Pinksterpionier J.E. van den Brink: verguisd en geliefd!

Over de schuldbelijdenis van de VEG Gorkum inzake “Kracht van Omhoog”

Kettingreactie

Op de manifestatie 100-jarig bestaan van de Pinksterbeweging in Nederland vroeg Bas Plaisier excuses namens de PKN voor de minachtende manier waarop vroeger over pinkstergelovigen is gepraat.

Vorige week kwam Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigd Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), met een schuldbelijdenis naar de kerken voor de soms hooghartige houding voorheen van de pinkstermensen.

Nu vervolgt –blijkens het ND van 22-11 j.l.- de Volle Evangelie Gemeente Sion te Gorkum, gesticht door J.E. van den Brink, met een brief en vraagt om vergeving voor de trotse houding, waarmede “Kracht van Omhoog” zich stelde boven medebroeders in Pinksterbeweging en kerken.

Peter Sleebos vond deze brief “echt super”. Wij hebben de brief met zeer gemengde gevoelens gelezen.

Het goede oog op Kracht van Omhoog

Het is juist dat enkelingen met de boodschap van het blad Kracht van Omhoog en haar eindredacteur J.E. van den Brink aan de haal zijn gegaan en soms tot een harde houding tegenover andere christenen zijn gekomen. Het valt niet goed te praten, als leerstellingen niet omgezet worden in een leven vanuit de liefde van Jezus Christus. Dit kan men broeder van den Brink niet verwijten, die opmerkte: “christendom is een manier van leven”! J.E. van den Brink was geen sekteleider en wilde geen “KvO-kerkorganisatie” funderen.Het ging hem om het overnemen van Gods gedachten en het geestelijk als een vrij mens leven. Kracht van Omhoog heeft naast inzichten vele praktische artikelen opgenomen, niet in het minst van de hand van de schoonzoon en de dochter van Van den Brink, Peter (†) en Ank Bronsveld.

De leidinggevenden van de huidige VEG Gorkum menen dat er “muren gebouwd zijn binnen het lichaam van Christus” en betuigen spijt van hun superieure houding. De fam. Bronsveld zal dit niet herkennen en zich distantiëren van zo’n uitspraak. Dat de werkwijze in het evangeliseren “bruut” was in de zgn. “Kracht van Omhoog-beweging”, zoals Frans Vroon suggereert, is beslist geen algemene tendens geweest.

Visie en persoon van Van den Brink

Het is correct dat broeder J.E. van den Brink zich scherp kon uiten in woord en geschrift en er niet altijd in geslaagd is de goede tact te vinden. Niet dat het hem erom ging mensen aan te vallen. Het ging hem om de zaak, om verkeerde leringen en ontwikkelingen. Hij was integer en nauwgezet in zijn wandel met de Heer en vaak zei hij dat het niet om de boodschapper gaat, maar om de boodschap! Hij ontvouwde een gedachtegoed, waarbij de hemelse gewesten – de geestelijke wereld met zijn engelen en demonen – in het vizier kwamen. Daardoor ontstond het inzicht van een goed Godsbeeld, een gezond mensbeeld en een scherp “satansbeeld”. Een kind van God kan gebonden zijn door een boze geest, maar hoeft in Jezus’ naam door de kracht van Gods Geest niet gebonden te blijven! Een bijbelse remedie!

Was KvO een zegen of niet?

Volgens br. Peter Sleebos heeft de VEG Sion “al jaren geleden gebroken met de leringen van Van den Brink”. Opvallend is dat het woord broeder ontbreekt! Wat wij missen is het respect bij Peter Sleebos en bij de leiding van Sion voor de bediening van J.E. van den Brink in voorgangerschap, talloze gastspreekbeurten, 18 boeken en massa’s artikelen.

Het blad Kracht van Omhoog heeft duizenden christenen vernieuwd in denken en leefwijze! Het heeft mensen in kerken en kringen bewogen, om na te denken over waterdoop en doop in de heilige Geest, over bevrijding van gebondenheden en groei van de christen naar het volwassen zoonschap. Het boek van J.E. van den Brink over Openbaring was een “eye-opener” voor velen.

Hij is verguisd in de Pinksterbeweging en vaak misverstaan. Hij waarschuwde al voor het populaire “vallen in de geest”, omdat God de mens juist wil oprichten! Haarscherp wees hij op de valse charismatische oecumene met Rome.

Controverse over gebondenheid en Israël

Van den Brink durfde traditionele leringen opnieuw aan het Woord te toetsen. Hij leerde in de zestiger jaren dat “een kind van God gebonden kan zijn”, maar men vond dat een dwaling. Inmiddels is dit inzicht breed geaccepteerd en was Van den Brink zijn tijd vooruit. In 1966 moest hij de geloofsregels van de Broederschap van Pinkstergemeenten onderschrijven. Men wist dat hij dat niet kon doen, want daarin was sprake van het herstel van het natuurlijke Israël. Hijzelf had ontdekt dat het ware Israël – Gods besnedenen van hart – bestaat uit Jood en heiden, die in Christus gekomen zijn. Heeft Peter Sleebos niet in de gaten hoe de houding van de Broederschap van Pinkstergemeenten tegenover Kracht van Omhoog was? J.E. van den Brink werd en wordt afgeschilderd als dwaalleraar. Men maakte een karikatuur van zijn inzichten: “achter alle bomen zitten demonen”.

Slotnotities

*De Wikipedia-Encyclopedie zegt dat er van de KvO-beweging niets meer over is. Er    zijn echter nog steeds zo’n 20 gemeenten die zich herkennen in deze erfenis en   daarop voortbouwen (bij het heengaan van Jo van den Brink in 1989 waren dat er   zo’n 40).

*De VEG Sion wil openheid en dat verlangen hoeft niet verkeerd te zijn, maar waar is     de eigen identiteit gebleven? Hebben zij “Jo(zef)” niet gekend? Zeker niet begrepen!

*Van den Brink zelf geloofde op grond van het nieuwe verbond niet in collectieve   schuldbelijdenis en wees met Ezech.18 op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.

*Kan de VPE ook eens een positief gebaar maken naar de “Koninkrijk der hemelen”-   gemeenten, die uit KvO ontstaan zijn?

*Internetinfo: www.rhemaprint.nl ; www.krachtvanomhoog.nl;     www.koninkrijkderhemelen.nl

Jildert de Boer

De auteur is oudste in een evangelische gemeente en als gastspreker betrokken bij een aantal vanuit KvO ontstane gemeenten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *