinnigsleven is mogelijk!

Er is meer dan zondevergeving

Gemakkelijke of moeizame zondevergeving

Zondevergeving wordt in de hele christenheid verkondigd. De manier waarop is wel heel divers. In sommige kringen wordt het krijgen van vergeving door de Here voor de gedane zonden gemakkelijk gesteld. Genade is er goedkoop.

In andere groeperingen ziet men de vergeving van zonden bijna als einddoel, want zekerheid over zondevergeving is geen lichte zaak. Genade van God voor de zondaar ziet men als zwaar, moeizaam en slechts spaarzaam verkrijgbaar.

Waar de allermeesten het wel over eens zijn is de noodzaak om voortdurend te bidden om vergeving van zonden, of men dit nu vast en zeker meent te verkrijgen, of dat men dit nog eens hoopt te bekomen. Bijna allen zien geen andere mogelijkheid dan dat de mens – ook de bekeerde mens – gedoemd is tot het blijven zondigen in woorden, daden en gedachten.

Men blijft geloven, ook van de mens die door Gods Woord en Gods Geest wedergeboren is, dat deze “Gods wet niet volkomen kan houden, dat we de schuld dagelijks meerder maken en dat de zonde uit onze verbondenheid met Adam als opwellend water opspuit” (uit de Gereformeerde belijdenisgeschriften).

Het bijbelse getuigenis

Hoe komt het toch dat men niet verder komt dan zo’n belijdenis? Omdat men blijft redeneren vanuit Adam, vanuit de oude mens en vanuit falende menselijke ervaringen, vastgelegd in menselijke geschriften…

Ons verlangen is GEHEEL ANDERS geworden door Gods Woord! Door Gods grote genade, waardoor wij schuldvergeving hebben ontvangen, mogen wij een volkomen nieuw uitgangspunt hanteren. Wij getuigen van onze verbondenheid met Christus en wij zijn onze dierbare Heiland zo dankbaar dat Hij onze zondeschuld heeft weggedaan en dat God ons zelfs al onze zonden niet meer gedenkt!

Jezus sprak ook: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste (!) vloeien” (Joh.7:38). Dit zei Hij van de heilige Geest. Het water, dat Jezus ons te drinken geeft, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwigen leven (Joh.4:14). “Als opwellend water opspuit…”. Ja, maar nu niet langer van de zondedaden, maar van de goede vruchten van het nieuwe leven in Christus door de heilige Geest! Is het niet heerlijk dat God ons door Zijn genade en Geest zo’n leven vergunt, dat Hij meer en meer gaat beHEERsen? Dat de eis der wet IN ONS vervuld wordt door niet naar het vlees, maar naar de Geest te wandelen? Dat is volgens Rom.8:4 mogelijk!

Tenzij dat we tevreden zijn met en genoeg hebben aan het leven van het steeds maar opnieuw zondigen, waarvoor we dan maar weer – gemeend of routinematig – vergeving aan de Here vragen… Moeten we hierin berusten en er ons bij neerleggen dat het nooit anders zal worden? Nee!

De Bijbel, in het bijzonder de brieven van alle apostelen, spreekt in niet mis te verstane bewoordingen over een overwinningsleven door de heilige Geest! Is het niet buitengewoon mooi wat God heeft uitgedacht in Zijn voornemen, dat Hij ons niet laat bij “vallen en vergeving”, maar ons wil bekrachtigen tot zege over onze zonden? Waarom dan de vele teksten hierover niet eenvoudig gaan geloven dat de Here ze kan VERVULLEN in ons eigen leven?! Het is niet nieuw – testamentisch om te teren op vergeving alleen. Laten wij geloof grijpen in een woord als: “Maar God zij gedankt, die ons TE ALLEN TIJDE in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis ALLERWEGEN door ons verspreidt…” (2 Kor.2:14). De toevoeging “in Christus” houdt NIET in dat dit bij ons slechts in schijn zo is, maar juist dat het een werkelijkheid is, of kan worden om in Christus te zegevieren!

Na vergeving komt verlossing

Als wij Gods Woord ernstig nemen, zoals het is, dat wil zeggen op volle scherpte en radicaliteit, dan worden we de zonde die we bij onszelf zien moe, zat en beu en hebben we het helemaal gehad met het doorlopende dagelijkse MOETEN zondigen. We worden heel verdrietig alweer om vergeving te moeten vragen voor hetzelfde vergrijp. Er ontstaat een HAAT tegen de zonde en een roep tot God om Zijn krachtige hulp: “Here, verlos mij van het steeds maar weer zonde doen”!

De Here weet wegen en middelen, mensen en situaties, te vinden om ons aan ons eind te brengen wat betreft eigen verdiensten of prestaties. We ervaren heel sterk dat we het met al ons proberen in eigen kracht het niet voor elkaar krijgen om te overwinnen. Geven wij ons geheel als een offer, dat wil zeggen: in overgave aan Hem, dan kunnen wij vervuld worden van Gods Geest, die ons binnenleidt in een overwinningsleven! De Geest van God is het, die kan bewerken en ons ertoe in staat stellen, dat wij ophouden met bewust zondigen!

Verlangen naar vernieuwing

Als het blijven zondigen – in je verlangen naar de uitwerking van het nieuwe leven in Christus in de alledaagse praktijk – je tot NOOD wordt, dan zal deze boodschap je aanvuren, om niet te blijven staan bij vergeving alleen. Bied weerstand tegen de duivel en voer een strijd tegen de zonde, de goede strijd van het geloof! Geloof niet langer dat je de schuld dagelijks meerder moet maken, maar geloof in Gods werkingen in je, zodat je van dag tot dag VERNIEUWD wordt naar het beeld van je Schepper! (2 Kor.4:16; Kol.3:10). Wat een perspectief om te mogen jagen naar de volmaaktheid, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben (Fil.3:12).

Appèl tot overwinningsleven

Kom uit de sleur, de lauwheid, de traditie en de ongeloofsleer die de Bijbel niet op zijn woord (GODS WOORD!) neemt. Het zijn levende woorden van de almachtige God! Kom uit die zonde – tredmolen van elke dag, dat oude principe dat ook een christen niet anders zou kunnen dan aan de lopende band zondigen met als enige troost dat er vergeving voor is en dat je verder er maar het beste van moet zien te maken. Kom tot GELOOF in dit heerlijke overwinnende leven, dat Christus volgen in Zijn voetstappen betekent: niet zondigen, GEEN ZONDE DOEN! (1 Petr.2:21-22). Gods kracht en sterkte warm aanbevolen en toegebeden! Het kan lukken, ook voor jou!

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *