Voorwaarden tot de Geestesdoop

Een edel verlangen

Het is Gods genade als wij tot bekering komen en vergeving van zonden ontvangen. Als wij oprecht zijn, merken wij dat ons leven daarna veelal nog op en neer gaat, met vallen en opstaan. Ieder gelovige kent de strijd met zonden en zwakheden die daarna plaatsvindt. Zo goed en zo kwaad het soms gaat, dienen wij de Here. Wat missen wij dan? Hoewel God een werk aan ons gedaan heeft en ons door de heilige Geest van zonde overtuigd heeft en van gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8), ontbreekt ons de inwonende kracht van de heilige Geest. Kortom: we hebben de doop in heilige Geest van God nodig!

Verlangen wij met heel ons hart naar een leven dichter bij de Here? Hij belooft ons uit Zijn volheid genade óp genade (Joh. 1:16). Niet alleen zondevergeving, maar ook overwinning op de zonde, niet slechts een bekeerd zijn, maar tevens een vol worden van Gods heilige Geest. Niet alleen overwinning over zonden, maar ons kunnen uitstrekken naar het doen van de goede werken die God tevoren voor ons bereid heeft (Ef. 2:10). De doop in de heilige Geest is onontbeerlijk, als wij willen komen tot een dieper leven in relatie met God, in overwinning over bewuste zonden in ons leven en in het verheerlijken van God door ons gedrag. Heb je daar een intens verlangen naar?

In gehoorzaamheid naar méér!

De voorbeelden van de doop in heilige Geest in het vorige hoofdstuk opgesomd, leren ons iets van het ABC van het christelijke geloof. Dit wordt genoemd het fundament of het eerste onderwijs aangaande Christus (Hebr. 6:1-3). Wij zullen daarom niet slechts bij de letter A moeten blijven staan. In gehoorzaamheid aan de Heer willen we ingaan op de volgende stappen welke Gods Woord aangeeft, waaronder de doop in de heilige Geest. De Here wil ons zo graag verder op de weg met Hem leiden. Als wij naar de vervulling van de belofte van de heilige Geest hunkeren, is er ook sprake van voorwaarden. Wanneer wij naar meer van God verlangen, dan wil Hij dat meer ook graag geven. Daarbij vraagt Hij ook meer van ons! Daarom moeten wij groeien in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Gehoorzaamheid heeft heerlijke gevolgen!

Voorwaarden

Er is sprake van de belofte des Vaders en de belofte des Geestes. Jezus Zelf wordt de Doper in (de) heilige Geest genoemd. Het is heerlijk als deze belofte vervuld wordt en wij gedoopt worden in en vervuld met de heilige Geest!

We kunnen de neiging hebben, om de beloften van God voor ons eigen leven te claimen zonder de voorwaarden die de Heer stelt te onderkennen. Wij mogen Gods goede gave niet goedkoop maken, of deze in onze oppervlakkigheid verkwanselen. Wanneer wij in de Bijbel lezen over de heilige Geest lezen en over het ontvangen van de heilige Geest als een gave van God (Hand. 2:38), dan zal het ons niet ontgaan dat er voorwaarden en middelen aan de orde zijn. Deze willen we hier noemen:

Bekering

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op (in) de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Hand. 2:38). Bekering is absoluut noodzakelijk! Je moet met de zonden breken en deze voortaan willen laten. Er staat geschreven: “Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord” (Ps. 66:18).

Geloof

“Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn” (Hebr. 11:6a). Ook sprak Jezus met een zekere regelmaat: “U geschiede naar uw geloof”. Aan de Galaten vroeg Paulus of zij de Geest hadden ontvangen ten gevolge van werken der wet, of door de prediking van het geloof? Het antwoord luidde dat de Geest geschonken was door het geloof (Gal. 3:2,5,14). “In Hem zijt gij nadat gij geloofd hebt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte” (Ef. 1:13, St.Vert.). Ook hier gelden Jezus’ woorden: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden” (Matt. 11:24). Geloof is onmisbaar om de heilige Geest te ontvangen!

Overgave, een offer zijn

Dit lezen we onder meer in Lev. 9:23-24 en 1 Kon. 18:38. We dienen bereid te zijn onszelf geheel aan de Here over te geven, opdat Hij ons in Zijn Geest kan dopen. Zijn wij gewillig om ons leven op het altaar te leggen? Het Nieuwe Verbond spreekt over onze lichamen stellen tot een levend, heilig en voor God welgevallig offer (Rom. 12:1). Dat gaat gepaard met een volledig aan Hem toegewijd leven!

Arm zijn in zichzelf

Dit hangt met het vorige samen. Als wij nog rijk in onszelf zijn, het erg goed met onszelf hebben getroffen door hoogmoed en eigen sterkte, dan kan de Here ons niet vullen. Zoals een lied zegt: “was ons leven een donker vat, waarin alles verdween, waarin geen rust te vinden was, geen licht om ons heen”. Dat veranderde toen we ons leven aan Jezus overgaven, zoals het lied vervolgt: “Doordat ‘k Jezus mijn leven gaf en mij opende voor zijn liefde, kwam genezing in mijn hart, herstel voor ziel en geest”. Sindsdien kunnen we het refrein zingen: “Heer, U geeft het leven, U geeft de glans aan mijn bestaan. U doorstoomt ons wezen en brengt uw liefde in ons aan”! (Liederenbundel De Bazuin 257). Het is opmerkelijk dat de wateren des levens naar beneden vloeien. God kan doorwerken bij een lage en afhankelijke staat zoals typerend over Maria staat geschreven, bij eenvoudigen en nederigen (Luk. 1:48,51-52). “Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij leeg weggezonden” (Luk. 1:53).

Dorst – komen – drinken

Indien (voorwaarde!) iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke”, dit zijn de drie stappen, die Jezus aanreikte. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden (Joh. 7:37-39). “Ik zal water gieten op de dorstigen” (Jes. 44:3, St. Vert.). Dit intense verlangen en dit smachtende dorsten naar méér van God in ons leven, beantwoordt Hij met een Geestesdoop! “Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Matt. 5:6).

Zijn geboden bewaren

Als Jezus de heilige Geest belooft als Trooster of Helper in Johannes 14, noemt Hij een aantal malen dat de liefde voor Hem blijkt uit het bewaren van Zijn geboden (Joh. 14:15,21,23). Al doende merken wij, dat wij dat niet alleen kunnen klaarspelen. Onze nood is juist dat wij dat niet redden. In die behoefte voorziet God door Zich aan ons te openbaren en ons de heilige Geest te geven. God liefhebben met “geheel uw (menselijke) kracht” is ontoereikend. Toch is dat het begin van het dienen van God, om als de inzet van onze eigen kracht opgebruikt is, te ervaren dat het ons niet lukt. Zo maakt God ons rijp om Zijn heilige Geest te ontvangen met goddelijke kracht!

Gehoorzaamheid

Om gedoopt te worden in heilige Geest is het gehoorzaam zijn aan God een zeer belangrijke voorwaarde. Dit wordt zonneklaar aan de orde gesteld in Hand. 5:32, waar we lezen: “En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn”. De bereidheid om God gehoorzaam te zijn, is een vereiste. De Heer schenkt Zijn heilige (!) Geest niet aan ‘Jan Rap en zijn maat’, die het niet zo nauw nemen.

De wereld loslaten

Een wereldse instelling past niet bij de heilige Geest. Hierover hebben we een helder woord in Joh. 14:17: “De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen”.

De heilige Geest is geen ‘christelijk sausje’ over een levenswandel die onheilig blijft. Deze verbinding van Geestesdoop contra wereldgelijkvormigheid is tamelijk onbekend, zelfs in de Pinksterbeweging, waar men veel over de heilige Geest spreekt. Als mensen zo uit de wereld tot Jezus Christus komen als de Redder van hun zonden, wil Hij hen Zijn Geest geven, om voortaan een rein en heilig leven te leiden. Dat betekent een breuk met het oude leven, met wereldse gewoonten en patronen om “geheel anders” (Ef. 4:20) te leven in een wandel door de Geest. De consequentie van de doop in de Geest is nog sterker dan bij de bekering een radicaal breken met alle ongerechtigheid, voor zover je je die bewust bent.

De Geest wil leiden naar een rein en heilig leven, onbesmet van de wereld (Jak. 1:27). Ook in deze tijd is het niet populair om (zoals Noach) door het geloof de (zondige) wereld te veroordelen (Hebr. 11:7). Hij bestreek de ark van binnen en van buiten met pek, zodat het water de ark niet binnen kwam (Gen. 6:14), waardoor het schip gaandeweg zou zinken. Laten wij onszelf eens onderzoeken waar het water van de wereld doorsijpelt in ons denken, in ons leven en in onze huizen, waardoor de wereldse invloeden binnendringen en de klare wijn van de Geest verdund wordt. Op die manier gaat ons ‘christelijke bootje’ onder en wordt ons hart en leven op den duur een prooi van boze geesten die tot verderf willen brengen. Wie vol wil zijn van Gods Geest, mag en kan geen ruimte of plaats geven aan werelds denken en wereldse invloeden. Dat zijn zaken die afgelegd moeten worden. Als wij naar de doop in de Geest verlangen, veronderstelt dat een getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4), om het Koninkrijk Gods eerst te zoeken en de dingen te bedenken, die boven zijn, waar Christus is (Kol. 3:1-2). Heerlijk als God om gaat vullen met Zijn gedachten en wij wegkomen uit de gedachten van de boze en het menselijke, natuurlijke, aardsgerichte denken. Een schitterend vernieuwingsproces!

Gebed

Dit is het middel om de heilige Geest te ontvangen. Wie bidt, ontvangt, wie zoekt, vindt. Een duidelijk vers dat hulp biedt is Luk. 11:13: “Hoeveel te meer zal Uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom (!) bidden”. Telkens opnieuw wordt in de Bijbel het belang van gebed genoemd, om gedoopt en vervuld te worden met de Geest van God. Jezus was na zijn waterdoop in gebed en vervolgens daalde de heilige Geest als een duif op Hem neer (Luk. 3:21-22). De voorbereiding van de discipelen vóór Pinksteren was: “Zij waren voortdurend in de tempel, lovende God” (Luk. 24:53) en: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed” (Hand. 1:14). Als gevolg daarvan lezen we in Handelingen 2, dat Petrus zei: “Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees…” (Hand. 2:16-17).

Bidden blijft ontzettend belangrijk, ook bij een hernieuwde vervulling met de Geest, zoals we opmaken uit Hand. 4:31: “En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid”. In Hand. 8:15 lezen we ook nog over Petrus en Johannes “die daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen”. Het gebed speelt een grote rol bij het zich uitstrekken naar de doop in heilige Geest. “God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebr. 11:6c).

Handoplegging

Deze vormt geen strikte voorwaarde, om de heilige Geest te ontvangen. Je kunt zeker met de heilige Geest vervuld worden in de binnenkamer bij het zelf aanroepen van de Heer daarvoor. Handoplegging is geen absolute ‘must’. Toch kan het een extra ondersteuning zijn voor het geloof om samen met een ander te bidden om de doop in de heilige Geest. Niet voor niets spreekt de Bijbel over “een leer van dopen (namelijk in water en in Geest) en van oplegging der handen” (Hebr. 6:2). In de Handelingen vinden we een aantal malen dat handoplegging werd toegepast als een hulpmiddel, om gedoopt te worden in de heilige Geest, de Geest te ontvangen, vervuld te worden met de Geest, of hoe men dit op verschillende manieren uitdrukt (Hand. 8:17; Hand. 9:17: Hand. 19:6).

Door het geloof ontvangen

Wat let u om de Geestesdoop te ontvangen? Ruim alle hindernissen opzij en voldoe aan de voorwaarden, die God stelt. Wanneer u naar Gods kracht verlangt, bid dan vurig om de heilige Geest van God! Vraag zo nodig vertrouwde, godvruchtige personen in uw omgeving om handoplegging ter ondersteuning van uw geloof.

Gods beloften zijn waarachtig en Hij geeft Zijn Geest niet met mate (Joh.3:34). Ga in eerste instantie niet af op je gevoelens! Deze kunnen volgen, maar dat hoeft beslist niet zo te zijn. Wacht niet passief af, maar geef je geheel over aan God en geloof dat je Gods Geest ontvangt in gebed, al dan niet met oplegging van handen. Prijs God voor Zijn goede Geest, die maakt dat je kracht ontvangt in je christenleven!

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *