Boek: In het huis Mijns Vaders

Boek info ‘IN HET HUIS MIJNS VADERS’ een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen

Er is een poging gedaan bij de beschrijvingen en waarnemingen verschillende aspecten van elkegeloofsgemeenschap aan de orde te stellen, zoals:

  • De geschiedenis (de historische wortels)
  • De grondlegger en de leiders
  • De leer (welke opvattingen heeft men)
  • Het leven (de praktijk)
  • De ontwikkeling (de voortgang)
  • De geografische en numerieke verspreiding in Nederland en wereldwijd.

Binnen het christendom wordt volgens mij teveel gekeken naar grote kerken en grote bewegingen en te weinig naar kleine, serieuze gemeenschappen. Van ‘smalstromers’ kan vaak meer geleerd worden dan van ‘breedstromers’. Kleine groeperingen kunnen soms veelzeggender en diepgaander zijn, al zullen we opmerkzaam moeten blijven waar eventuele sektarische neigingen zich aandienen.Een van de meest in het oog lopende kenmerken van een sektarische tendens is een exclusieve opstelling ten opzichte van anderen. In de eerste twee hoofdstukken van het boek zullen we ons eerst bezinnen op de kenmerken van sektarisch denken in algemene zin.

In ‘Ter inleiding’ worden de vijf geloofsgemeenschappen, die het onderwerp zijn van dit boek kort geïntroduceerd en verderop uitvoerig belicht. Over de in dit boek behandelde christelijke stromingen, die stuk voor stuk tevens enkele of meerdere sektarische trekken meedragen, is in onze taal weinig geschreven (over de ‘Two by Two’s’ en de ‘Branham-movement’ is wel veel in het Engels gepubliceerd). Vaak worden ze gezien als ‘vreemde eenden in de christelijke bijt’ of luidt het ‘onbekend maakt onbemind’. Toch zijn ze stuk voor stuk boeiend. Al deze bewegingen hebben de intentie helemaal met de Here te leven. Ik had het op mijn hart over hen eerlijk verslag te doen om deze leemte te vullen met evenwichtige informatie. Graag wil ik deze geloofsgemeenschappen in dit geschrift integer belichten, zowel om er positieve lessen uit te leren, als ook – waar nodig – deze van pittige, kritische kanttekeningen te voorzien. Om een goed beeld van de gang van zaken te krijgen, is de inzet bij elke groepering een beschrijving van een samenkomst of dienst en zijn er foto’s ter illustratie toegevoegd.

Voor buitenstaanders kan het werk op bepaalde punten erg gedetailleerd zijn (zij kunnen bepaalde passages wellicht vluchtig doornemen of in eerste instantie voorlopig overslaan), maar omdat ik tevens schrijf voor insiders en betrokkenen in de vijf geloofsgemeenschappen heb ik gemeend nadere bijzonderheden toch op te nemen. Om mensen tegemoet te komen, die ‘door de bomen het bos niet meer zien’, heb ik aan het einde van het boek van alle vijf besproken geloofsgemeenschappen samenvattingen opgenomen, die het geheel weerspiegelen en een beknopt overzicht bieden.

Wanneer er sprake was van vermoedens of het krijgen van een bepaalde indruk, ben ik in de regel voorzichtig gebleven en heb ik, waar dit enigszins kon, de betreffende geloofsgemeenschap ‘het voordeel van de twijfel’ gegeven. Daarmee heb ik getracht de in dit boek behandelde geloofsgemeenschappen optimaal recht te doen. Dat wil zeggen: een benadering die welwillend is als het kan, maar scherp als het moet.

Menig lauwe christen zou het een en ander kunnen leren van zulke radicale gemeenschappen, die ik in dit boek belicht. Traditionele kerken en pinkster- en evangelische gemeenten kunnen zeker het nodige in hun zak steken van deze vijf bepaald niet oppervlakkige christelijke groeperingen.

Tussen de bedrijven van de vijf besproken geloofsgemeenschappen door worden hier en daar punten aangestipt tot verdieping van bijbels inzicht en wordt er aansporing gegeven tot de openbaring van het leven van Jezus Christus in ons. Gods doel is dat Zijn wezen in ons tevoorschijn komt bij de praktische toepassing van het evangelie in de oefeningen, die het dagelijks leven ons biedt.

Daarbij heb ik hier en daar getracht deze bewegingen zelf vanuit de Bijbel een spiegel voor te houden door hun ‘plussen en minnen’ tegen het licht van Gods Woord te houden. Ik vraag aan de bewuste bewegingen om een ontvankelijke houding. Zij mogen mijn bevindingen toetsen aan de Bijbel en tevens aan zelfonderzoek doen wat de eigen gemeenschap betreft. Ik weet dat dit beslist geen eenvoudige zaak is voor hen, om kritisch naar zichzelf te durven kijken. Niemand is daar echter slechter van geworden.

Naast kritische noten is er oog voor de ‘eigen-aardigheden’ van deze groeperingen, die enclaves vormen in het christendom. Meer dan in de meeste boeken over christelijke groeperingen met sektarische neigingen heb ik getracht ook de positieve aspecten van deze vijf geloofsgemeenschappen het volle pond te geven.
De persoonlijke ontmoetingen met christenen in deze geloofsgemeenschappen en het bezoeken van hun samenkomsten waren fascinerend. In deze ontmoetingen voelde ik mij meer een betrokken gelovige dan een onderzoeker, hoewel het allebei speelde.

Ik dank God dat ik in staat mocht zijn dit project over vijf onbekende, maar interessante stromingen op het christelijke erf te voltooien. Dat het zijn nut mag hebben voor christenen binnen en buiten deze geloofsgemeenschappen is mijn gebed. Daarbij heb ik als richtsnoer de liefde tot de mensen in deze heiligingsbewegingen en de liefde tot het Woord der waarheid voor ogen gehad. Ik wens u Gods zegen toe bij het lezen!

 

Jildert de Boer, auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *